Koduleht Koduleht

Solymbic
adalimumab

Pakendi infoleht: teave patsiendile


SOLYMBIC 40 mg süstelahus pen-süstlis

adalimumab (adalimumabum)


imageKäesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teavitades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teavitamise kohta vt lõik 4.


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


Ravimil on müügiluba lõppenud

Muud ravimid ja SOLYMBIC


Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.


SOLYMBIC’ut võib kasutada koos metotreksaadi või teatud teiste haigust modifitseerivate antireumaatiliste ravimitega (sulfasalasiin, hüdroksüklorokviin, leflunomiid ja süstitavad kullapreparaadid), hormoonide või valuvaigistitega (sh mittesteroidsed põletikuvastased ained, MSPVA).


SOLYMBIC’ut ei tohi võtta koos ravimitega, mis sisaldavad toimeainena anakinrat või abatatsepti. Kui teil on küsimusi, pöörduge palun oma arsti poole.


Rasedus ja imetamine


SOLYMBIC’u toime rasedatel ei ole teada, mistõttu SOLYMBIC’ut ei ole soovitatav raseduse ajal kasutada. Te peate hoiduma rasestumisest ning kasutama usaldusväärseid rasestumisvastaseid vahendeid nii SOLYMBIC’uga ravi ajal kui vähemalt 5 kuu jooksul pärast viimast ravi SOLYMBIC’uga. Kui olete rasestunud, pidage nõu oma arstiga.


Ei ole teada, kas SOLYMBIC eritub rinnapiima.


Kui te olete imetav ema, ei tohi te last rinnaga toita SOLYMBIC’uga ravi ajal ja vähemalt 5 kuud pärast viimast ravi SOLYMBIC’uga. Kui te kasutasite raseduse ajal SOLYMBIC’ut, võib teie lapsel olla suurem risk infektsioonide tekkeks. On tähtis, et te räägiksite enne teie lapse vaktsineerimist oma lapse arstile ja teistele arstidele teie raseduse aegsest ravist SOLYMBIC’uga (lisainformatsiooni vaadake vaktsineerimist puudutavast lõigust).

Kui te arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.


Autojuhtimine ja masinatega töötamine


SOLYMBIC mõjutab kergelt autojuhtimise, jalgrattaga sõitmise ja masinate käsitsemise võimet. Pärast SOLYMBIC’u manustamist võib tekkida pööritustunne ja nägemishäired.


SOLYMBIC sisaldab naatriumi


See ravimpreparaat sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi 0,8 ml annuse kohta, st on sisuliselt

„naatriumivaba“.


 1. Kuidas SOLYMBIC’ut kasutada


  Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


  Reumatoidartriidi, psoriaatilise artriidi, anküloseeriva spondüliidi või radiograafilise anküloseeriva spondüliidi leiuta aksiaalse spondüloartriidiga täiskasvanud


  SOLYMBIC’ut süstitakse naha alla (subkutaanne manustamine). Tavaline annus reumatoidartriidi, anküloseeriva spondüliidi ja radiograafilise anküloseeriva spondüliidi leiuta aksiaalse spondüloartriidiga täiskasvanutele ja psoriaatilise artriidiga patsientidele on 40 mg manustatuna ühekordse annusena igal teisel nädalal.


  Ravimil on müügiluba lõppenud

  Reumatoidartriidi korral jätkatakse SOLYMBIC’uga ravi ajal metotreksaadi kasutamist. Kui arst leiab, et metotreksaadi kasutamine on sobimatu, võib SOLYMBIC’ut manustada üksinda.


  Kui teil on reumatoidartriit ning te ei saa ravi ajal SOLYMBIC’uga kaasuvat ravi metotreksaadiga, võib arst otsustada, et manustate 40 mg iga nädal.


  Entesiidiga seotud artriidiga lapsed


  SOLYMBIC’u soovitatav annus entesiidiga seotud artriidiga patsientidele vanuses 6...17 aastat sõltub lapse kehapikkusest ja -kaalust. Teie lapse arst ütleb teile, millist annust on õige kasutada.


  Psoriaasiga täiskasvanud


  Tavaline annustamine psoriaasiga täiskasvanutele on 80 mg alustusannusena, seejärel 40 mg igal teisel nädalal alustades üks nädal pärast alustusannuse manustamist. SOLYMBIC’u süstimist tuleb jätkata senikaua, kui arst on teile öelnud. Sõltuvalt teie ravivastusest võib arst suurendada annustamissagedust 40 mg-ni igal nädalal.


  Naastulise psoriaasiga lapsed ja noorukid


  SOLYMBIC’u soovitatav annus naastulise psoriaasiga patsientidele vanuses 4...17 aastat sõltub lapse kehakaalust. SOLYMBIC’ut tohib kasutada patsientidel kehakaaluga kas 23...28 kg või 47 kg ja enam. Teie lapse arst ütleb teile, millist annust on õige kasutada.


  Mädase higinäärmepõletikuga täiskasvanud


  Tavaline annustamisskeem mädase higinäärmepõletiku korral on 160 mg alustusannusena (nelja 40 mg süstena ühel päeval või kahe 40 mg süstena päevas kahel järjestikusel päeval), millele järgneb 80 mg annus (kahe 40 mg süstena ühel päeval) 2 nädalat hiljem. Pärast veel 2 nädala möödumist jätkake

  annusega 40 mg igal nädalal. Soovitatav on igapäevaselt puhastada haaratud piirkondi antiseptilise ainega.


  Crohni tõvega täiskasvanud


  Tavaline annustamisskeem Crohni tõve korral on alustuseks 80 mg, millele järgneb kahe nädala pärast 40 mg igal teisel nädalal. Kui on tarvis kiiremat ravivastust, võib teie arst määrata alustusannuse 160 mg (nelja 40 mg süstena ühel päeval või kahe 40 mg süstena päevas kahel järjestikusel päeval), millele järgneb 80 mg kahe nädala pärast ning seejärel 40 mg igal teisel nädalal. Olenevalt teie ravivastusest võib teie arst suurendada annuse sagedust 40 mg-ni igal nädalal.


  Crohni tõvega lapsed ja noorukid


  Lapsed ja noorukid kehakaaluga vähem kui 40 kg:


  Tavaline annustamisskeem on alustuseks 40 mg, millele järgneb 20 mg kahe nädala pärast. Kui on tarvis kiiremat ravivastust, võib teie arst määrata annuse 80 mg ravi alguses (kahe 40 mg süstena ühel päeval), millele järgneb 40 mg kahe nädala pärast.


  Seejärel on tavaline annus 20 mg igal teisel nädalal. Olenevalt teie ravivastusest võib teie arst suurendada annuse sagedust 20 mg-ni igal nädalal.


  Ärge kasutage 40 mg pen-süstlit 20 mg annustamiseks Crohni tõvega lastel või noorukitel kehakaaluga alla 40 kg. Annuseks 20 mg võib kasutada 20 mg süstlit.


  Lapsed ja noorukid kehakaaluga 40 kg või rohkem:


  Ravimil on müügiluba lõppenud

  Tavaline annustamisskeem on alustuseks 80 mg, millele järgneb 40 mg kahe nädala pärast. Kui on tarvis kiiremat ravivastust, võib teie arst määrata alustusannuse 160 mg (nelja 40 mg süstena ühel päeval või kahe 40 mg süstena päevas kahel järjestikusel päeval), millele järgneb 80 mg kahe nädala pärast.


  Seejärel on tavaline annus 40 mg igal teisel nädalal. Olenevalt teie ravivastusest võib teie arst suurendada annuse sagedust 40 mg-ni igal nädalal.


  Haavandilise koliidiga täiskasvanud


  Tavaline SOLYMBIC’u annustamisskeem haavandilise koliidi korral on alustuseks 160 mg 0-nädalal (annuse võib manustada nelja 40 mg süstena ühel päeval või kahe 40 mg süstena päevas kahel järjestikusel päeval), 80 mg 2. nädalal ning seejärel 40 mg igal teisel nädalal. Olenevalt teie ravivastusest võib arst annust suurendada 40 mg-ni igal nädalal.


  Mitteinfektsioosse soonkestapõletikuga täiskasvanud


  Tavaline annus mitteinfektsioosse soonkestapõletikuga täiskasvanutele on algannusena 80 mg, millele järgneb 40 mg manustamine igal teisel nädalal, alustades üks nädal pärast algannuse manustamist. Te peate jätkama SOLYMBIC’u süstimist senikaua, kui arst on soovitanud.


  Mitteinfektsioosse soonkestapõletikuga korral võib ravi ajal SOLYMBIC’uga jätkata kortikosteroidide või teiste immuunsüsteemi mõjutavate ravimite kasutamist. SOLYMBIC’ut võib kasutada ka monoravina.


  Manustamisviis ja -tee


  SOLYMBIC’ut süstitakse naha alla (subkutaanne süste).

  Kui te kasutate SOLYMBIC’ut rohkem kui ette nähtud


  Kui te süstite SOLYMBIC’ut kogemata sagedamini kui ette nähtud, helistage oma arstile või apteekrile ning öelge talle, et süstisite rohkem. Võtke endaga alati kaasa selle ravimi välispakend, isegi kui see on tühi.


  Kui te unustate SOLYMBIC’ut kasutada


  Kui te unustate end süstida, peate süstima selle niipea, kui see meenub. Sellele järgnev annus manustage tavalisel algselt ettenähtud päeval, kui te poleks annust unustanud.


  Kui te lõpetate SOLYMBIC’u kasutamise


  Otsus SOLYMBIC’uga ravi lõpetamiseks peab olema arstiga läbi arutatud. Ravi lõpetamisel võivad teie haiguse sümptomid jälle tagasi tulla.


  Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


 2. Võimalikud kõrvaltoimed


  Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Enamik kõrvaltoimeid on kerged või keskmise raskusega. Mõned kõrvaltoimed võivad siiski olla rasked ja vajada ravi. Kõrvaltoimed võivad avalduda vähemalt kuni 4 kuu jooksul pärast viimast SOLYMBIC’u süsti.


  Teavitage oma arsti otsekohe, kui te märkate mõnda järgnevast:

  Ravimil on müügiluba lõppenud

  • tõsine lööve, nõgestõbi või muud allergilise reaktsiooni nähud;

  • näo, käte, jalgade turse;

  • hingamis- või neelamisraskus;

  • õhupuudus pingutusel või pikaliheitmisel või jalgade turse.


   Teavitage oma arsti niipea kui võimalik, kui märkate mõnda järgnevast:

  • infektsiooninähud nagu palavik, halb enesetunne, haavad, hambaprobleemid, põletustunne urineerimisel;

  • nõrkus või väsimus;

  • köha;

  • „sipelgate jooksmise tunne“;

  • tuimus;

  • kahelinägemine;

  • käte või jalgade nõrkus;

  • kühm või lahtine haavand, mis ei parane;

  • verepildi muutustega seotud nähud ja sümptomid, nagu püsiv palavik, verevalumite teke, verejooks, kahvatus.


   Ülalkirjeldatud sümptomid võivad olla järgnevate adalimumabi kasutamisel täheldatud kõrvaltoimete nähud:


   Väga sagedased kõrvaltoimed (võivad esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st):

  • süstekoha reaktsioonid (sh valu, turse, punetus ja sügelus);

  • hingamisteede infektsioonid (sh külmetus, vesine nina, põskkoopapõletik, kopsupõletik);

  • peavalu;

  • kõhuvalu;

  • iiveldus ja oksendamine;

  • lööve;

  • lihas-skeleti valu.

   Sagedased kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st):

  • tõsised infektsioonid (sh veremürgistus ja gripp);

  • nahainfektsioonid (sh tselluliit ja vöötohatis);

  • kõrvainfektsioonid;

  • suuinfektsioonid (sh hammaste infektsioonid ja külmavillid);

  • suguteede infektsioonid;

  • kuseteede infektsioon;

  • seeninfektsioonid;

  • liigeste infektsioonid;

  • healoomulised kasvajad;

  • nahavähk;

  • allergilised reaktsioonid (k.a hooajaline allergia);

  • dehüdratsioon;

  • tujukõikumised (k.a depressioon);

  • ärevus;

  • unehäired;

  • tundehäired, nagu surin, torkimise tunne või tuimus;

  • migreen;

  • närvijuure kompressioon (k.a alaselja valu ja jalavalu);

  • nägemishäired;

  • silmapõletik;

  • silmalau põletik ja silmade turse;

  • vertiigo;

  • südamepekslemise tunne;

  • kõrge vererõhk;

   Ravimil on müügiluba lõppenud

  • õhetus;

  • hematoom;

  • köha;

  • astma;

  • õhupuuduse tunne;

  • seedetrakti verejooks;

  • düspepsia (seedehäired, puhitus, kõrvetised);

  • maohappe reflukshaigus;

  • Sjögreni sündroom (k.a silmade ja suu kuivus);

  • sügelus;

  • sügelev lööve;

  • verevalumid;

  • nahapõletik (nagu ekseem);

  • sõrme- ja varbaküünte murdumine;

  • suurenenud higistamine;

  • juustekaotus;

  • psoriaasi uus puhang või halvenemine;

  • lihasspasmid;

  • veri uriinis;

  • neeruprobleemid;

  • valu rinnus;

  • turse;

  • palavik;

  • vähenenud vere trombotsüütide arv, mis suurendab veritsuste või verevalumite tekkeriski;

  • aeglasem paranemine.

   Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st):

  • oportunistlikud infektsioonid (k.a tuberkuloos ja teised infektsioonid, mis tekivad, kui vastupanuvõime haigusele on vähenenud);

  • neuroloogilised infektsioonid (k.a viiruslik meningiit);

  • silmainfektsioonid;

  • bakteriaalsed infektsioonid;

  • divertikuliit (jämesoole põletik ja infektsioon);

  • vähk;

  • lümfisüsteemi vähk;

  • melanoom;

  • immuunhäired, mis võivad mõjutada kopse, nahka ja lümfisõlmi (ilmevad kõige sagedamini sarkoidoosina);

  • vaskuliit (veresoonte põletik);

  • treemor;

  • neuropaatia;

  • insult;

  • kahelinägemine;

  • kuulmiskaotus, sumin kõrvus;

  • tunne, et süda lööb ebaregulaarselt, nagu jättes lööke vahele;

  • südameprobleemid, mis võivad põhjustada õhupuuduse tunnet või turset pahkluude piirkonnas;

  • südamerabandus;

  • suure arteri seina väljasopistumine, veenipõletik ja tromb, veresoone ummistus;

  • kopsuhaigused, mis põhjustavad õhupuuduse tunnet (k.a põletikku);

  • kopsuembolism (takistus kopsuarteris);

  • pleuraefusioon (vedeliku ebanormaalne kogunemine rinnakelmeõõnde);

  • kõhunäärme põletik, mis põhjustab tugevat valu kõhus ja seljas;

   Ravimil on müügiluba lõppenud

  • raskused neelamisel;

  • näo turse;

  • sapipõie põletik, kivid sapipõies;

  • rasvmaks;

  • öine higistamine;

  • armid;

  • ebanormaalne lihasmassi vähenemine;

  • süsteemne erütematoosne luupus (k.a naha, südame, kopsude, liigeste ja teiste organsüsteemide põletik);

  • unehäired;

  • impotentsus;

  • põletikud.


   Harvad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 1000-st):

  • leukeemia (vähkkasvaja, mis mõjutab verd ja luuüdi);

  • rasked allergilised reaktsioonid koos šokiga;

  • hulgiskleroos;

  • närvide häired (nagu närvipõletik ja Guillain-Barré sündroom, mis võib põhjustada lihasnõrkust, ebanormaalseid aistinguid, torkimistunnet kätel ja ülakehal);

  • süda lõpetab pumpamise;

  • kopsufibroos (kopsude armistumine);

  • soolemulgustus;

  • hepatiit;

  • B-hepatiidi reaktiveerumine;

  • autoimmuunne hepatiit (organismi enda immuunsüsteemi põhjustatud maksapõletik);

  • kutaanne vaskuliit (naha veresoonte põletik);

  • Stevensi-Johnsoni sündroom (varased sümptomid on üldine halb enesetunne, palavik, peavalu ja lööve);

  • allergilise reaktsiooniga seotud näo turse;

  • mitmekujuline erüteem (põletikuline nahalööve);

  • luupuse-laadne sündroom.


   Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

  • hepatospleeniline T-rakuline lümfoom (harvaesinev verevähk, mis lõpeb sageli surmaga);

  • merkelirakk-kartsinoom (nahavähi tüüp);

  • maksapuudulikkus;

  • dermatomüosiidiks nimetatava seisundi halvenemine (avaldub nahalööbena, millega kaasneb lihasnõrkus).


   Mõnedel adalimumabiga täheldatud kõrvaltoimetel puuduvad sümptomid ning neid võib tuvastada vaid veretestide abil. Nende hulgas on:


   Väga sagedased kõrvaltoimed (võivad esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st):

  • valgeliblede madal näit vereanalüüsis;

  • punaliblede madal näit vereanalüüsis;

  • vere lipiidisisalduse tõus;

  • maksaensüümide aktiivsuse tõus.


   Sagedased kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st):

  • valgeliblede kõrge näit vereanalüüsis;

  • vereliistakute madal näit vereanalüüsis;

  • vere kusihappesisalduse tõus;

  • vere ebanormaalne naatriumisisaldus;

  • vere madal kaltsiumisisaldus;

   Ravimil on müügiluba lõppenud

  • vere madal fosfaadisisaldus;

  • veresuhkru tõus;

  • laktaatdehüdrogenaasi aktiivsuse tõus veres;

  • autoantikehad veres.


   Harvad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 1000-st):

  • valgeliblede, punaliblede ja trombotsüütide madal näit vereanalüüsis.


   Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

  • maksapuudulikkus.


  Kõrvaltoimetest teavitamine


  Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.


 3. Kuidas SOLYMBIC’ut säilitada


  Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.


  Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega (EXP), mis on märgitud etiketil ja välispakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.


  Hoidke külmkapis (2°C...8°C). Mitte lasta külmuda. Hoidke originaalpakendis valguse eest kaitstult.

  Üksikut SOLYMBIC pen-süstlit võib hoida temperatuuril kuni 25°C kuni 14 päeva. Hoida pen-süstlit valguse eest kaitstult ja hävitada, kui ei ole ära kastutatud 14 päeva jooksul.


  Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


 4. Pakendi sisu ja muu teave Mida SOLYMBIC sisaldab


Kuidas SOLYMBIC välja näeb ja pakendi sisu


SOLYMBIC on selge ja värvitu kuni kergelt kollane lahus.


Üks pakend sisaldab 1,2, 4 või 6 ühekordselt kasutatavat SureClick pen-süstlit.


Müügiloa hoidja ja tootja Amgen Europe B.V. Minervum 7061

NL-4817 ZK Breda

Holland


Müügiloa hoidja

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

NL-4817 ZK Breda

Holland


Ravimil on müügiluba lõppenud

Tootja

Amgen Technology Ireland UC Pottery Road

Dun Laoghaire Co Dublin Iirimaa


image

Tootja

Amgen NV Telecomlaan 5-7

1831 Diegem

Belgia


image

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:


België/Belgique/Belgien

s.a. Amgen n.v.

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

Lietuva

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas Tel: +370 5 219 7474


България

Амджен България ЕООД Тел.: +359 (0)2 424 7440

Luxembourg/Luxemburg

s.a. Amgen Belgique/Belgien

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

Česká republika

Amgen s.r.o.

Tel: +420 221 773 500

Magyarország

Amgen Kft.

Tel.: +36 1 35 44 700


Danmark

Amgen, filial af Amgen AB, Sverige Tlf: +45 39617500

Malta

Amgen B.V. The Netherlands

Tel: +31 (0)76 5732500


Deutschland AMGEN GmbH Tel.: +49 89 1490960

Nederland

Amgen B.V.

Tel: +31 (0)76 5732500


Eesti

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas Tel: +372 586 09553

Norge

Amgen AB

Tel: +47 23308000


Ελλάδα

Amgen Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε. Τηλ.: +30 210 3447000

Österreich

Amgen GmbH

Tel: +43 (0)1 50 217


España

Amgen S.A.

Tel: +34 93 600 18 60

Polska

Amgen Biotechnologia Sp. z o.o. Tel.: +48 22 581 3000


France

Amgen S.A.S.

Ravimil on müügiluba lõppenud

Tél: +33 (0)9 69 363 363

Portugal

Amgen Biofarmacêutica, Lda. Tel: +351 21 4220550


Hrvatska

Amgen d.o.o.

Tel: +385 (0)1 562 57 20

România

Amgen România SRL Tel: +4021 527 3000


Ireland

Amgen Limited United Kingdom

Tel: +44 (0)1223 420305

Slovenija

AMGEN zdravila d.o.o. Tel: +386 (0)1 585 1767


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika Amgen Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 321 114 49


Italia

Amgen S.r.l.

Tel: +39 02 6241121

Suomi/Finland

Amgen AB, sivuliike Suomessa/Amgen AB, filial i Finland

Puh/Tel: +358 (0)9 54900500


Kύπρος

C.A. Papaellinas Ltd Τηλ.: +357 22741 741

Sverige

Amgen AB

Tel: +46 (0)8 6951100


Latvija

Amgen Switzerland AG Rīgas filiāle Tel: +371 257 25888

United Kingdom

Amgen Limited

Tel: +44 (0)1223 420305

Infoleht on viimati uuendatud

Ravimil on müügiluba lõppenud

.

image


Kasutusjuhend:

image

image

Ravimil on müügiluba lõppenud

SOLYMBIC ühekordselt kasutatav pen-süstel SureClick Manustamiseks naha alla


Koostisosade juhis

Enne kasutamist

Pärast kasutamist

Sinine stardinupp


Kõlblikkusaeg


Aken


Ravim Kollane otsik on

küljes


Kõlblikkusaeg


Kollane aken (süst on tehtud)


Kollane ohutuskate Kollane otsik on

eemaldatud


Tähtis: Nõel on sees

Tähtis


Enne SOLYMBIC pen-süstli kasutamist lugege seda olulist informatsiooni:


SOLYMBIC pen-süstli kasutamine

image

Rääkige oma tervishoiuteenuse osutajale, kui teil on lateksile allergia.


image

Ravimil on müügiluba lõppenud

Samm 1: Ettevalmistus


A.

Võtke üks SOLYMBIC pen-süstel pakendist välja.

Tõstke pen-süstel ettevaatlikult karbist otse välja.


Pange originaalpakend koos kasutamata pen-süstlitega tagasi külmkappi.


Mugavamaks süstimiseks jätke pen-süstel toatemperatuurile 15...30 minutiks enne süstimist.


 • Ärge pange pen-süstlit tagasi külmkappi, kui see on jõudnud toatemperatuurini.

 • Ärge püüdke pen-süstlit soojendada kasutades soojusallikat, nt kuuma vett või mikrolaineahju.

 • Ärge loksutage pen-süstlit.

 • Ärge veel eemaldage kollast pen-süstli otsikut.


B.

Kontrollige SOLYMBIC pen-süstlit.

image

Kollane otsik on Aken Ravim peal

Veenduge, et aknast paistev ravim on selge ja värvitu kuni kergelt kollane.


 • Ärge kasutage pen-süstlit, kui:

  • ravim on hägune või värvi muutnud või sisaldab helbeid või osakesi;

  • mõni osa näib olevat pragunenud või katki;

  • pen-süstel on kukkunud kõvale pinnale;

  • kollane otsik puudub või ei ole kindlalt kinnitatud;

  • etiketil olev kõlblikkusaeg on möödas. Kõigil neil juhtudel kasutage uut pen-süstlit.

Ravimil on müügiluba lõppenud

image

image


C.

Pange valmis kõik süstimiseks vajalikud asjad.

Peske hoolikalt käsi seebi ja veega.

Asetage uus pen-süstel puhtale hästi valgustatud tööpinnale.


Te vajate lisaks täiendavaid tarvikuid, mida karbis ei ole:

 • alkoholiga immutatud puhastuslapid;

 • vatitups või marlitampoon;

 • plaaster;

 • mahuti teravate esemete äraviskamiseks.


imageD.

Valmistage ette ja puhastage süstekoht.


Kõht


Reis


Võite süstida:


 • reide;

 • kõhupiirkonda, v.a 5-sentimeetrine ala naba ümber.

 • Ärge puudutage seda piirkonda enne süstimist.

 • Kui tahate süstida samasse piirkonda, siis veenduge, et see poleks sama koht, kuhu tegite eelmise süsti.

 • Kui teil on psoriaas, siis peate vältima süstimist otse tursunud, tihkesse, punetavasse või kestendavasse nahapiirkonda või haiguskoldesse.


Puhastage süstekoht alkoholiga immutatud puhastuslapiga. Laske nahal kuivada.

- Ärge süstige piirkondadesse, kus nahk on valulik, verevalumiga, punetav või kõva.Vältige süstimist piirkondadesse, kus on armid või venitusarmid.

image

Ravimil on müügiluba lõppenud

Samm 2: Valmistuge


E.

Tõmmake pen-süstli kollane otsik ära alles siis, kui olete süstimiseks valmis.

image

Tavaline on näha vedelikutilka nõela otsas või kollasel ohutuskattel.

 • ärge väänake ega painutage kollast otsikut;

 • ärge pange kollast otsikut pen-süstli otsa tagasi;

 • ärge eemaldage kollast otsikut pen-süstlilt enne, kui olete valmis süstima.


F.

Venitage või pingutage süstekohta, et tekiks tugev pind süstimiseks.

Venitusmeetod

image

Venitage nahka pöialt ja sõrmi vastassuunas liigutades, et tekiks ligikaudu 5 sentimeetri laiune tugev ala.

VÕI

Nahavoldi meetod

image

Pigistage nahka kindlalt pöidla ja sõrmede vahel, et tekiks ligikaudu 5 sentimeetri laiune tugev volt.

Tähtis: Süstimise ajal hoidke nahka venitatult või voldina pingul.

image

image

Ravimil on müügiluba lõppenud

Samm 3: Süstige


G.

Hoidke nahka venitatuna või voltis. Asetage pen-süstel, millelt kollane otsik on eemaldatud, 90- kraadise nurga all vastu nahka.

image

Tähtis: Ärge puudutage veel sinist stardinuppu.


H.

Suruge kindlalt pen-süstlit allapoole vastu nahka, kuni see peatub.

image image Suruge alla

Tähtis: Te peate suruma pen-süstlit alla, kuid ärge puudutage sinist stardinuppu enne, kui olete valmis süstima.


I.

Kui olete valmis süstima, vajutage sinist stardinuppu.


„klõps“

image


J.

Jätkake vajutamist alla naha vastu. Süstimine kestab ligikaudu 10 sekundit.

~10s

Klõps” image image


Kui süst on tehtud, värvub aken kollaseks.


Märkus: pärast pen-süstli eemaldamist naha vastast liigub kate automaatselt nõelale.


Tähtis: Kui te eemaldate pen-süstli enne, kui aken on muutunud kollaseks või tundub, et ravimit endiselt süstitakse, tähendab see, et te ei manustanud vajalikku annust. Teavitage koheselt oma arsti.


image

image

Ravimil on müügiluba lõppenud

Samm 4: Lõpetamine


K.

Visake kasutatud pen-süstel ja nõelakate ära.

image


 • Asetage pen-süstel koheselt pärast kasutamist teravate asjade mahutisse. Ärge visake pen-süstlit olmejäätmete hulka.

 • Arutage oma arsti või apteekriga, kuidas kasutatud tarvikuid ohutult hävitada. Ravimite hävitamiseks võivad kehtida kohalikud nõuded.

 • Ärge taaskasutage kasutatud pen-süstlit.

 • Ärge taaskasutage pen-süstlit või teravate asjade mahutit ega visake neid olmeprügisse.

Tähtis: Hoidke teravate asjade mahutit alati laste eest varjatud ja kättesaaamatus kohas.

Ravimil on müügiluba lõppenud


L.

Kontrollige süstekohta.

Kui seal on verd, suruge süstekohale vatitups või marlitampoon. Ärge hõõruge süstekohta. Vajadusel asetage süstekohale plaaster.