Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Hulio

ΤΙΜΈς

HULIO INJ.SOL 40MG/0.8 ML 1 PF. SYR x 0.8 ML+2 επιθέματα αλκοόλης

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 206,30 €
Λιανεμποριο: 244,92 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

HULIO INJ.SOL 40MG/0.8 ML 1 PF. PEN x 0.8 ML + 2 επιθέματα αλκοόλης

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 213,01 €
Λιανεμποριο: 252,88 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

HULIO INJ.SOL 40MG/0.8 ML 2 PF. PENS x 0.8 ML + 2 επιθέματα αλκοόλης

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 364,48 €
Λιανεμποριο: 424,99 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

HULIO INJ.SOL 40MG/0.8 ML 2 PF. SYRS x 0.8 ML +2 επιθέματα αλκοόλης

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 364,48 €
Λιανεμποριο: 424,99 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή


Hulio 20 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα

adalimumab


image

Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Μπορείτε να βοηθήσετε μέσω της αναφοράς πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών που ενδεχομένως παρουσιάζετε. Βλ. τέλος της παραγράφου 4 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χορηγείτε αυτό το φάρμακο στο παιδί σας, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για αυτό.


Εμφάνιση του Hulio και περιεχόμενα της συσκευασίας


Το Hulio 20 mg ενέσιμο διάλυμα (ένεση) σε προγεμισμένη σύριγγα διατίθεται ως στείρο διάλυμα

20 mg adalimumab διαλυμένο σε 0,4 ml διαυγούς ή ελαφρώς οπαλίζοντος, άχρωμου έως καφεκίτρινου διαλύματος.


Η προγεμισμένη σύριγγα του Hulio είναι κατασκευασμένη από πλαστική σύριγγα με πώμα και βελόνα με κάλυμμα βελόνας. Κάθε συσκευασία περιέχει 1 ή 2 προγεμισμένες σύριγγες. Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.


Το Hulio διατίθεται επίσης με τη μορφή φιαλιδίου για παιδιατρική χρήση ή προγεμισμένης συσκευής τύπου πένας.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας


Viatris Limited

Damastown Industrial Park Mulhuddart

Dublin 15 DUBLIN

Ιρλανδία


Παρασκευαστής


McDermott laboratories T/A Mylan Dublin Biologics Newenham Court, Northern Cross, Malahide Road Dublin 17

Ιρλανδία


Mylan Germany GmbH Benzstraße 1

61352 Bad Homburg v. d. Höhe Γερμανία


image

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείστε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του Κατόχου της Άδειας Κυκλοφορίας:


België/Belgique/Belgien Mylan EPD bvba/sprl Tél/Tel: + 32 (0)2 658 61 00

Lietuva

Mylan Healthcare UAB

Tel: +370 5 205 1288


България

Майлан ЕООД

Тел: +359 2 44 55 400

Luxembourg/Luxemburg

Mylan EPD bvba/sprl Tel: + 32 (0)2 658 61 00

(Belgique/Belgien)


Česká republika

Mylan Healthcare CZ s.r.o. Tel: + 420 222 004 400

Magyarország

Mylan EPD Kft

Tel: + 36 1 465 2100


Danmark

Viatris ApS

Tlf: +45 28116932

Malta

V.J. Salomone Pharma Ltd Tel: + 356 21 22 01 74


Deutschland

Mylan Healthcare GmbH Tel: +49 (0) 800 0700 800

Nederland

Mylan Healthcare B.V. Tel: +31 (0)20 426 3300


Eesti

BGP Products Switzerland GmbH Eesti filiaal

Tel: + 372 6363 052

Norge

Viatris AS

Tel: + 47 66 75 33 00


Ελλάδα

BGP ΠΡΟΪΟΝΤΑ Μ.Ε.Π.Ε. Τηλ.: +30 210 9891 777

Österreich

Mylan Österreich GmbH Tel: +43 1 86390


España

Mylan Pharmaceuticals, S.L. Tel: + 34 900 102 712

Polska

Mylan Healthcare Sp. z o.o. Tel: + 48 22 546 64 00


France

Mylan Medical SAS Tel: +33 1 56 64 10 70

Portugal

Mylan, Lda.

Tel: + 351 21 412 72 56


Hrvatska

Mylan Hrvatska d.o.o.

România

BGP Products SRL

Tel: +385 1 23 50 599 Tel: + 40 372 579 000


Ireland

Mylan Ireland Limited

Tel: +353 1 8711600

Slovenija

Mylan Healthcare d.o.o.

Tel: + 386 1 23 63 180


Ísland

Icepharma hf.

Símí: +354 540 8000

Slovenská republika

Mylan s.r.o.

Tel: +421 2 32 199 100


Italia

Mylan Italia S.r.l

Tel: + 39 02 612 46921

Suomi/Finland

Viatris Oy

Puh/Tel: +358 20 720 9555


Κύπρος

Varnavas Hadjipanayis Ltd Τηλ: + 357 22207700

Sverige

Mylan AB

Tel: + 46 855 522 750


Latvija

Mylan Healthcare SIA

Tel: +371 676 055 80

United Kingdom (Northern Ireland)

Mylan IRE Healthcare Limited

Tel: +353 18711600


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις {MM/ΕΕΕΕ}

.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Οδηγίες χρήσης


Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και στη συνέχεια ακολουθήστε τις βήμα προς βήμα. Ο γιατρός, ο νοσοκόμος ή άλλος επαγγελματίας υγείας του παιδιού σας θα σας δείξει πώς να κάνετε την ένεση με την προγεμισμένη σύριγγα του Hulio. Αν υπάρχει κάτι που δεν καταλαβαίνετε, ρωτήστε τον γιατρό ή τον νοσοκόμο του παιδιού σας.


Μην επιτρέψετε στο παιδί σας να κάνει μόνο του την ένεση παρά μόνον όταν σιγουρευτείτε ότι έχει κατανοήσει τον τρόπο προετοιμασίας και χορήγησης της ένεσης. Μετά από κατάλληλη εκπαίδευση, το παιδί σας μπορεί να κάνει μόνο του την ένεση ή να του την κάνει κάποιο άλλο άτομο, όπως για παράδειγμα, κάποιο μέλος της οικογένειας ή ένας φροντιστής.


Κάθε προγεμισμένη σύριγγα προορίζεται για μία μόνο χρήση και περιέχει μία δόση 20 mg adalimumab.


Μην αναμιγνύετε το διάλυμα του Hulio με οποιοδήποτε άλλο φάρμακο.


Για να θυμάστε ποιες ημέρες πρέπει να πραγματοποιείται η ένεση Hulio, ενδεχομένως να σας βοηθήσει να κρατάτε σημειώσεις σε ένα ημερολόγιο.


Πριν ξεκινήσετε


Βρείτε ένα ήσυχο μέρος με καλό φωτισμό, καθαρή και επίπεδη επιφάνεια εργασίας και συγκεντρώστε όλα τα υλικά που θα χρειαστείτε για να κάνετε στον εαυτό σας ή να λάβετε την ένεση.

Τα υλικά που θα χρειαστείτε:

το υγρό είναι διαυγές, άχρωμο και δεν έχει σωματίδια.


Κάλυμμα βελόνας Δείκτης πλήρωσης Έμβολο


Φάρμακο Διάταξη ασφάλειας βελόνας


Βήματα πραγματοποίησης της ένεσης


image

Ακολουθείτε προσεκτικά τα παρακάτω βήματα κάθε φορά που κάνετε ένεση με την προγεμισμένη σύριγγα του Hulio:


Βήμα 1 - Επιλέξτε και προετοιμάστε το σημείο της ένεσης

Η προγεμισμένη σύριγγα του Hulio προορίζεται για υποδόρια έγχυση. Η ένεση θα πρέπει να χορηγείται στον μηρό ή στην κοιλιά.

image

image

image


Θα πρέπει να εναλλάσσετε το σημείο της ένεσης κάθε φορά, επιλέγοντας ένα σημείο σε απόσταση τουλάχιστον 3 cm από το προηγούμενο σημείο που χρησιμοποιήθηκε.


Αν πραγματοποιείτε την ένεση στην κοιλιά, επιλέξτε ένα σημείο σε απόσταση τουλάχιστον 5 cm από τον ομφαλό.


 • ΜΗΝ κάνετε την ένεση σε δέρμα που είναι κόκκινο, σκληρό, μωλωπισμένο ή ευαίσθητο στην αφή.

 • ΜΗΝ κάνετε την ένεση σε ουλές ή ραγάδες.

 • ΜΗΝ κάνετε την ένεση πάνω από τα ρούχα.

Κοιλιά ή μηροί Αν το παιδί σας έχει ψωρίαση, ΜΗΝ κάνετε την ένεση

σε υπερυψωμένες, παχιές, κόκκινες ή φολιδωτές περιοχές του δέρματος ή σε βλάβες.

Ανασηκώστε τυχόν ρούχα που μπορεί να εμποδίζουν το σημείο της ένεσης.

Βήμα 2 - Πλύνετε τα χέρια σας

Πλύνετε τα χέρια σας με σαπούνι και νερό.

Βήμα 3 - Προετοιμάστε το σημείο της ένεσης

Σκουπίστε με ένα επίθεμα αλκοόλης το δέρμα στο σημείο ένεσης που επιλέξατε.

 • Περιμένετε να στεγνώσει μόνο του, μην το φυσάτε.

 • ΜΗΝ αγγίξετε ξανά αυτή την περιοχή πριν κάνετε την ένεση.

Βήμα 4 - Βγάλτε το κάλυμμα από τη βελόνα

Τραβήξτε το κάλυμμα της βελόνας από τη σύριγγα με μια ευθεία κίνηση. Μερικές σταγόνες υγρού μπορεί να διαφύγουν από τη βελόνα. Αυτό είναι φυσιολογικό. Είναι επίσης φυσιολογικό να δείτε φυσαλίδες αέρα.


 • ΜΗΝ αφαιρέσετε το κάλυμμα της βελόνας παρά μόνο όταν θα είστε έτοιμοι να κάνετε την ένεση.

 • ΜΗΝ στρίβετε και μην λυγίζετε το κάλυμμα της βελόνας ενώ το αφαιρείτε, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη βελόνα.

 • ΜΗΝ αγγίξετε και μην τραβήξετε το έμβολο προς τα πίσω σε καμία περίπτωση.

 • ΜΗΝ επανατοποθετήσετε το κάλυμμα, μην αγγίξετε τη βελόνα με τα δάχτυλά σας και μην αφήσετε τη βελόνα να ακουμπήσει οτιδήποτε.

 • ΜΗΝ αφαιρέσετε τυχόν φυσαλίδες αέρα.

 • ΜΗΝ χρησιμοποιείτε την προγεμισμένη σύριγγα αν πέσει μετά την αφαίρεση του καλύμματος.

Βήμα 5 - Πιέστε και κρατήστε το σημείο της ένεσης

Πιέστε απαλά το δέρμα στο σημείο της ένεσης για να υπερυψωθεί μια περιοχή και κρατήστε σταθερά την περιοχή αυτή.

Βήμα 6 - Εισαγάγετε τη βελόνα στο σημείο της ένεσης

image

image

image

image


Υπό γωνία 45° προς το σημείο της ένεσης, χρησιμοποιήστε μια γρήγορη, κοφτή κίνηση για να εισαγάγετε τη βελόνα στο σημείο.


Προσέξτε ώστε να εισαγάγετε τη βελόνα με τρόπο ώστε να μην τρυπήσετε τα δάχτυλα με τα οποία κρατάτε το δέρμα στο σημείο της ένεσης.

Βήμα 7 - Κάντε την ένεση του Hulio

Αφού η βελόνα εισαχθεί εντελώς, αφήστε το δέρμα που κρατάτε.


Πιέστε αργά το έμβολο τέρμα κάτω μέχρι ναεγχυθεί όλοτοφάρμακο και να αδειάσει η σύριγγα.


 • Αν το έμβολο δεν πιεστεί μέχρι τέρμα, η διάταξη ασφάλειας δεν θα ενεργοποιηθεί μετά για να καλύψει τη βελόνα.

 • ΜΗΝ κουνάτε, μη στρίβετε και μην περιστρέφετε τη σύριγγα κατά τη διάρκεια της ένεσης.

Βήμα 8 - Τέλος της ένεσης, αφαίρεση της σύριγγας

Τραβήξτε τη σύριγγα από το σημείο της ένεσης υπό την ίδια γωνία με την οποία την εισαγάγατε και απομακρύνετε τον αντίχειρά σας από το έμβολο.


Κάθε προγεμισμένη σύριγγα διαθέτει διάταξη ασφάλειας, η οποία θα ανασύρει και θα καλύψει τη βελόνα αφού αφήσετε το έμβολο. Αν η βελόνα δεν ανασυρθεί, τοποθετήστε προσεκτικά τη χρησιμοποιημένη σύριγγα σε δοχείο απόρριψης αιχμηρών αντικειμένων για την αποφυγή τραυματισμών.


Μετά την ένεση, αν υπάρξει ελαφριά αιμορραγία από το σημείο της ένεσης, πιέστε ελαφρά ένα επίθεμα γάζας ή ένα κομμάτι βαμβάκι στο δέρμα για μερικά δευτερόλεπτα - ΜΗΝ τρίβετε το σημείο της ένεσης. Αν χρειάζεται, καλύψτε το σημείο της ένεσης με επίδεσμο.

Βήμα 9 - Απορρίψτε τη σύριγγα και το κάλυμμα

Απορρίψτε τη χρησιμοποιημένη σύριγγα και το κάλυμμα σε ένα εγκεκριμένο δοχείο

απόρριψης αιχμηρών αντικειμένων.


Ζητήστε από το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας οδηγίες για τη σωστή απόρριψη ενός γεμάτου δοχείου απόρριψης αιχμηρών αντικειμένων.


 • ΜΗΝ επαναχρησιμοποιείτε τη σύριγγα.

 • ΜΗΝ επανατοποθετήσετε το κάλυμμα στη σύριγγα.

 • ΜΗΝ πετάτε το δοχείο απόρριψης αιχμηρών αντικειμένων στον κάδο με τα οικιακά απορρίμματα.

 • ΜΗΝ ανακυκλώνετε το χρησιμοποιημένο δοχείο απόρριψης αιχμηρών αντικειμένων.

 • Να φυλάσσετε πάντοτε το δοχείο αιχμηρών αντικειμένων σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.