Koduleht Koduleht

NovoRapid
insulin aspart

HINNAD

NOVORAPID PENFILL süstelahus kolbampullis 100TÜ/ml 3ml N5

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 38,32 €
Hüvitatud: 0,00 €

NOVORAPID FLEXPEN süstelahus pen-süstlis 100TÜ/ml 3ml N5

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 46,90 €
Hüvitatud: 0,00 €

Pakendi infoleht: teave kasutajale


NovoRapid FlexPen 100 ühikut/ml süstelahus pen-süstlis

aspart-insuliin (insulinum aspartum)


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


Lugege lehe pöördelt, kuidas FlexPen’i kasutada. Infoleht on viimati uuendatud

NovoRapid FlexPen süstelahuse kasutusjuhend.


Enne FlexPen’i kasutamist lugege alljärgnev juhend tähelepanelikult läbi.

Kui te ei järgi seda juhendit tähelepanelikult, võite te manustada liiga vähe või liiga palju insuliini, mis võib põhjustada liiga kõrget või liiga madalat veresuhkru taset.


image

Teie FlexPen on eeltäidetud dosaatoriga insuliinisüstevahend. Annust saab valida 1-ühikulise täpsusega vahemikus 1…60 ühikut. FlexPen on ette nähtud kasutamiseks kuni 8 mm ühekordsete nõeltega NovoFine või NovoTwist. Ettevaatusabinõuna kandke alati tagavaraks kaasas insuliini süstevahendit juhuks, kui teie FlexPen kaob või saab kahjustada.NovoRapid FlexPen

Pen-süstli kork Kolb- ampull


Jäägiskaala


Osuti

Dosaator


Süste- nupp


Nõel (näidis)

Suur nõela väliskate


Nõel


Nõela sisekate Paber- kleebis


Süstevahendi hooldus

Peate oma FlexPen’i käsitsemisel olema hoolikas.

Kui FlexPen on maha kukkunud, kahjustunud või purunenud, on olemas risk insuliini lekkimiseks. See võib põhjustada ebatäpset annustamist, mis võib kaasa tuua liiga kõrge või liiga madala veresuhkru taseme.


Te võite FlexPen’i välispinda puhastada meditsiinilise tampooniga. Seda ei tohi leotada, pesta ega õlitada, kuna see võib süstevahendit kahjustada.


Ärge täitke FlexPen’i uuesti. Tühjakssaamisel visake see ära.


NovoRapid FlexPen’i ettevalmistamine


Kontrollige süstevahendi nime ja etiketi värvust veendumaks, et see sisaldab õiget insuliinitüüpi. See on eriti oluline, kui kasutate rohkem kui ühte tüüpi insuliini. Kui te manustate vale insuliinitüübi, võib teie veresuhkru tase liiga palju tõusta või langeda.


A

Eemaldage pen-süstli kork.


image


B

Eemaldage paberkleebis uuelt nõelalt. Keerake nõel otse ja tihedalt FlexPen’i otsa.

image

C

Tõmmake ära nõela suur väliskate ja hoidke see alles.


image


D

Tõmmake ära nõela sisekate ja visake see ära.


Ärge kunagi püüdke panna nõela sisekatet nõelale peale tagasi. Te võite ennast nõelaga torgata.


image


image

Kasutage igaks süsteks alati uut nõela. See vähendab saastumise, infektsiooni, insuliini lekke, nõelte ummistumise ja ebatäpse annustamise riski.


image

Olge tähelepanelik, et te ei painutaks ega vigastaks nõela enne kasutamist.


Insuliini väljavoolu kontrollimine


Tavapärasel kasutamisel võib kolbampulli enne iga süsti sattuda väike kogus õhku. Vältimaks õhu süstimist ja kindlustamaks õiget annustamist:


E

image

Dosaatorit keerates valige 2 ühikut.


E


2 ühikut valitud


F

Hoidke FlexPen’i nõelaga ülespidi ja koputage paar korda sõrmega kergelt vastu kolbampulli, et õhumullid koguneksid selle ülaosasse.


F


image

G

Hoides nõela ülespidi, vajutage süstenupp lõpuni sisse. Dosaator naaseb 0-asendisse.


Nõela otsa peab ilmuma insuliinitilk. Kui seda ei toimu, vahetage nõel ja korrake protseduuri, kuid

mitte üle 6 korra.


image

Kui insuliinitilka ikka ei ilmu, on süstevahend defektne ja te peaksite kasutusele võtma uue süstevahendi.


G


image

Veenduge alati, et enne süstimist ilmub nõela otsa tilk. See näitab, et insuliini väljavool on vaba. Kui tilka ei ilmu, siis ei süsti te insuliini, kuigi dosaator võib liikuda. See võib olla põhjustatud ummistunud või kahjustunud nõelast.


image

Kontrollige alati väljavoolu enne süstimist. Kui te ei kontrolli väljavoolu, võite manustada liiga vähe või üldse mitte insuliini. See võib põhjustada liiga kõrget veresuhkru taset.


Annuse valimine

Kontrollige, et dosaator on seatud 0-asendisse. H

Dosaatorit keerates valige süstimiseks vajalik ühikute arv.


Annust saab seada suuremaks või väiksemaks keerates dosaatorit kummaski suunas, kuni osuti on kohakuti õige annusega. Dosaatorit keerates olge ettevaatlik, et te ei vajutaks süstenupule, sest siis purskub insuliin välja.


Te ei saa valida suuremat annust, kui on jäänud ühikuid kolbampulli.


image


image

Kasutage alati dosaatorit ja osutit, et kontrollida enne süstimist, kui palju ühikuid te olete valinud.

image

Ärge loendage süstevahendi klõpsatusi. Kui valite ja süstite vale annuse, võib teie veresuhkru tase liiga palju tõusta või langeda. Ärge kasutage jäägiskaalat, see näitab ainult ligikaudu, kui palju on insuliini jäänud süstevahendisse.


Süstimine


Torgake nõel naha alla. Kasutage arsti või meditsiiniõe poolt soovitatud süstimistehnikat.

I

Süsti tegemiseks vajutage süstenupp lõpuni sisse, kuni osuti on kohakuti 0-iga. Olge tähelepanelik, et vajutaksite süstenuppu ainult süstimise ajal.


Dosaatorit keerates ei süsti te insuliini.


image


J

Hoidke süstenupp lõpuni all ja jätke nõel naha alla vähemalt 6 sekundiks. See tagab, et saate kogu annuse.


Eemaldage nõel naha alt ja vabastage süstenupp survest.


Veenduge alati, et dosaator pöördub pärast süstimist tagasi 0-asendisse. Kui dosaator peatub enne 0- asendit, ei ole kogu annust manustatud ja see võib põhjustada liiga kõrget veresuhkru taset.


J


image

K

Viige nõela ots suure väliskatte sisse ilma väliskatet puudutamata. Kui nõel on kaetud, vajutage suur väliskate ettevaatlikult nõela otsa ja seejärel keerake nõel lahti.


Visake see hoolikalt minema ja pange pen-süstli kork FlexPen’ile uuesti peale.


image


image

Pärast iga süstimist eemaldage alati nõel ja hoidke FlexPen’i ilma nõelata. See vähendab saastumise, infektsiooni, insuliini lekke, nõelte ummistumise ja ebatäpse annustamise riski.


Edasine oluline teave


image

Hooldajad peavad kasutatud nõelte käsitsemisel olema väga ettevaatlikud, et vähendada nõelatorgete ja ristnakatumise riski.


image

Visake kasutatud FlexPen hoolikalt – ilma nõelata – minema.


image

Ärge kunagi jagage oma süstevahendit ega nõelu teiste inimestega. See võib kaasa tuua ristnakatumist.

image

Ärge kunagi jagage oma süstevahendit teiste inimestega. See võib kahjustada nende tervist.


image

Hoidke alati oma süstevahendit ja nõelu teiste inimeste, eriti laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.