Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Avandia

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE


AVANDIA 2 mg õhukese polümeerikattega tabletid AVANDIA 4 mg õhukese polümeerikattega tabletid AVANDIA 8 mg õhukese polümeerikattega tabletid rosiglitasoon


Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte.

- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Infolehes antakse ülevaade:

 1. Mis ravim on Avandia ja milleks seda kasutatakse

 2. Mida on vaja teada enne Avandia võtmist

 3. Kuidas Avandia’t võtta

 4. Võimalikud kõrvaltoimed

5 Kuidas Avandia’t säilitada

6. Lisainfo


 1. MIS RAVIM ON AVANDIA JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE


  Ravimil on müügiluba lõppenud

  Avandia’t kasutatakse II tüüpi suhkurtõve raviks. II tüüpi suhkurtõvega inimeste organismis kas ei toodeta piisavalt insuliini (hormoon, mis kontrollib veresuhkru taset) või puudub nende organismis toodetaval insuliinil piisav toime. Avandia aitab langetada veresuhkru taset normiväärtusteni, aidates organismis toodetavat insuliini paremini ära kasutada.


  Avandia’t võib kasutada üksinda või koos teiste diabeediravimitega (nagu metformiin või sulfonüüluurea).


 2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE AVANDIA KASUTAMIST


  Et hoida veresuhkrut kontrolli all, on tähtis järgida arstilt saadud nõuandeid toitumise ja eluviiside osas ning võtta Avandia’t.


  Ärge võtke Avandia’t:

  • kui te olete allergiline (ülitundlik) rosiglitasooni või Avandia mõne koostisosa suhtes (loetletud lõigus 6)

  • kui teil on olnud südamelihase infarkt või raskekujuline stenokardia, mis vajas haiglaravi

  • kui teil esineb südamepuudulikkus või see on esinenud kunagi varem

  • kui te põete maksahaigust

  • kui teil on diagnoositud diabeetilist ketoatsidoosi (diabeedi tüsistus, millega kaasneb kiire kaalulangus, iiveldus või oksendamine)

   -+ Kui te arvate, et midagi eespool loetletust kehtib teie kohta, pidage nõu oma arstiga. Ärge Avandia’t võtke.


   Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Avandia


   Avandia’t ei soovitata kasutada alla 18-aastastel inimestel, sest ravimi efektiivsus lastel on teadmata.

   Kui teil on diagnoositud stenokardiat (rindkerevalu) või perifeersete arterite haigust (jalgade halvenenud verevarustus):

   -+ Pidage nõu oma arstiga, sest Avandia ei pruugi olla teile sobiv ravim.


   Seisundid, millele tuleb tähelepanu pöörata

   Avandia ja teiste diabeediravimite toimel võivad mõned olemasolevad haigusseisundid halveneda või tekkida tõsised kõrvaltoimed. Avandia võtmise ajal peate te tähelepanu pöörama teatud sümptomitele, et vähendada mis tahes probleemide tekkeohtu. Vt „Seisundid, millele tuleb tähelepanu pöörata” lõigus 4.


   Uuesti võib tekkida ovulatsioon

   Naistel, kes ei ole munasarjade haiguse (nt polütsüstiliste munasarjade sündroomi) tõttu viljastumisvõimelised, võib Avandia-ravi alustamise järgselt uuesti tekkida ovulatsioon. Kui see kehtib teie kohta, kasutage sobivaid rasestumisvastaseid vahendeid, et hoiduda planeerimata rasedusest (vt „Rasedus ja imetamine” allpool lõigus 2).


   Võtmine koos teiste ravimitega

   Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid või kui te alustate uute ravimite võtmist. Siia kuuluvad ka taimsed preparaadid ja ilma retseptita ostetud ravimid.


   Teatud ravimid mõjutavad eriti suure tõenäosusega veresuhkru taset:

   • gemfibrosiil (kasutatakse kolesteroolisisalduse langetamiseks)

   • rifampitsiin (kasutatakse tuberkuloosi ja teiste infektsioonide raviks)

    Ravimil on müügiluba lõppenud

    -+ Kui te võtate mõnda loetletud ravimitest, rääkige sellest arstile või apteekrile. Teil kontrollitakse veresuhkru taset ning Avandia annus võib vajada muutmist.


    Rasedus ja imetamine

   • Avandia’t ei soovitata kasutada raseduse ajal. Kui te olete rase või võite olla rase, teavitage sellest oma arsti.


   • Ärge toitke last rinnaga Avandia võtmise ajal. Ravimi koostisained võivad erituda rinnapiima ning kahjustada teie last.


    Autojuhtimine ja masinatega töötamine

    See ravim ei tohiks mõjutada autojuhtimise või masinatega töötamise võimet.


    Avandia sisaldab laktoosi

    Avandia tabletid sisaldavad väikeses koguses laktoosi. Seda ravimit ei tohi võtta patsiendid, kes ei talu laktoosi või kellel on harvaesinev pärilik galaktoosi talumatus, Lappi laktaasidefitsiit või glükoosi-galaktoosi imendumishäire.


 3. KUIDAS AVANDIA’T VÕTTA


  Võtke Avandia’t alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Ärge võtke soovitatust suuremat annust. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


  Kui palju ravimit võtta

  Tavaline algannus on 4 mg päevas. Selle võib võtta ühe 4 mg tabletina üks kord päevas või ühe 2 mg tabletina kaks korda päevas.


  Umbes 8 nädala pärast võib arst teie annust suurendada. Maksimaalne annus on 8 mg Avandia’t päevas.

  Kuidas ravimit võtta

  Neelake tabletid koos vähese veega. Avandia’t võib võtta koos toiduga või ilma.


  Võtke tabletid sisse iga päev umbes samal kellaajal ning järgige arstilt saadud toitumisnõuandeid.


  Kui te võtate Avandia’t rohkem kui ette nähtud

  Kui te võtate kogemata liiga palju tablette, võtke nõu küsimiseks ühendust oma arsti või apteekriga.


  Kui te unustate Avandia’t võtta

  Ärge võtke lisatablette, kui annus ununeb võtmata. Võtke lihtsalt järgmine annus tavalisel ajal.


  Ärge lõpetage Avandia võtmist

  Võtke Avandia’t senikaua, kui arst soovitab. Kui te lõpetate Avandia võtmise, kaob kontroll veresuhkru üle ning teie seisund võib halveneda. Kui te soovite ravimi võtmist lõpetada, rääkige sellest oma arstiga.


 4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED


  Nagu kõik ravimid, võib ka Avandia põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.


  Seisundid, millele tuleb tähelepanu pöörata


  Allergilised reaktsioonid: Need tekivad Avandia’t võtvatel inimestel väga harva. Nähud on järgmised:

  Ravimil on müügiluba lõppenud

  • ümbritsevast nahapinnast kõrgem ja sügelev lööve (nõgestõbi)

  • turse, mõnikord näo ja suu turse (angioödeem), mis põhjustab hingamisraskust

  • minestus.

   -+ Kui teil tekib mõni nendest sümptomitest, võtke otsekohe ühendust arstiga. Lõpetage Avandia võtmine.


   Vedelikupeetus ja südamepuudulikkus: Avandia võib põhjustada vedelikupeetust, millega kaasneb tursete teke ja kehakaalu suurenemine. Vedelikupeetus võib viia olemasolevate südameprobleemide halvenemise või südamepuudulikkuse tekkeni. Seda esineb suurema tõenäosusega juhul, kui te kasutate ka teisi diabeediravimeid (nt insuliini), kui teil on probleeme neerudega või kui te olete üle 65 aasta vanune. Kontrollige regulaarselt oma kehakaalu; kui see kiiresti suureneb, rääkige sellest oma arstile. Südamepuudulikkuse sümptomid on järgmised:

  • õhupuudus, öine ärkamine õhupuuduse tõttu

  • kergesti väsimine pärast vähest kehalist koormust, näiteks kõndimist

  • kehakaalu kiire suurenemine

  • pahkluude piirkonna või labajalgade turse.

   -+ Kui teil tekib mõni nendest sümptomitest (kas esmakordselt või süveneb), rääkige sellest arstile niipea kui võimalik.


   Madal veresuhkur (hüpoglükeemia): Kui te võtate Avandia’t koos teiste diabeediravimitega, tekib suurema tõenäosusega veresuhkru taseme langus allapoole normiväärtusi. Madala veresuhkru varajased nähud on järgmised:

  • värisemine, higistamine, nõrkus

  • närvilisus, südamepekslemine

  • nälg.

   Kui veresuhkru tase veelgi langeb, tekivad segasus ja teadvuskadu.

   -+ Kui teil tekib mõni nendest sümptomitest, rääkige sellest arstile niipea kui võimalik. Teie ravimite annus võib vajada vähendamist.

   Maksaprobleemid: Enne Avandia võtmise alustamist võetakse teilt vereproov maksatalitluse kontrollimiseks. Seda võidakse korrata teatud ajavahemike järel. Maksaprobleemide nähud võivad olla järgmised:

  • iiveldus ja oksendamine

  • kõhuvalu

  • isutus

  • tume uriin.

   -+ Kui teil tekivad need sümptomid, rääkige sellest arstile niipea kui võimalik.


   Silmaprobleemid: Suhkurtõvega inimestel võib tekkida silmapõhja turse (maakula turse), mis võib põhjustada ähmast nägemist. Avandia’t ja sarnaseid ravimeid võtvatel inimestel on harva tekkinud esmased haigusjuhud või haigusnähtude süvenemine.

   -+ Kui te olete mures nägemise pärast, arutage seda oma arstiga.


   Luumurrud: Suhkurtõvega inimestel võivad tekkida luumurrud. Nende tekkimise võimalus on suurem inimestel, eriti naistel, kes on Avandia’t võtnud üle aasta. Kõige sagedamini tekivad kämbla-, õlavarreluu- ja jalaluumurrud.


   Sageli esinevad kõrvaltoimed

   Need võivad tekkida kuni ühel inimesel 10-st:

   • rindkerevalu (stenokardia)

   • luumurrud

   • punaste vereliblede arvu langus (aneemia)

   • vere kolesteroolisisalduse vähene suurenemine, vererasvade sisalduse suurenemine

   • kehakaalu suurenemine, söögiisu suurenemine

   • kõhukinnisus

    Ravimil on müügiluba lõppenud

   • vedelikupeetusest tingitud tursed.


    Harva esinevad kõrvaltoimed

    Need võivad tekkida kuni ühel inimesel 1000-st:

   • vedeliku kogunemine kopsudes (kopsuturse), mis põhjustab hingeldust

   • südamepuudulikkus

   • silmapõhja turse (maakula turse)

   • maksatalitluse häired (maksaensüümide aktiivsuse suurenemine).


    Väga harva esinevad kõrvaltoimed

    Need võivad tekkida kuni ühel inimesel 10000-st:

   • allergilised reaktsioonid

   • vedelikupeetusest tingitud kiire ja ülemäärane kehakaalu suurenemine.


  Kui teil tekivad kõrvaltoimed

  -+ Kui ükskõik milline loetletud kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või häirivaks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


 5. KUIDAS AVANDIA’T SÄILITADA


  Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.


  Ärge kasutage Avandia’t pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

  Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


 6. LISAINFO


Mida Avandia sisaldab

Toimeaine on rosiglitasoon. Avandia tabletid on saadaval erinevates tugevustes. Iga tablett sisaldab 2 mg, 4 mg või 8 mg rosiglitasooni.


Abiained on naatriumglükollaattärklis (tüüp A), hüpromelloos, hüpromelloos 6cP, mikrokristalne tselluloos, laktoosmonohüdraat, magneesiumstearaat, titaandioksiid (E171), makrogool 3000, glütserooltriatsetaat ja punane raudoksiid (E172). 4 mg tablett sisaldab ka puhastatud talki ja kollast raudoksiidi (E172).


Kuidas Avandia välja näeb ja pakendi sisu

Avandia 2 mg on roosad tabletid, mille ühele küljele on märgitud “GSK” ja teisele “2”. Tabletid on blisterpakendites, mis sisaldavad 56, 112, 168 või 180 kaetud tabletti, või ühispakendis, mis sisaldab 56 tabletti.

Avandia 4 mg on oranžid tabletid, mille ühele küljele on märgitud “GSK” ja teisele “4”. Tabletid on

blisterpakendites, mis sisaldavad 7, 28, 56, 84, 90 või 112 kaetud tabletti, või ühispakendis, mis

sisaldab 56 tabletti.

Avandia 8 mg on punakaspruunid tabletid, mille ühele küljele on märgitud “GSK” ja teisele “8”. Tabletid on blisterpakendites, mis sisaldavad 7, 28, 84, 90 või 112 kaetud tabletti.


Ravimil on müügiluba lõppenud

Kõik pakendi suurused või tableti tugevused ei pruugi olla teie riigis müügil.


Müügiloa hoidja: SmithKline Beecham Ltd, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, Ühendkuningriik.


Tootja: Glaxo Wellcome Production, ZI du Terras, 53100 Mayenne, Prantsusmaa või

Glaxo Wellcome S.A., Avenida de Extremadura 3, 09400 Aranda de Duero, Burgos, Hispaania.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.


België/Belgique/Belgien GlaxoSmithKline s.a./n.v. Tél/Tel: + 32 (0)2 656 21 11

Luxembourg/Luxemburg GlaxoSmithKline s.a./n.v. Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 (0)2 656 21 11


България ГлаксоСмитКлайн ЕООД Teл.: + 359 2 953 10 34

Magyarország GlaxoSmithKline Kft. Tel.: + 36 1 225 5300


Česká republika GlaxoSmithKline s.r.o. Tel: + 420 222 001 111

gsk.czmail@gsk.com

Malta GlaxoSmithKline Malta Tel: + 356 21 238131


Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S Tlf: + 45 36 35 91 00

dk-info@gsk.com

Nederland GlaxoSmithKline BV Tel: + 31 (0)30 6938100

nlinfo@gsk.com


Deutschland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG Tel.: + 49 (0)89 36044 8701

produkt.info@gsk.com

Norge GlaxoSmithKline AS Tlf: + 47 22 70 20 00

firmapost@gsk.no


Eesti

Ravimil on müügiluba lõppenud

GlaxoSmithKline Eesti OÜ Tel: + 372 6676 900

estonia@gsk.com

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH Tel: + 43 (0)1 97075 0

at.info@gsk.com


Ελλάδα

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

Τηλ: + 30 210 68 82 100

España GlaxoSmithKline, S.A. Tel: + 34 902 202 700

es-ci@gsk.com

Polska

GSK Commercial Sp. z o.o. Tel.: + 48 (0)22 576 9000

Portugal

GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda Tel: + 351 21 412 95 00

FI.PT@gsk.com


France

Laboratoire GlaxoSmithKline Tél.: + 33 (0)1 39 17 84 44

diam@gsk.com

România

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L. Tel: + 4021 3028 208


Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited Tel: + 353 (0)1 4955000

Slovenija GlaxoSmithKline d.o.o. Tel: + 386 (0)1 280 25 00

medical.x.si@gsk.com

Ísland GlaxoSmithKline ehf. Sími: + 354 530 3700

Slovenská republika GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o. Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

recepcia.sk@gsk.com


Italia

GlaxoSmithKline S.p.A. Tel: + 39 (0)45 9218 111

Suomi/Finland GlaxoSmithKline Oy Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

Finland.tuoteinfo@gsk.com


Κύπρος

GlaxoSmithKline Cyprus Ltd

Τηλ: + 357 22 39 70 00

Sverige GlaxoSmithKline AB Tel: + 46 (0)8 638 93 00

info.produkt@gsk.com


Latvija

GlaxoSmithKline Latvia SIA Tel: + 371 67312687

lv-epasts@gsk.com

United Kingdom GlaxoSmithKline UK Tel: + 44 (0)800 221441

customercontactuk@gsk.com


Lietuva

GlaxoSmithKline Lietuva UAB Tel: + 370 5 264 90 00

info.lt@gsk.com


Ravimil on müügiluba lõppenud

Infoleht on viimati kooskõlastatud


Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti (EMA) kodulehel