Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Lymphoseek

Pakendi infoleht: teave patsiendile


Lymphoseek 50 mikrogrammi radiofarmatseutiline komplekt

tilmanotsept


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.Kuidas Lymphoseek välja näeb ja pakendi sisu

Enne selle kasutamist segatakse pulbri viaal teise ravimi, naatriumpertehnetaadiga, et tekiks ühend nimetusega tehneetsium (99mTc) tilmanotsept.


Pakendi suurused

Klaasviaalid tarnitakse karbis, mis sisaldab 1 või 5 viaali.


Müügiloa hoidja

Navidea Biopharmaceuticals Europe Ltd. Kilminion South

Ballinroad Dungarvan

Co. Waterford, X35 WP70

Irlanda


Tootja

GiPharma S.r.l.

Strada Crescentino snc – 13040 Saluggia (VC)

Itaalia


image

Norgine B.V.

Antonio Vivaldistraat 150

1083 HP Amsterdam Holland


Infoleht on viimati uuendatud-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele:


Lymphoseeki täielik ravimi omaduste kokkuvõte on esitatud eraldi dokumendina ravimi pakendis, eesmärgiga pakkuda tervishoiutöötajale selle radiofarmatseutilise ravimi manustamise ja kasutamise kohta täiendavat teaduslikku ja praktilist teavet.


Palun tutvuge ravimi omaduste kokkuvõttega [ravimi omaduste kokkuvõte peab olema karpi lisatud].