Koduleht Koduleht

Tookad
padeliporfin

Pakendi infoleht: teave kasutajale


TOOKAD 183 mg süstelahuse pulber TOOKAD 366 mg süstelahuse pulber padeliporfiin


imageKäesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teavitades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teavitamise kohta vt lõik 4.


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


Kuidas TOOKAD välja näeb ja pakendi sisu

TOOKAD on tume pulber.

Üks ravimi TOOKAD 183 mg süstelahuse pulbri karp sisaldab ühte sinise kattega merevaigukollast klaasviaali.

Üks ravimi TOOKAD 366 mg süstelahuse pulbri karp sisaldab ühte valge kattega merevaigukollast klaasviaali.


Müügiloa hoidja Steba Biotech S.A. 7 Place du Théâtre

L-2613 Luxembourg Luksemburg


Tootja

LIOF-PHARMA S.L.

c/ Hermanos Lumiere 5 Parque Tecnológico Miñano 01510 Alava

Hispaania


Infoleht on viimati uuendatud <{KK/AAAA}>.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele:


Ravimi TOOKAD süstelahuse pulbri manustamiskõlblikuks muutmine

Ravimi valgustundlikkuse tõttu peab lahuse valmistama hämaras ruumis.

 1. Lahuse manustamiskõlblikuks muutmiseks lisage:

  • TOOKAD 183 mg: pulbriga viaali 20 ml 5% glükoosilahust;

  • TOOKAD 366 mg: pulbriga viaali 40 ml 5% glükoosilahust.

 2. Keerutage viaali 2 minutit ettevaatlikult. Saadud lahuse kontsentratsioon on 9,15 mg/ml.

 3. Seejärel laske viaalil seista 3 minutit püstasendis ilma edasise loksutamise ja liigutamiseta.

 4. Tõmmake viaali sisu läbipaistmatusse süstlasse.

 5. Laske läbipaistmatul süstlal seista püstasendis 3 minutit, et vaht kaoks.

 6. Pange süstlale 0,22 μm süstefilter.

 7. Ühendage läbipaistmatu voolik filtriga. Manustamiskõlblikuks muudetud infusioonilahus on tume.

Ravimi TOOKAD fotoaktiveerimine valgustamisega

TOOKAD aktiveeritakse paikselt kohe pärast süstimist, edastades 22 minuti ja 15 sekundi jooksul kokku energiat 200 J/cm, kasutades laservalgust lainepikkusega 753 nm läbi laserseadme

interstitsiaalsete optiliste kiudude võimsusel 150 mW optilise kiu cm kohta.

Protseduuri alguses peab ravi suunamise tarkvaraga planeerima optilise kiu asendi. Protseduuri ajal valitakse optilised kiud ja paigaldatakse need lahkliha kaudu ultraheli kontrolli all eesnäärmesse, et sihtkoes saavutada valgustustiheduse indeks (light density index, LDI) ≥ 1.


Säilitustingimused

Hoida külmkapis (2 °C…8 °C).

Hoida viaali välispakendis valguse eest kaitstult.


Pärast ravimi manustamiskõlblikuks muutmist viaalis 5% glükoosilahusega on TOOKAD keemilis- füüsikaline stabiilsus tõestatud 8 tunni jooksul temperatuuril 15 °C...25 °C ja 5 °C ± 3 °C.

Mikrobioloogilise saastatuse vältimiseks tuleb ravim kohe ära kasutada. Kui ravimit ei kasutata kohe, vastutab selle säilitamisaja ja -tingimuste eest kasutaja.