Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Insulatard

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Insulatard, 40 RÜ/ml (rahvusvahelist ühikut/ml) süstesuspensioon viaalis

Humaaninsuliin (insulinum humanum)


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


Kuidas Insulatard välja näeb ja pakendi sisu


Insulatard on süstesuspensioon. Pärast resuspendeerimist peab vedelik olema ühtlaselt valge ja hägune.

Pakendi suurused: 10 ml viaalid 1 ja 5 viaali kaupa pakendis või mitmikpakend, mis koosneb viiest 1 x 10 ml viaalist. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.


Vesisuspensioon on hägune ja valge.


Müügiloa hoidja ja tootja


Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Taani


Infoleht on viimati uuendatud

.