Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Cuprior

Pakendi infoleht: teave patsiendile


Cuprior 150 mg õhukese polümeerikattega tabletid

trientiin


Info on leitav, kui skaneerite alltoodud QR-koodi nutitelefoni või liigute veebilehele lisatav QR-kood

https://www.cuprior.com


Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kõrvaltoimetest teavitamine

image

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.


 1. Kuidas Cupriori säilitada


  Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.


  Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril pärast märget

  „Kõlblik kuni“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.


  See ravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.


  Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


 2. Pakendi sisu ja muu teave Mida Cuprior sisaldab

Toimeaine on trientiin. Üks õhukese polümeerikattega tablett (tablett) sisaldab trientiintetravesinikkloriidi koguses, mis vastab 150 mg trientiinile.

Teised koostisosad on järgmised.

Tableti sisu: mannitool, kolloidne veevaba ränidioksiid ja glütserooldibehenaat. Tableti õhuke polümeerikate: polüvinüülalkohol, talk, titaandioksiid (E171),

glütseroolmonokaprülokapraat (I tüüpi), kollane raudoksiid (E172), naatriumlaurüülsulfaat.


Kuidas Cuprior välja näeb ja pakendi sisu

Kollane 16 mm x 8 mm piklik õhukese polümeerikattega tablett, mille mõlemal küljel on poolitusjoon. Õhukese polümeerikattega tableti saab jagada võrdseteks annusteks.


OPA/Alu/PVC-Alu blister, neist igas on 8 õhukese polümeerikattega tabletti. Cuprior on saadaval pakenditena, mis sisaldavad 72 või 96 õhukese polümeerikattega tabletti. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.


Müügiloa hoidja

Orphalan

226 Boulevard Voltaire

75011 Paris Prantsusmaa

Tootja

Delpharm Evreux 5 rue du Guesclin

27000 Evreux

Prantsusmaa


Infoleht on viimati uuendatud

. Samuti on seal viited teistele kodulehtedele harvaesinevate haiguste ja ravi kohta.