Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Prandin

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Prandin 0,5 mg tabletid Prandin 1 mg tabletid Prandin 2 mg tabletid


Repagliniid


Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


Kuidas Prandin välja näeb ja pakendi sisu


Prandin’i tabletid on ümarad, kumerad ja neile on graveeritud Novo Nordiski logo (härg Apis). Saadaval on kolme toimeainesisaldusega tabletid - 0,5 mg, 1 mg ja 2 mg. 0,5 mg tabletid on valged, 1 mg tabletid on kollased ja 2 mg tabletid on virsikuvärvi. Blisterpakendeid on neljas suuruses. Üks pakend sisaldab 30, 90, 120 või 270 tabletti.

Kõik pakendisuurused ei pruugi olla müügil.


Müügiloa hoidja ja tootja


Novo Nordisk A/S

Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Taani.


Infoleht on viimati uuendatudTäpne teave selle ravimpreparaadi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: