Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Ixiaro

Pakendi infoleht: teave kasutajale


IXIARO süstesuspensioon

Jaapani entsefaliidi vaktsiin (inaktiveeritud, adsorbeeritud)


Lugege hoolikalt infolehte, enne kui seda vaktsiini teile või teie lapsele manustatakse, sest siin on teile vajalikku teavet.


  1. Pakendi sisu ja muu teave Mida IXIARO sisaldab

1 annus (0,5 ml) IXIAROt sisaldab:

Jaapani entsefaliidi viiruse tüve SA14-14-2 (inaktiveeritud)1,2 6 AU3, mis vastab ≤ 460 ng ED50 tugevusele.


1 Toodetud Vero rakkudes

2 Adsorbeeritud hüdreeritud alumiiniumhüdroksiidile (ligikaudu 0,25 mg Al3+)

3 Antigeenset ühikut


Alumiiniumhüdroksiid toimib vaktsiinis adjuvandina.


Abiained on naatriumkloriid, kaaliumdivesinikfosfaat, dinaatriumvesinikfosfaat, süstevesi.


Kuidas IXIARO välja näeb ja pakendi sisu


IXIARO on süstesuspensioon (0,5 ml klaassüstal koos eraldi nõelaga või ilma selleta; pakendis on 1 süstal). IXIARO on valge ja kergelt piimjas steriilne suspensioon, mis muutub loksutamisel ühtlaseks.

Müügiloa hoidja ja tootja


Müügiloa hoidja: Valneva Austria GmbH

Campus Vienna Biocenter 3 A-1030 Viin

Austria

E-post: infoixiaro@valneva.com

Tootja:

image

Valneva Austria GmbH Campus Vienna Biocenter 3 A-1030 Viin

Austria


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole järgmisel e-posti aadressil:

infoixiaro@valneva.com


Infoleht on viimati uuendatud .

/. See infoleht on kõigis EL/EMPi keeltes Euroopa Ravimiameti kodulehel.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele:


Süstel on ette nähtud ainult ühekordseks kasutamiseks ja seda ei tohi kasutada mitmel inimesel. Süstel on kasutamiseks valmis. Kui nõela ei ole kaasas, kasutage steriilset nõela.


Ärge kasutage, kui blistri foolium on katki või pakend kahjustatud.


Säilitamisel võib märgata peent valget sadet ja läbipaistvat värvitut ülemist vedelikukihti.

Enne manustamist loksutage süstlit hoolikalt, kuni saate valge läbipaistmatu, homogeense suspensiooni. Ärge manustage, kui selles on pärast loksutamist tahkeid osakesi või selle värvus näib olevat muutunud või süstel näib olevat füüsiliselt kahjustatud.


Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele. Teave IXIARO 0,5 ml annuse manustamise kohta 3-aastastele ja vanematele isikutele

0,5 ml täisannuse manustamiseks toimige järgmiselt.


  1. Loksutage süstlit homogeense suspensiooni saamiseks.

  2. Süstli otsakorgi eemaldamiseks keerake seda ettevaatlikult. Ärge püüdke otsakut ära lükata ega tõmmata, sest sellega võite süstlit vigastada.

  3. Kinnitage süstlile nõel.


Teave IXIARO 0,25 ml annuse ettevalmistamise kohta kasutamiseks kuni 3-aastastel lastel


0,25 ml annuse manustamiseks 2 kuu kuni < 3 aasta vanustele lastele toimige järgmiselt.


  1. Loksutage süstlit homogeense suspensiooni saamiseks.

  2. Süstli otsakorgi eemaldamiseks keerake seda ettevaatlikult. Ärge püüdke otsakut ära lükata ega tõmmata, sest sellega võite süstlit vigastada.

  3. Kinnitage süstlile nõel.

  4. Hoidke süstlit püstiasendis.

  5. Liigse vedeliku väljutamiseks lükake kolb-punnkork süstli silindril oleva punase joone servani, mida näitab punane nool (vt joonist 1)*

  6. Enne ülejäänud vedeliku süstimist kinnitage süstlile uus steriilne nõel.

*Kui olete lükanud kolb-punnkorgi üle punase joone, ei ole 0,25 ml annuse manustamine tagatud ja tuleb kasutada uut süstlit.


image


Joonis 1: 0,25 ml annuse manustamise ettevalmistamine