Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Pregabalin Accord

HINNAD

PREGABALIN ACCORD kapsel 75mg N14

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 2,03 €
Hüvitatud: 0,00 €

PREGABALIN ACCORD kapsel 150mg N14

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 4,06 €
Hüvitatud: 0,00 €

PREGABALIN ACCORD kapsel 75mg N56

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 8,12 €
Hüvitatud: 0,00 €

PREGABALIN ACCORD kapsel 150mg N56

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 16,24 €
Hüvitatud: 0,00 €

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Pregabalin Accord 25 mg kõvakapslid Pregabalin Accord 50 mg kõvakapslid Pregabalin Accord 75 mg kõvakapslid Pregabalin Accord 100 mg kõvakapslid Pregabalin Accord 150 mg kõvakapslid Pregabalin Accord 200 mg kõvakapslid Pregabalin Accord 225 mg kõvakapslid Pregabalin Accord 300 mg kõvakapslid pregabaliin


Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


Seda ravimit võib võtta koos suukaudsete rasestumisvastaste ainetega.


Pregabalin Accord koos toidu, joogi ja alkoholiga

Seda ravimit võib võtta koos toiduga või ilma.


Selle ravimi võtmise ajal ei soovitata tarvitada alkoholi.


Rasedus ja imetamine

Seda ravimit ei tohi kasutada raseduse ja rinnaga toitmise ajal, välja arvatud juhul, kui arst on teisiti määranud. Pregabaliini kasutamine raseduse esimese kolme kuu jooksul võib lootel põhjustada ravi

vajavaid kaasasündinud väärarendeid. Uuringus, milles analüüsiti Põhjamaades kolme esimese

raseduskuu jooksul pregabaliini võtnud naiste andmeid, esinesid sellised väärarendid kuuel vastsündinul 100-st. Samas uuringus esines pregabaliiniga mitteravitud naiste vastsündinutel väärarendeid neljal lapsel 100-st. Teatatud on näo (näo-suulaelõhed), silmade, närvisüsteemi (sh aju), neerude ja suguelundite väärarenditest.


Fertiilses eas naised peavad kasutama tõhusaid rasestumisvastaseid vahendeid. Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.


Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Selle ravimi võtmine võib tekitada pearinglust, unisust ja kontsentratsioonivõime langust. Ravi ajal selle ravimiga ärge juhtige autot, hoiduge masinate või mehhanismide käsitsemisest ja muudest võimalikult ohtlikest tegevustest kuni teate, kas ravim mõjutab teie võimet nimetatud tegevustega tegeleda.


Pregabalin Accord sisaldab naatriumi

Ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi ühes kõvakapslis, see tähendab põhimõtteliselt

„naatriumivaba“.

 1. Kuidas Pregabalin Accord’i võtta


  Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


  Arst määrab teile sobiva annuse.


  See ravim on ainult suukaudseks manustamiseks.


  Perifeerne ja tsentraalne neuropaatiline valu, epilepsia või generaliseerunud ärevushäire:


  • Võtke nii palju kapsleid, kui arst määras.

  • Teie seisundi kohaselt teile määratud annus on tavaliselt vahemikus 150 mg kuni 600 mg ööpäevas.

  • Teie arst võib määrata seda ravimit sisse võtta kas kaks või kolm korda päevas. Kui võtate seda ravimit kaks korda, tuleb võtta määratud annus hommikul ja õhtul, iga päev ligikaudu samadel kellaaegadel. Kui võtate seda ravimit kolm korda päevas, tuleb võtta määratud annus hommikul, pärast lõunat ja õhtul, iga päev ligikaudu samadel kellaaegadel.


   Kui teile tundub, et selle ravimi toime on kas liiga tugev või liiga nõrk, informeerige oma arsti või apteekrit.


   Kui te olete eakas patsient (üle 65 aasta vana), võite võtta seda ravimit tavalistes annustes välja arvatud juhul kui teil on probleeme neerudega.


   Arst võib määrata teistsuguse annustamisskeemi ja/või annuse, kui teil on probleeme neerudega. Neelake kapsel koos veega tervelt alla.

   Jätkake selle ravimi võtmist niikaua, kuni arst käsib teil lõpetada.


   Kui te võtate Pregabalin Accord’i rohkem, kui ette nähtud

   Võtke viivitamatult ühendust arstiga või minge lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda. Võtke karp või pudel selle ravimi kapslitega endaga kaasa. Kui te olete võtnud seda ravimit rohkem kui ette

   nähtud, võite tunda end unisena, segasena, erutatud või rahutuna. Teatatud on ka tõmblustest.


   Kui te unustate Pregabalin Accord’i võtta

   On tähtis, et võtaksite seda ravimit korrapäraselt iga päev samadel kellaaegadel. Kui unustate ühe annuse võtmata, võtke kapsel niipea, kui see teile meenub, välja arvatud juhul, kui on aeg juba

   järgmise annuse jaoks. Sel juhul võtke järgmine annus sel ajal, nagu pidite. Ärge võtke kahekordset

   annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.


   Kui te lõpetate Pregabalin Accord’i võtmise

   Ärge lõpetage selle ravimi kasutamist, kui teie arst ei ole seda öelnud. Kui ravi lõpetatakse, tuleb seda teha järk-järgult, minimaalselt ühe nädala jooksul.


   Peate teadma, et pärast pika- ja lühiajalise ravi lõpetamist selle ravimiga võivad teil esineda teatud kõrvaltoimed. Nende hulka kuuluvad magamisraskused, peavalu, iiveldus, ärevustunne, kõhulahtisus, gripilaadsed sümptomid, krambid, närvilisus, depressioon, valu, higistamine ja pearinglus. Need sümptomid võivad esineda sagedamini või raskemal kujul siis, kui olete võtnud seda ravimit pikema aja vältel.


   Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

 2. Võimalikud kõrvaltoimed


  Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.


  Väga sage (võivad esineda rohkem kui ühel inimesel kümnest):

  • Pearinglus, unisus, peavalu.


   Sage (võivad esineda kuni ühel inimesel 10st):

  • Isu suurenemine.

  • Ülendatud meeleolu, segasus, orientatsioonikaotus, seksuaalse huvi langus, ärrituvus.

  • Tähelepanuhäired, kohmakus, mälu halvenemine, mälu kaotus, treemor, kõnehäired, torkimistunne, tuimus, sedatsioon, tardumus, unetus, väsimus, ebanormaalne tunne.

  • Hägune nägemine, kahekordne nägemine.

  • Peapööritus (vertiigo), tasakaaluhäired, kukkumine.

  • Suukuivus, kõhukinnisus, oksendamine, kõhupuhitus, kõhulahtisus, iiveldus, turses kõht.

  • Erektsioonihäired.

  • Tursed, sealhulgas käte ja jalgade tursed.

  • Joobetunne, ebanormaalne kõnnak.

  • Kehakaalu suurenemine.

  • Lihaskrambid, liigeste valu, seljavalu, käte ja jalgade valu.

  • Kurgu valulikkus.


   Aeg-ajalt (võivad esineda kuni ühel inimesel 100st):


  • Isutus, kehakaalu vähenemine, madal veresuhkru sisaldus, kõrge veresuhkur.

  • Iseenese tunnetuse muutused, rahutus, depressioon, ärevus, meeleolu kõikumised, raskused sõnade leidmisel, hallutsinatsioonid, ebanormaalsed unenäod, paanikahood, apaatia, agressiivsus, meeleolu tõus, vaimsed häired, mõtlemisraskused, seksuaalse huvi tõus, seksuaalprobleemid, sealhulgas võimetus saavutada orgasmi ja hiline seemnepurse.

  • Nägemise muutused, silmade ebanormaalne liikumine, nägemise muutused, sealhulgas nägemisvälja kitsenemine, valgussähvatused, tõmblused, reflekside langus, hüperaktiivsus, pearinglus seistes, tundlik nahk, maitsetundlikkuse vähenemine, põletustunne, treemor liigutamisel, teadvuse hägunemine, teadvuse kadu, minestamine, kõrgenenud helitundlikkus, halb enesetunne.

  • Silmade kuivus, silmade turse, silmade valu, silmade nõrkus, vesised silmad, silmade ärritus.

  • Südame rütmihäired, pulsisageduse tõus, madal vererõhk, kõrge vererõhk, südamerütmi muutused, südamepuudulikkus.

  • Nahaõhetus, kuumad hood.

  • Hingamisraskused, ninakuivus, ninakinnisus.

  • Suurenenud süljeeritus, kõrvetised, suuümbruse tuimus.

  • Higistamine, nahalööve, külmavärinad, palavik.

  • Lihastõmblused, liigeste turse, lihasjäikus, valu, sh lihasvalu, kaelavalu.

  • Rindade valulikkus.

  • Urineerimisraskused või valulik urineerimine, kusepidamatus.

  • Nõrkus, janu, pitsitustunne rinnus.

  • Muutused vere- ja maksaanalüüsides (kreatiinfosfokinaasi, alaniini aminotransferaasi, aspartaadi aminotransferaasi aktiivsuse suurenemine ja trombotsüütide arvu vähenemine, neutropeenia, kreatiniinisisalduse suurenemine, kaaliumisisalduse vähenemine.

  • Ülitundlikkus, näo turse, nahasügelus, nõgeslööve, nohu, ninaverejooks, köha, norskamine.

  • Valulikud menstruatsioonid.

  • Käte ja jalgade külmus.

   Harv (võivad esineda kuni ühel inimesel tuhandest):


  • Lõhnatundlikkuse muutused, lainetav nägemine, sügavuse tajumise muutus, ere nägemine, nägemiskaotus

  • Pupillide laienemine, kõõrdsilmsus

  • Külm higi, pitsitustunne kurgus, keele turse

  • Kõhunäärme põletik

  • Neelamisraskus

  • Aeglased ja piiratud liigutused

  • Raskused õigesti kirjutamisega

  • Vedeliku hulga suurenemine kõhuõõnes

  • Vedelik kopsudes

  • Krambid

  • Südame rütmihäireid kajastavad muutused elektrokardiograafias (EKG).

  • Lihaskahjustus

  • Eritis rindadest, rindade ebaloomulik suurenemine, rindade suurenemine meestel

  • Ebaregulaarsed menstruatsioonid

  • Neerupuudulikkus, uriinikoguse vähenemine, uriinipeetus

  • Vere valgeliblede arvu vähenemine

  • Ebakohane käitumine

  • Allergilised reaktsioonid, näiteks hingamisraskused, silma sarvkesta põletik (keratiit) ja tõsine nahareaktsioon, mida iseloomustavad kehatüvel naha tasapinnas olevad punakad märklauataolised või ringikujulised laigud, mille keskel on sageli villid, naha koorumine, suu, kurgu, nina, suguelundite ja silmade haavandid. Neile tõsistele nahalöövetele võivad eelneda palavik ja gripilaadsed sümptomid (Stevensi-Johnsoni sündroom, toksiline epidermaalne nekrolüüs) Kollatõbi (naha ja silmade kollasus)

  • Parkinsonism, st sümptomid, mis sarnanevad Parkinsoni tõvele; nagu treemor, bradükineesia (vähenenud liikumisvõime) ja jäikus (lihasjäikus).


   Väga harv: võivad esineda kuni ühel inimesel 10000st


  • Maksapuudulikkus

  • Hepatiit (maksapõletik)


  Kui teil tekib näo või keele turse või teie nahk muutub punaseks ja tekivad villid või hakkab kestendama, pöörduge kohe arsti poole.


  Teatud kõrvaltoimed, näiteks unisus, võivad esineda sagedamini, sest seljaaju vigastusega patsiendid võivad kasutada valu või spastilisuse raviks muid ravimeid, millel on pregabaliinile sarnased kõrvaltoimed. Nende kõrvaltoimete raskusaste võib koos tarvitamisel süveneda.


  Turuletulekujärgselt on teatatud järgmistest kõrvaltoimetest: hingamisraskused, pindmine hingamine.


  Kõrvaltoimetest teatamine

  image

  Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada riikliku teavitussüsteemi (vt V lisa) kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.


 3. Kuidas Pregabalin Accord’i säilitada


  Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.


  Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil või pudelil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

  See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.


  HDPE pudel (30 tabletiga) tuleb ära kasutada 30 päeva jooksul ja HDPE pudel (100 tabletiga) 100 päeva jooksul pärast esmakordset avamist.


  Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


 4. Pakendi sisu ja muu teave Mida Pregabalin Accord sisaldab

Toimeaine on pregabaliin. Iga kõvakapsel sisaldab 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg,

225 mg, 300 mg pregabaliini.


Teised abiained on eelželatineeritud tärklis, talk (E553b), želatiin, titaandioksiid (E171), naatriumlaurüülsulfaat, must trükivärv (sisaldab šellakit, propüleenglükooli, musta raudoksiidi (E172) ja kaaliumhüdroksiidi).


75 mg, 100 mg, 200 mg, 225 mg ja 300 mg kapslid sisaldavad veel punast raudoksiidi (E172).


Kuidas Pregabalin Accord välja näeb ja pakendi sisu


25 mg kapslid

Želatiinist kõvakapsel on valge läbipaistmatu/valge läbipaistmatu, suurusega

„4”, mille kaanel on märgistus „PG” ja kehal „25”. Iga kõvakapsel on ligikaudu 14,4 mm pikk.


50 mg kapslid

Želatiinist kõvakapsel on valge läbipaistmatu/valge läbipaistmatu, suurusega

„3”, mille kaanel on märgistus „PG” ja kehal „50”. Iga kõvakapsel on ligikaudu 15,8 mm pikk.


75 mg kapslid

Želatiinist kõvakapsel on punane läbipaistmatu/valge läbipaistmatu, suurusega „4”, mille kaanel on märgistus „PG” ja kehal „75”. Iga kõvakapsel

on ligikaudu 14,4 mm pikk.


100 mg kapslid

Želatiinist kõvakapsel on punane läbipaistmatu/punane läbipaistmatu, suurusega „3”, mille kaanel on märgistus „PG” ja kehal „100”. Iga

kõvakapsel on ligikaudu 15,8 mm pikk.


150 mg kapslid

Želatiinist kõvakapsel on valge läbipaistmatu/valge läbipaistmatu, suurusega

„2”, mille kaanel on märgistus „PG” ja kehal „150”. Iga kõvakapsel on ligikaudu 17,8 mm pikk.


200 mg kapslid

Želatiinist kõvakapsel on oranž läbipaistmatu/oranž läbipaistmatu, suurusega

„1”, mille kaanel on märgistus „PG” ja kehal „200”. Iga kõvakapsel on ligikaudu 19,3 mm pikk.


225 mg kapslid

Želatiinist kõvakapsel on oranž läbipaistmatu/valge läbipaistmatu, suurusega

„1”, mille kaanel on märgistus „PG” ja kehal „225”. Iga kõvakapsel on ligikaudu 19,3 mm pikk.


300 mg kapslid

Želatiinist kõvakapsel on punane läbipaistmatu/valge läbipaistmatu, suurusega „0”, mille kaanel on märgistus „PG” ja kehal „300”. Iga

kõvakapsel on ligikaudu 21,4 mm pikk.


Pregabalin Accord 25/50/75/100/150/200/225/300 mg kõvakapslid on saadaval blisterpakendis (PVC/alumiinium), mis sisaldab 14, 21, 56, 60, 84, 90, 100 või 112 kõvakapslit. Lisaks on Pregabalin Accord 75 mg kõvakapslid ka saadaval PVC/alumiiniumist blisterpakendis milles on 70 kõvakapslit.


Pregabalin Accord 25/50/75/100/150/200/225/300 mg kõvakapslid on saadaval 100 x 1 kõvakapslit perforeeritud ühekordse annusega PVC/alumiinium blisterpakendis.

Pregabalin Accord 25/50/75/100/150/200/225/300 mg kõvakapslid on samuti saadaval HDPE pudelis, mis sisaldab 30 või 200 kõvakapslit.


Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.


Müügiloa hoidja ja tootja


Müügiloa hoidja:

Accord Healthcare S.L.U.

World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n, Edifici Est 6ª planta,

08039 Barcelona,

Hispaania


Tootjad:

Accord Healthcare B.V., Winthontlaan 200,

3526 KV Utrecht,

Holland


Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,

ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Poola


Infoleht on viimati uuendatud

a.eu.