Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Water for injections/Fresenius

ΤΙΜΈς

WATER FOR INJECTIONS/FRESENIUS SOLV.PA.IN 100% BTx20 AMPSx10 ML

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 0,18 €
Λιανεμποριο: 0,25 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


Water for injections/Fresenius διαλύτης για παρεντερική χορήγηση Ύδωρ για Ενέσιμα

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Εμφάνιση του Water for injections/Fresenius και περιεχόμενο της συσκευασίας


Το Water for injection/Fresenius είναι ένα διαυγές διάλυμα, ελεύθερο ορατών σωματιδίων και διατίθεται στις ακόλουθες συσκευασίες:

  1. Συσκευασίες που εγκρίθηκαν κατά την αμοιβαία διαδικασία

    Συσκευασία των 20 φυσίγγων των 5ml Συσκευασία των 50 φυσίγγων των 5ml Συσκευασία των 20 φυσίγγων των 10ml Συσκευασία των 50 φυσίγγων των 10ml Συσκευασία των 20 φυσίγγων των 20ml


  2. Συσκευασίες που θα κυκλοφορήσουν στην ελληνική αγορά

Συσκευασία των 20 φυσίγγων των 10ml


Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας και παραγωγός

Fresenius Kabi Hellas A.E.E. Λ. Μεσογείων 354

15341 Αγία Παρασκευή

Τηλέφωνο: +30 210 6542909

Fax: +30 210 6548909

e-mail: FKHinfo@fresenius-kabi.com


Παραγωγός

FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.

C/ Marina, 16-18, planta 17 08005-Βαρκελώνη Ισπανία


Το φαρμακευτικό αυτό προϊόν έχει εγκριθεί στις χώρες της ΕΟΧ με τις ακόλουθες εμπορικές ονομασίες:

Βέλγιο Water voor injecties Fresenius Kabi

Τσεχία Water for Injection Kabi

Εσθονία Water for injections Kabi

Ελλάδα Water For Injection/Fresenius, διαλύτης για παρεντερική χρήση (100% w/v) Ουγγαρία Injekcióhoz való víz Kabi

Ιρλανδία Water for injections solvent for parenteral use

Λετονία Water for injections Kabi

Λιθουανία Water for injections Kabi

Ολλανδία Water voor injecties Fresenius Kabi

Πολωνία Aqua pro iniectione Kabi

Ρουμανία Apă pentru preparate injectabile Kabi, solvent pentru uz parenteral Σλοβακία Water for Injection Kabi

Σλοβενία Voda za injekcije Fresenius Kabi vehikel za parenteralno uporabo

Ισπανία Agua para inyección Meinsol, disolvente para uso parenteral


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις <{MM/YYYY}>


Τρόπος διάθεσης: Mε ιατρική συνταγή.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Οι πληροφορίες που ακολουθούν απευθύνονται μόνο σε επαγγελματίες του τομέα υγειονομικής περίθαλψης:


Χειρισμός και Προετοιμασία


Να χρησιμοποιείται μόνον εάν το διάλυμα έιναι διαυγές, ελεύθερο ορατών σωματιδίων και ο περιέκτης άθικτος.

Το Water For injection/Fresenius δεν πρέπει να εγχυθεί μόνο του.

Το διάλυμα έγχυσης πρέπει να γίνει ισότονο πριν από την παρεντερική χορήγηση.

Διαλύματα που περιέχουν πρόσθετα πρέπει να χρησιμοποιούνται αμέσως και να μην αποθηκεύονται. Απορρίψτε μετά από μια χρήση.

Απορρίψτε οποιοδήποτε υπόλειμμα.


Διάρκεια ζωής κατά την χρήση: Πρόσθετα

image

Πριν από την χρήση πρέπει να διασφαλισθεί η χημική και φυσική σταθερότητα οποιουδήποτε πρόσθετου στο pH του Water for injection/Fresenius (4.5 έως 7.0) μέσα στον περιέκτη.


Από μικροβιολογικής απόψεως, το διαλυμένο προϊόν πρέπει να χρησιμοποιηθεί αμέσως, εκτός εάν η ανασύσταση έχει πραγματοποιηθεί υπό ελεγχόμενες και επικυρωμένα άσηπτες συνθήκες. Εάν δεν χρησιμοποιηθεί αμέσως, οι κατά την χρήση χρόνοι αποθήκευσης και οι συσνθήκες πριν από την χορήγηση είναι υπό την ευθύνη του χρήστη.


Ασυμβατότητες των προστιθέμενων φαρμάκων

Όπως με όλα τα παρεντερικά διαλύματα, προτού την προσθήκη φαρμάκων, πρέπει να αξιολογείται η συμβατότητα αυτών των πρόσθετων.


Πρέπει να αναζητώνται οι πληροφορίες των Οδηγιών Χρήσης του φαρμακευτικού προϊόντος που προστίθεται.


Πριν από την προσθήκη ενός φαρμακευτικού προϊόντος, επιβεβαιώστε ότι είναι διαλυτό και σταθερό στο νερό στο pH του Water for Injection/Fresenius (4.5 έως 7.0).