Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Nitisinone MDK (previously Nitisinone MendeliKABS)

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Nitisinone MDK 2 mg kõvakapslid Nitisinone MDK 5 mg kõvakapslid Nitisinone MDK 10 mg kõvakapslid Nitisinone MDK 20 mg kõvakapslid


nitisinoon


Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kapsli sisu: eelželatineeritud maisitärklis Kapsli kest: želatiin, titaandioksiid (E 171) Trükitint: must raudoksiid (E 172), šellaklakk


Kuidas Nitisinone MDK välja näeb ja pakendi sisu

Nitisinone MDK kõvakapslid on pikkusega 15,7 mm, valged, läbipaistmatud želatiinkapslid ning

nende kapslikehal on musta tindiga märgistus „Nitisinone” ja kapslikaanel tugevus „2 mg”, „5 mg”,

„10 mg“ või „20 mg“. Kapsel sisaldab valget või valkjat pulbrit.


Kapslid on pakendatud plastpudelisse. Igas pudelis on 60 kõvakapslit. Igas papist pakendis on üks pudel.


Müügiloa hoidja MendeliKABS Europe Limited Unit 3D, North Point House North Point Business Park New Mallow Road

Cork, T23 AT2P, Iirimaa


Tootja

Elara Pharmaservices Europe Limited 239 Blanchardstown Corporate Park Ballycoolin, Dublin

D15 KV21, Iirimaa

Infoleht on viimati uuendatud

.