Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Hulio

ΤΙΜΈς

HULIO INJ.SOL 40MG/0.8 ML 1 PF. SYR x 0.8 ML+2 επιθέματα αλκοόλης

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 206,30 €
Λιανεμποριο: 244,92 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

HULIO INJ.SOL 40MG/0.8 ML 1 PF. PEN x 0.8 ML + 2 επιθέματα αλκοόλης

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 213,01 €
Λιανεμποριο: 252,88 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

HULIO INJ.SOL 40MG/0.8 ML 2 PF. PENS x 0.8 ML + 2 επιθέματα αλκοόλης

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 364,48 €
Λιανεμποριο: 424,99 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

HULIO INJ.SOL 40MG/0.8 ML 2 PF. SYRS x 0.8 ML +2 επιθέματα αλκοόλης

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 364,48 €
Λιανεμποριο: 424,99 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή


Hulio 40 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα

adalimumab


image

Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Μπορείτε να βοηθήσετε μέσω της αναφοράς πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών που ενδεχομένως παρουσιάζετε. Βλ. τέλος της παραγράφου 4 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Εμφάνιση του Hulio και περιεχόμενα της συσκευασίας


Το Hulio 40 mg ενέσιμο διάλυμα (ένεση) σε προγεμισμένη σύριγγα παρέχεται ως στείρο διάλυμα 40 mg adalimumab διαλυμένο σε 0,8 ml διαυγούς ή ελαφρώς οπαλίζοντος, άχρωμου έως ωχρού φαιοκίτρινου διαλύματος (βλ. παράγραφο 2 - Το Hulio περιέχει νάτριο και σορβιτόλη).


Η προγεμισμένη σύριγγα Hulio αποτελείται από μια πλαστική σύριγγα με πώμα και μια βελόνα με καπάκι βελόνας.

Κάθε συσκευασία περιέχει 1, 2, 4 ή 6 προγεμισμένες σύριγγες με 2, 2, 4 ή 6 επιθέματα αλκοόλης.

Κάθε συσκευασία περιέχει 1, 2, 4 ή 6 προγεμισμένες σύριγγες. Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.


Το Hulio διατίθεται επίσης ως φιαλίδιο για παιδιατρική χρήση ή ως προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας


Viatris Limited

Damastown Industrial Park Mulhuddart

Dublin 15 DUBLIN

Ιρλανδία


Παρασκευαστής


McDermott laboratories T/A Mylan Dublin Biologics Newenham Court, Northern Cross, Malahide Road Dublin 17

Ιρλανδία


Mylan Germany GmbH Benzstraße 1

61352 Bad Homburg v. d. Höhe Γερμανία


image

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείστε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του Κατόχου της Άδειας Κυκλοφορίας:


België/Belgique/Belgien Mylan EPD bvba/sprl Tél/Tel: + 32 (0)2 658 61 00

Lietuva

Mylan Healthcare UAB Tel: +370 5 205 1288


България

Майлан ЕООД

Тел: +359 2 44 55 400

Luxembourg/Luxemburg

Mylan EPD bvba/sprl Tel: + 32 (0)2 658 61 00

(Belgique/Belgien)

Česká republika

Mylan Healthcare CZ s.r.o. Tel: + 420 222 004 400

Magyarország

Mylan EPD Kft

Tel: + 36 1 465 2100


Danmark

Viatris ApS

Tlf: +45 28116932

Malta

V.J. Salomone Pharma Ltd Tel: + 356 21 22 01 74


Deutschland

Mylan Healthcare GmbH Tel: +49 (0) 800 0700 800

Nederland

Mylan Healthcare B.V. Tel: +31 (0)20 426 3300


Eesti

BGP Products Switzerland GmbH Eesti filiaal

Tel: + 372 6363 052

Norge

Viatris AS

Tel: + 47 66 75 33 00


Ελλάδα

BGP ΠΡΟΪΟΝΤΑ Μ.Ε.Π.Ε. Τηλ.: +30 210 9891 777

Österreich

Mylan Österreich GmbH Tel: +43 1 86390


España

Mylan Pharmaceuticals, S.L. Tel: + 34 900 102 712

Polska

Mylan Healthcare Sp. z o.o. Tel: + 48 22 546 64 00


France

Mylan Medical SAS Tel: +33 1 56 64 10 70

Portugal

Mylan, Lda.

Tel: + 351 21 412 72 56


Hrvatska

Mylan Hrvatska d.o.o. Tel: +385 1 23 50 599

România

BGP Products SRL Tel: + 40 372 579 000


Ireland

Mylan Ireland Limited Tel: +353 1 8711600

Slovenija

Mylan Healthcare d.o.o. Tel: + 386 1 23 63 180


Ísland

Icepharma hf.

Símí: +354 540 8000

Slovenská republika

Mylan s.r.o.

Tel: +421 2 32 199 100


Italia

Mylan Italia S.r.l

Tel: + 39 02 612 46921

Suomi/Finland

Viatris Oy

Puh/Tel: +358 20 720 9555


Κύπρος

Varnavas Hadjipanayis Ltd Τηλ: + 357 22207700

Sverige

Mylan AB

Tel: + 46 855 522 750


Latvija

Mylan Healthcare SIA Tel: +371 676 055 80

United Kingdom (Northern Ireland)

Mylan IRE Healthcare Limited Tel: +353 18711600


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις <{ΜΜ/ΕΕΕΕ}>.


.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Οδηγίες χρήσης


Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και ακολουθήστε τις βήμα προς βήμα. Ο γιατρός σας, ο νοσοκόμος ή άλλος επαγγελματίας της υγείας θα σας δείξει πρώτα πώς να πραγματοποιείτε την ένεση του Hulio χρησιμοποιώντας την προγεμισμένη σύριγγα. Ρωτήστε τον γιατρό ή τον νοσοκόμο, εάν υπάρχει κάτι που δεν καταλαβαίνετε.


Μην επιχειρήσετε να κάνετε την ένεση στον εαυτό σας παρά μόνον όταν είστε σίγουροι ότι έχετε κατανοήσει τον τρόπο προετοιμασίας και πραγματοποίησης της ένεσης. Μετά από κατάλληλη εκπαίδευση, μπορείτε να κάνετε μόνοι σας την ένεση ή να σας την κάνει κάποιο άλλο άτομο, όπως για παράδειγμα κάποιο μέλος της οικογένειάς σας ή κάποιος φροντιστής.


Κάθε προγεμισμένη σύριγγα προορίζεται για εφάπαξ χρήση μόνο και περιέχει μία δόση adalimumab 40 mg.


Μην αναμιγνύετε το Hulio με οποιοδήποτε άλλο φάρμακο.


Για να θυμάστε ποιες ημέρες της εβδομάδας πρέπει να πραγματοποιείται η ένεση Hulio, ενδεχομένως να σας βοηθήσει να κρατάτε σημειώσεις σε ένα ημερολόγιο.


Πριν ξεκινήσετε


Βρείτε ένα ήσυχο μέρος με καλό φωτισμό, καθαρή και επίπεδη επιφάνεια εργασίας και συγκεντρώστε όλα τα υλικά που χρειάζεστε για να κάνετε στον εαυτό σας ή να λάβετε την ένεση.


Τα υλικά που θα χρειαστείτε:

Ανασηκώστε τυχόν ρούχα που μπορεί να καλύπτουν τη θέση της ένεσης.

image

image

image


Βήμα 2 – Πλύνετε τα χέρια σας


Πλύνετε τα χέρια σας με σαπούνι και νερό.

Βήμα 3 – Προετοιμάστε το σημείο της ένεσης


Σκουπίστε το δέρμα στο επιλεγμένο σημείο της ένεσης με ένα επίθεμα αλκοόλης.

 • Περιμένετε μέχρι να στεγνώσει από μόνο του. Μην το φυσήξετε για να στεγνώσει.

 • ΜΗΝ αγγίξετε ξανά την περιοχή πριν χορηγήσετε την ένεση.

Βήμα 4 – Αφαιρέστε το καπάκι από τη βελόνα


Τραβήξτε το κάλυμμα βελόνας ίσια μακριά από τη σύριγγα. Μπορεί να διαφύγουν μερικές σταγόνες υγρού από τη βελόνα, αυτό είναι κάτι φυσιολογικό. Είναι επίσης φυσιολογικό εάν παρατηρήσετε φυσαλίδες αέρα.


 • ΜΗΝ αφαιρέσετε το κάλυμμα της βελόνας μέχρι να είστε έτοιμοι να πραγματοποιήσετε την ένεση.

 • ΜΗΝ περιστρέψετε ή λυγίσετε το κάλυμμα της βελόνας καθώς το αφαιρείτε, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη βελόνα.

 • ΜΗΝ αγγίζετε ή μην τραβάτε προς τα πίσω το έμβολο σε καμία περίπτωση.

 • ΜΗΝ επανατοποθετείτε το καπάκι και μην αγγίζετε τη βελόνα με τα δάχτυλά σας ή μην αφήνετε τη βελόνα να έρθει σε επαφή με οτιδήποτε.

 • ΜΗΝ αποβάλετε τις φυσαλίδες αέρα που ενδεχομένως υπάρχουν.

 • ΜΗΝ χρησιμοποιήσετε την προγεμισμένη σύριγγα εάν σας πέσει αφού έχει αφαιρεθεί το καπάκι.

Βήμα 5 – Συμπιέστε και κρατήστε το δέρμα στο σημείο της ένεσης


Συμπιέστε απαλά το δέρμα στο σημείο που πρόκειται να κάνετε την ένεση ώστε να δημιουργηθεί μια πτύχωση και κρατήστε σφιχτά αυτήν την πτύχωση.

Βήμα 6 – Εισαγάγετε τη βελόνα στη θέση ένεσης


Κρατώντας τη σύριγγα σε γωνία 45° προς το σημείο της ένεσης, με μια γρήγορη, απότομη κίνηση εισαγάγετε τη βελόνα μέσα στο δέρμα.


Προσέξτε να μην πραγματοποιήσετε την ένεση στα δάχτυλά σας με τα οποία συγκρατείτε το δέρμα στη θέση της ένεσης κατά την εισαγωγή της βελόνας.

image

image

image


Βήμα 7 – Χορηγήστε την ένεση του Hulio


Αφού εισαγάγετε πλήρως τη βελόνα, ελευθερώστε το δέμα που συμπιέζετε.


Πιέστε αργά προς τα κάτω το έμβολο μέχρι το τέρμα, μέχρι να χορηγηθείολόκληρηηποσότητατουφαρμάκου και να αδειάσει η σύριγγα.


 • Εάν το έμβολο δεν πιεστεί μέχρι το τέρμα, το στοιχείο ασφαλείας δεν θα ενεργοποιηθεί μετά την ένεση ώστε να καλύψει τη βελόνα.

 • ΜΗΝ μετακινήσετε, αναποδογυρίσετε ή περιστρέψετε τη σύριγγα κατά τη διάρκεια της ένεσης.

Βήμα 8 – Ολοκλήρωση της ένεσης, αφαιρέστε τη σύριγγα


Τραβήξτε τη σύριγγα μακριά από το σημείο της ένεσης διατηρώντας τη γωνία που χρησιμοποιήθηκε για την εισαγωγή της βελόνας και πάρτε τον αντίχειρά σας από το έμβολο.


Κάθε προγεμισμένη σύριγγα διαθέτει ένα στοιχείο ασφαλείας, το οποίο συμπτύσσεται και καλύπτει τη βελόνα μετά την απελευθέρωση του εμβόλου. Εάν η βελόνα δεν συμπτυχθεί, τοποθετήστε με προσοχή τη χρησιμοποιημένη σύριγγα σε ένα δοχείο απόρριψης αιχμηρών αντικειμένων για την αποφυγή τυχόν τραυματισμών.


Μετά την ένεση, εάν παρατηρήσετε ελαφριά αιμορραγία από το σημείο της ένεσης, τοποθετήστε και πιέστε μια γάζα ή ένα κομμάτι βαμβάκι πάνω στο δέρμα για μερικά δευτερόλεπτα – ΜΗΝ τρίψετε το σημείο της ένεσης. Εάν χρειαστεί, καλύψτε το σημείο της ένεσης με λευκοπλάστ.

Βήμα 9 – Απορρίψτε τη σύριγγα και το καπάκι


Απορρίψτε τη χρησιμοποιημένη σύριγγα και το καπάκι σε ένα εγκεκριμένο δοχείο απόρριψης αιχμηρών αντικειμένων.


Ζητήστε από τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας οδηγίες σχετικά με το πώς να απορρίψετε σωστά ένα γεμάτο δοχείο απόρριψης αιχμηρών αντικειμένων.


 • ΜΗΝ επαναχρησιμοποιείτε τη σύριγγα.

 • ΜΗΝ επανατοποθετείτε το καπάκι στη βελόνα.

 • ΜΗΝ πετάτε το δοχείο απόρριψης αιχμηρών αντικειμένων στα οικιακά απορρίμματα.

 • ΜΗΝ ανακυκλώνετε τα χρησιμοποιημένα δοχεία απόρριψης αιχμηρών αντικειμένων.

 • Φυλάσσετε πάντα αυτό το δοχείο απόρριψης αιχμηρών αντικειμένων σε θέση που

δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.