Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Toujeo (previously Optisulin)

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Toujeo 300 ühikut/ml süstelahus SoloStar pen-süstlis

Glargiin-insuliin (Insulinum glarginum)

Üks SoloStar pen-süstel väljastab annuseid 1...80 ühikut, 1-ühikulise täpsusega.


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Toujeo kasutamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.


Järgige täpselt arsti antud juhiseid annuse, kontrolli (vere-ja uriinianalüüsid), dieedi ja kehalise koormuse (füüsiline töö ja sportimine) ning süstetehnika kohta.


Peate eriti hästi teadma järgnevat:


image

Süstekohad


Õlavars


Kõht Reied

Pen-süstli tutvustus


Kolbampulli hoidja


Kolb*


Annuse aken


image

Annuse osutiPen-süstli kate


Kummikork

Insuliini

õtskaala Insuliini nimetus

Annuse valija


Süstimisnupp


* Te ei näe kolbi enne, kui olete süstinud mõned annused


 1. SAMM Kontrollige pen-süstlit


  image

  Võtke uus pen-süstel külmkapist välja vähemalt 1 tund enne süstimist. Külma insuliini süstimine on valulikum.


  1. Kontrollige pen-süstli etiketilt nimetust ja kõlblikkusaega.

   • Veenduge, et teil on õige insuliin. See on eriti tähtis, kui teil on teisi pen-süstleid.

    image

   • Ärge kunagi kasutage pen-süstlit, mille kõlblikkusaeg on möödas.


  2. Eemaldage pen-süstli kate.

   image


  3. Kontrollige insuliini välimust, see peab olema selge.

   image

   • Ärge kasutage pen-süstlit, kui insuliin on hägune, värvunud või sisaldab osakesi.


 2. SAMM Kinnitage uus nõel


  image

  Iga süstimise jaoks kasutage alati uut steriilset nõela. See aitab vältida nõela ummistumist, saastumist ja infektsiooni.

  image

  Kasutage ainult Toujeo manustamiseks sobivaid nõelu (nt BD, Ypsomed’i, Artasana või Owen Mumford’i nõelu).

  A. Võtke uus nõel ja eemaldage kaitsekile

  image


  image

  1. Hoidke nõel kinnitamise ajal otse ja keerake lõpuni pen-süstli külge. Ärge liiga tugevasti keerake.


  2. Eemaldage nõela välimine kaitsekork. Hoidke see alles.

   image


   image

  3. Eemaldage nõela sisemine kaitsekork ja visake ära.


   image Nõelte käsitsemine

   • Kõrvaldage nõelad ohutult – nii väldite nõelaga vigastuse ohtu ja infektsiooni levikut.


 3. SAMM Tehke ohutustest


  image Tehke alati ohutustest enne igat süstimist. Sellega

  • kontrollite, et teie pen-süstel ja nõel töötavad korralikult,

  • tagate insuliini õige annuse manustamise.

   1. Valige annuseks 3 ühikut, keerates annuse valijat kuni annuse osuti peatub 2 ja 4 vahel.

    image


   2. Vajutage süstimisnupp lõpuni sisse.

    image

    • Kui nõela otsast väljub insuliin, siis teie pen-süstel töötab korralikult.


     Kui insuliini ei välju

    • Võite korrata seda sammu kuni 3 korda, et insuliin väljuks.

    • Kui pärast kolmandat korda insuliin ei välju, võib nõel olla ummistunud. Sel juhul

     • vahetage nõel (vt 6. SAMM ja 2. SAMM),

     • seejärel korrake ohutustesti (3. SAMM).

    • Ärge kasutage seda pen-süstlit, kui insuliin ikka nõela otsast ei välju. Võtke uus pen- süstel.

    • Ärge kunagi kasutage süstalt insuliini väljutamiseks pen-süstlist.


     image Kui märkate õhumulle

    • Insuliinis võite näha õhumulle. See on tavaline, need ei ohusta teid.


 4. SAMM Valige annus


  image

  Ärge valige annust või suruge süstimisnuppu kui nõel ei ole kinnitatud. See võib kahjustada teie pen-süstlit.


  image

  1. Kontrollige, et nõel on kinnitatud ja annuse aknas on näit „0”.


  2. Keerake annuse valijat kuni annuse osuti näitab teie annust.

   • Kui keerate annuse valija üle soovitud annuse, võite selle tagasi keerata

   • Kui pen-süstlis ei ole nii palju ühikuid, kui teie annuseks vajalik, siis annuse valija peatub järelejäänud ühikute numbri juures.

    image

   • Kui te ei saa valida vajalikku täisannust, jagage annus 2 süste vahel või võtke uus pen- süstel.


    Kuidas lugeda numbreid annuse aknas


    Paarisnumbrid on ühel joonel annuse osutiga:


    image

    Valitud 30 ühikut


    Paaritud numbrid on tähistatud joonena paarisnumbrite vahel:


    image

    Valitud 29 ühikut


    image Pen-süstlis olevad insuliini ühikud

   • Teie pen-süstlis on kokku 450 ühikut insuliini. Te võite valida annuse 1...80 ühikut 1-ühikulise sammuga. Pen-süstlis on rohkem kui üks annus.

   • Järelejäänud insuliini ühikute arvu saate ligikaudselt vaadata kolvi asukoha järgi mõõtskaalal.


 5. SAMM Süstige annus


  image

  Kui süstimisnuppu on raske sisse suruda, ärge kasutage jõudu, sest see võib vigastada pen-süstlit. Abi saamiseks lugege allpool olevat lõiku image.


  1. Valige süstimiskoht nagu on näidatud pildil.


  2. Torgake nõel nahka nagu arst, apteeker või meditsiiniõde on teile näidanud.

   image

   • Ärge veel puudutage süstimisnuppu.

  3. Asetage pöial süstimisnupule. Seejärel suruge süstimisnupp lõpuni sisse ja hoidke.

   • Ärge vajutage süstimisnuppu viltu – teie pöial võib lukustada annuse valija ja see ei saa pöörata.


    image


  4. Hoidke süstimisnuppu lõpuni sisse vajutatuna ja kui näete annuse aknas „0“, siis loendage aeglaselt 5-ni.

   image

   • See tagab kogu annuse manustamise.


  5. Pärast hoidmist ja aeglaselt 5-ni loendamist, vabastage süstimisnupp. Seejärel tõmmake nõel nahast välja.


   image Kui süstimisnuppu on raske sisse suruda

   • Vahetage nõel (vt 6. SAMM ja 2. SAMM) ja tehke ohutustest (vt 3. SAMM).

   • Kui ikka on raske sisse suruda, võtke uus pen-süstel.

   • Ärge kunagi kasutage süstalt insuliini väljutamiseks pen-süstlist.


 6. SAMM Eemaldage nõel


image

image

Nõelu käsitsedes olge ettevaatlik, et vältida enda vigastamist nõelaga ja võimalikku nakkuse ülekannet.

Ärge kunagi pange sisemist katet nõelale tagasi.


 1. Kinnitage nõela välimine kaitsekork tagasi nõelale ja keerake nõel pen-süstli küljest lahti.

  • Vähendamaks juhuslikku nõelaga vigastuse ohtu ärge kunagi pange sisemist katet nõelale tagasi.

  • Kui teid süstib teine isik või kui te süstite teist isikut, peab ta nõela eemaldades ja ära visates olema eriti ettevaatlik.

  • Järgige soovitatud ohutusmeetmeid nõela eemaldamise ja kõrvaldamise kohta (võtke ühendust oma arsti, apteekri või meditsiiniõega), et vähendada juhusliku nõelavigastuse ja nakkushaiguste edasikandumise ohtu.

   image

 2. Kõrvaldage kasutatud nõelad ohutult torkekindlasse nõusse nagu arst, apteeker või meditsiiniõde on õpetanud.


 3. Pange kate pen-süstlile tagasi.

  image

  • Ärge pange pen-süstlit külmkappi tagasi.


   Kõlblikkusaeg

  • Kasutage pen-süstlit ainult kuni 6 nädala jooksul alates esmasest kasutamisest.

   Kuidas pen-süstlit säilitada Kasutusele võtmata

  • Hoida uued pen-süstlid külmkapis (2°C...8°C).

  • Mitte lasta külmuda.


   Kasutusele võetud

  • Hoida pen-süstel toatemperatuuril, kuni 30°C.

  • Ärge kunagi pange pen-süstlit tagasi külmkappi.

  • Ärge kunagi hoidke pen-süstlit koos kinnitatud nõelaga.

  • Hoida pen-süstlit koos kinnitatud kattega.


   Kuidas pen-süstlit hooldada


   Käsitsege pen-süstlit ettevaatlikult

  • Ärge laske pen-süstlil kukkuda või põrkuda vastu kõva pinda.

  • Kui te arvate, et pen-süstel on katki, ärge üritage seda parandada, kasutage uut pen-süstlit.


   Kaitske pen-süstlit tolmu ja mustuse eest.

  • Te võite puhastada pen-süstli välispinda niiske lapiga pühkides. Ärge leotage, peske ega õlitage pen-süstlit, kuna see võib viga saada.


   Pen-süstli hävitamine

  • Enne pen-süstli äraviskamist eemaldage nõel.

  • Kasutatud pen-süstlid hävitage nagu apteeker on teile selgitanud või vastavalt kohalikele nõuetele.