Koduleht Koduleht

GONAL-f
follitropin alfa

HINNAD

GONAL-F süstelahuse pulber ja lahusti 75TÜ N1

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 35,52 €
Hüvitatud: 0,00 €

GONAL-F 300TÜ/0,5ml süstelahus pensüstelis N1

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 129,08 €
Hüvitatud: 0,00 €

GONAL-F 450TÜ/0,75ml süstelahus pensüstelis N1

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 190,83 €
Hüvitatud: 0,00 €

GONAL-F 900TÜ/1,5ml süstelahus pensüstelis N1

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 372,25 €
Hüvitatud: 0,00 €

Pakendi infoleht: teave kasutajale


GONAL-f 150 RÜ/0,25 ml süstelahus pen-süstlis

alfafollitropiin


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

  1. Valida määratud annus. image


   image

  2. Veenduda, et annus on täielikult süstitud.


   image

  3. Lugeda annust, mida on vaja süstida teise pen-süstliga.


   • Tehke endale süst iga päev samal kellaajal. Näiteks: image

   • Teie arst/apteeker ütleb teile, mitut GONAL-f’i pen-süstlit te vajate täieliku ravikuuri teostamiseks.


 1. Kuidas GONAL-f’i pen-süstli ravipäevikut kasutada

  image


  Ravipäeviku leiate viimasel lehel.

  Märkige ravipäevikusse iga kord süstitud RÜ-de arv.

  • Märkige üles ravipäeva number (1) ning süsti kuupäev (2) ja kellaaeg (3).

  • Tabeli esimesse ritta on teie pen-süstli sisu juba kirja pandud (4).

  • Märkige oma määratud annus jaotisesse „Määratud annus“ (5).

  • Enne süstimist veenduge, et valisite õige annuse (6).

  • Pärast süsti lugege annusenäidiku aknas olevat numbrit.

  • Kontrollige, et olete süstinud kogu annuse (7) või märkige üles annusenäidiku aknas

   olev number, kui see ei ole „0“ (8).

  • Vajadusel kasutage ka teist pen-süstlit, valides allesjäänud annuse, mis on märgitud jaotisesse „Pärast süstimist kuvatav annus“ (8).

   image

  • Märkige allesjäänud annus järgmisel real toodud jaotisesse „Süstitav annus“ (6).


  ETTEVAATUST!

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Ravipäevikut kasutades ja iga päev süste üles märkides saate iga päev kontrollida, et olete manustanud kogu määratud annuse.


  image

  Ravipäeviku näidis.


  1


  Ravipäeva number

  2


  Kuupäev

  3


  Kellaaeg

  4


  Pen-süstli sisu

  5


  Määra- tud annus

  6 7 8

  Annusenäidiku aken

  Süstitav annus

  Pärast süstimist kuvatav annus

  image


  150 RÜ/0,25 ml


  #1


  10/06


  07:00


  150 RÜ


  100


  100

  imagekui „0", süstimine lõpetatud

  D kui ei ole „0”, tuleb teha teine süst

  Võtke uus pen-süstel ja süstige järgmine annus.........


  #2


  11/06/


  07:00


  150 RÜ


  100


  100

  Dkui „0", süstimine lõpetatud

  image kui ei ole „0”, tuleb teha teine süst

  Võtke uus pen-süstel ja süstige järgmine annus:50.


  #2


  11/06


  07:00


  150 RÜ


  N/A


  50

  imagekui „0", süstimine lõpetatud

  D kui ei ole „0”, tuleb teha teine süst

  Võtke uus pen-süstel ja süstige järgmine annus.........


  image

  Märkus. 150 RÜ pen-süstli maksimaalne seadistatav üksikannus on 150 RÜ; 300 RÜ pen-süstli maksimaalne seadistatav üksikannus on 300 RÜ; 450 RÜ pen-süstli maksimaalne seadistatav üksikannus on 450 RÜ; 900 RÜ pen-süstli maksimaalne seadistatav üksikannus on 450 RÜ.


 2. Enne GONAL-f’i pen-süstli kasutamise alustamist

image


image

imageimage

1. annuse seadistamisnupp 5. keermestatud

nõelakonnektor

9. siesmine nõelakaitse

 1. annusenäidiku aken 6. pen-süstli kork 10. välimine nõelakork

 2. varbkolb 7. eemaldatav kaitseriba 11. alkoholiga niisutatud vatitupsud

 3. mahuti hoidik 8. eemaldatav nõel 12. teravate esemete

konteiner


 1. GONAL-f’i pen-süstli valmisseadmine süstimiseks

  image


  1. Eemaldage pen-süstli kork.

  2. Veenduge, et annusenäidiku akna näit on „0”.

   image


  3. Valmistage nõel süstimiseks ette


   • Võtke uus nõel – kasutage vaid kaasasolevaid ühekordseid nõelu.

   • Hoidke välimisest nõelakorgist tugevasti kinni.

    image

   • Veenduge, et välimise nõelakorgi eemaldatav kaitseriba ei oleks kahjustatud ega lahti.

   • Tõmmake eemaldatav kaitseriba ära.

    image

    image

    Näide sobivast kaitseribast Näide ebasobivast kaitseribast


    ETTEVAATUST!

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Kui eemaldatav kaitseriba on kahjustatud või lahti, ärge nõela kasutage. Visake see teravate esemete konteinerisse. Võtke uus nõel.


    image

  4. Kinnitage nõel

   • Keerake GONAL-f pen-süstli keermestatud ots välimisse nõelakorki ning keerake välimist nõelakorki, kuni tunnete kerget vastupanu.


    Hoiatus! Ärge kinnitage nõela liiga tugevasti, pärast süstimist võib selle eemaldamine olla raskendatud.


    image


    image

    • Eemaldage välimine nõelakate ettevaatlikult tõmmates. Pange see edasiseks kasutamiseks kõrvale.

    • Hoidke GONAL-f pen-süstlit nõel ülespidi.

    • Eemaldage ettevaatlikult roheline sisemine nõelakaitse ja visake see ära.


     image

  5. Uurige hoolikalt nõelaotsa, kas seal leidub väikeseid vedelikutilku

   • Kui näete väikeseid vedelikutilku, jätkake 5. jaotisega: Arsti määratud annuse seadistamine.


image

Hoiatus!Tilkade olemasolu tuleb kontrollida AINULT uue GONAL-f'i pen-süstli ESIMESEL KASUTUSKORRAL õhu eemaldamiseks süsteemist.


ETTEVAATUST!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kui te ei näe uue pen-süstli esimesel kasutuskorral nõelaotsas väikeseid vedelikutilku, peate teostama järgmisel lehel toodud sammud.


Kui te ei näe uue pen-süstli esimesel kasutuskorral nõelaotsas väikeseid vedelikutilku.

image


image


 1. Keerake annuse seadistamisnuppu ettevaatlikult päripäeva, kuni annusenäidiku aknas on näha

  25. Kui olete sellest asendist möödunud, keerake annuse seadistamisnupp lihtsalt tagasi näidule

  25.


  image


 2. Hoidke pen-süstlit nõel ülespidi.

 3. Koputage õrnalt mahuti hoidikut.

 4. Vajutage annuse seadistamisnupp aeglaselt nii kaugele kui võimalik. Nõelaotsa ilmub väike vedelikutilk.

 5. Veenduge, et annusenäidiku akna näit on „0”.

 6. Jätkake 5. jaotisega: Arsti määratud annuse seadistamine.

 1. Arsti määratud annuse seadistamine

  image


  1. Pen-süstel sisaldab 150 RÜ alfafollitropiini.

   • 150 RÜ pen-süstli maksimaalne seadistatav üksikannus on 150 RÜ. Väikseim võimalik seadistatav üksikannus on 12,5 RÜ ja annust saab suurendada 12,5 RÜ kaupa.


    image

  2. Keerake annuse seadistamisnuppu, kuni näete annusenäidiku aknas vajalikku annust.

   image

   • Annuse suurendamiseks keerake annuse seadistamisnuppu edasi

    • Annuse vähendamiseks keerake annuse seadistamisnuppu tagasi


  3. Seadistage arsti poolt määratud annus (joonisel toodud näitel on see 50 RÜ).

   image


   Hoiatus! Enne järgmise sammuga jätkamist kontrollige, et annusenäidiku aknas on näha teile

   määratud koguannus


 2. Annuse süstimine

  image


  1. Süstekoha valikul järgige arsti või meditsiiniõe nõuandeid.

   Nahaärrituse vähendamiseks valige iga päev erinev süstekoht.


   image

   Süstepiirkond


  2. Puhastage nahk alkoholiga niisutatud vatitupsuga.

  3. Kontrollige uuesti, et annusenäidiku aknas näidatav annus on õige.

  4. Süstige annus vastavalt arsti või meditsiiniõe õpetusele.


   image

   • Sisestage nõel aeglaselt üleni naha sisse (1).


   • Suruge seadistamisnupp nii kaugele kui võimalik ja hoidke seda all kuni süstimise lõpuni.

    • Hoidke seadistamisnuppu all vähemalt 5 sekundit, seega tagate kogu annuse süstimise (2). Mida suurem annus, seda kauem läheb süstimiseks aega.

     image

    • Annusenäidiku aknas kuvatav annuse number läheb tagasi nulli.

    • Pärast 5 sekundi möödumist tõmmake nõel nahast välja, annuse seadistamisnuppu endiselt all hoides (3).

    • Vabastage seadistamisnupp.


    Hoiatus! Kasutage iga süste puhul kindlasti uut nõela.


 3. Pärast süstimist

  image


  1. Veenduge, et kogu annus on süstitud

   • Veenduge, et annusenäidiku aknas on näit „0”.

    image


    Hoiatus! Kui annusenäidiku aknas kuvatud number on suurem kui „0”, on GONAL-f pen-süstel tühi ning te ei ole saanud kogu määratud annust.


  2. Viige osaline süstimine lõpule (ainult vajadusel).

   image

   • Annusenäidiku aknas olev number näitab puudu jäävat annust, mille peate uue pen-süstliga süstima.


   • Korrake teise pen-süstliga 3. jaotises („Enne GONAL-f’i pen-süstli kasutamise alustamist”) ja 4. jaotises („GONAL-f’i pen-süstli valmisseadmine süstimiseks”) toodud samme.

   • Seadistage annuseks ravipäevikusse märgitud puuduv kogus või eelmise pen-süstli annusenäidiku aknas ikka veel kuvatav number ja süstige see kogus.


    image

  3. Nõela eemaldamine pärast iga süstimist

   • Asetage välimine nõelakork tasasele pinnale.

   • Hoidke ühe käega GONAL-f'i pen-süstlit ja katke nõel välimise nõelakorgiga.


   • Suruge kaetud nõela vastu kindlat pinda, kuni kuulete klõpsu („click”).


   • Seejärel haarake välimisest nõelakorgist ning keerake nõel lahti keerates vastupäeva.

    Kasutatud nõel visake ohutult ära.

   • Kasutatud nõelu ei tohi mingil juhul uuesti kasutada.

    image

    Nõelu ei tohi mingil juhul jagada.


   • Pange pen-süstlile uuesti kork peale.


    image

  4. GONAL-f'i pen-süstli säilitamine


   HOIATUS!

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Süstlit ei tohi mingil juhul hoida koos kinnitatud nõelaga.

   Alati eemaldage kõigepealt nõel GONAL-f'i pen-süstlilt, seejärel kinnitage uuesti kork.


   • Hoidke pen-süstlit originaalpakendis, turvalises kohas.

   • Kui pen-süstel on tühi, küsige oma apteekrilt, kuidas seda hävitada.


    Hoiatus! Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka.


    image

 4. GONAL-f'i pen-süstli ravipäevik

image


1

Ravipäeva number

2


Kuupäev

3


Kellaaeg

4


Pen-süstli sisu

5


Määratud annus

6 7 8

Annusenäidiku aken

Süstitav annus

Pärast süstimist kuvatav annus

image


150 RÜ/0,25 ml


/


:


150 RÜ

Dkui „0”, süstimine lõpetatud

Dkui ei ole „0”, tuleb teha teine süst

Võtke uus pen-süstel ja süstige järgmine annus .........


/


:


150 RÜ

Dkui „0”, süstimine lõpetatud

Dkui ei ole „0”, tuleb teha teine süst

Võtke uus pen-süstel ja süstige järgmine annus .........


/


:


150 RÜ

Dkui „0”, süstimine lõpetatud

Dkui ei ole „0”, tuleb teha teine süst

Võtke uus pen-süstel ja süstige järgmine annus .........


/


:


150 RÜ

Dkui „0”, süstimine lõpetatud

Dkui ei ole „0”, tuleb teha teine süst

Võtke uus pen-süstel ja süstige järgmine annus .........


/


:


150 RÜ

Dkui „0”, süstimine lõpetatud

Dkui ei ole „0”, tuleb teha teine süst

Võtke uus pen-süstel ja süstige järgmine annus .........


/


:


150 RÜ

Dkui „0”, süstimine lõpetatud

Dkui ei ole „0”, tuleb teha teine süst

Võtke uus pen-süstel ja süstige järgmine annus .........


/


:


150 RÜ

Dkui „0”, süstimine lõpetatud

Dkui ei ole „0”, tuleb teha teine süst

Võtke uus pen-süstel ja süstige järgmine annus .........


/


:


150 RÜ

Dkui „0”, süstimine lõpetatud

Dkui ei ole „0”, tuleb teha teine süst

Võtke uus pen-süstel ja süstige järgmine annus .........


/


:


150 RÜ

kui „0”,

süstimine lõpetatud

Dkui ei ole „0”, tuleb teha teine süst

Võtke uus pen-süstel ja süstige järgmine annus .........


/


:


150 RÜ

Dkui„0”, süstimine lõpetatud

Dkui ei ole „0”, tuleb teha teine süst

Võtke uus pen-süstel ja süstige järgmine annus .........


/


:


150 RÜ

Dkui „0”, süstimine lõpetatud

Dkui ei ole „0”, tuleb teha teine süst

Võtke uus pen-süstel ja süstige järgmine annus .........


/


:


150 RÜ

Dkui „0”, süstimine lõpetatud

Dkui ei ole „0”, tuleb teha teine süst

Võtke uus pen-süstel ja süstige järgmine annus .........

Märkus. 150 RÜ pen-süstli maksimaalne seadistatav üksikannus on 150 RÜ; 300 RÜ pen-süstli maksimaalne seadistatav üksikannus on 300 RÜ; 450 RÜ pen-süstli maksimaalne seadistatav üksikannus on 450 RÜ; 900 RÜ pen-süstli maksimaalne seadistatav üksikannus on 450 RÜ.


Kasutusjuhend on viimati uuendatud {KK.AAAA}