Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Stalevo

ΤΙΜΈς

STALEVO F.C.TAB (125+31,25+200)MG/TAB 1ΦΙΑΛΗ (HDPE)x30

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 14,18 €
Λιανεμποριο: 19,54 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

STALEVO F.C.TAB (100+25+200)MG/TAB BOTTLE (HDPE) x 30

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 14,98 €
Λιανεμποριο: 20,64 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

STALEVO F.C.TAB (50+12,5+200)MG/TAB BOTTLE (HDPE)x 30

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 15,21 €
Λιανεμποριο: 20,96 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

STALEVO F.C.TAB (200+50+200)MG/TAB BOTTLE (HDPE) x 30

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 15,22 €
Λιανεμποριο: 20,98 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

STALEVO F.C.TAB (75+18,75+200)MG/TAB 1ΦΙΑΛΗ (HDPE)x30

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 16,20 €
Λιανεμποριο: 22,32 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

STALEVO F.C.TAB (150+37,5+200)MG/TAB BOTTLE (HDPE) x 30

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 16,46 €
Λιανεμποριο: 22,68 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

STALEVO F.C.TAB (175+43,75+200)MG/TAB 1ΦΙΑΛΗ (HDPE)x30

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 20,97 €
Λιανεμποριο: 28,90 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


Stalevo 75 mg/18,75 mg/200 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

λεβοντόπα/καρβιντόπα/εντακαπόνη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Εμφάνιση του Stalevo και περιεχόμενα της συσκευασίας


Τα δισκία Stalevo 75 mg/18,75 mg/200 mg είναι ανοιχτού καφεκόκκινου χρώματος, οβάλ επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο, φέροντα την ένδειξη “LCE 75” στη μία πλευρά τους.


Το Stalevo 75 mg/18,75 mg/200 mg διατίθεται σε πέντε διαφορετικά μεγέθη συσκευασίας (10, 30, 100, 130 ή 175 δισκία). Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας

Orion Corporation Orionintie 1

FI-02200 Espoo Φινλανδία


Παρασκευαστής

Orion Corporation Orion Pharma Joensuunkatu 7

FI-24100 Salo

Φινλανδία


Orion Corporation Orion Pharma Orionintie 1

FI-02200 Espoo Φινλανδία


Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείστε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του Κατόχου της Άδειας Κυκλοφορίας:

België/Belgique/Belgien Orion Pharma BVBA/SPRL Tél/Tel: +32 (0)15 64 10 20

Lietuva

UAB Orion Pharma Tel. +370 5 276 9499


България

Orion Pharma Poland Sp z.o.o. Tel.: + 48 22 8333177

Luxembourg/Luxemburg Orion Pharma BVBA/SPRL Tél/Tel: +32 (0)15 64 10 20


Česká republika Orion Pharma s.r.o. Tel: +420 234 703 305

Magyarország Orion Pharma Kft. Tel.: +36 1 239 9095


Danmark

Orion Pharma A/S Tlf: +45 8614 0000

Malta

Salomone Pharma Tel: +356 21220174


Deutschland

Orion Pharma GmbH Tel: +49 40 899 6890

Nederland

Orion Pharma BVBA/SPRL Tél/Tel: +32 (0)15 64 10 20


Eesti

Orion Pharma Eesti OÜ Tel: +372 66 44 550

Norge

Orion Pharma AS Tlf: +47 40 00 42 10


Ελλάδα

Orion Pharma Hellas M.E.Π.E Τηλ: + 30 210 980 3355

Österreich

Orion Pharma GmbH Tel: +49 40 899 6890


España

Orion Pharma S.L.

Tel: + 34 91 599 86 01

Polska

Orion Pharma Poland Sp z.o.o. Tel.: + 48 22 8333177


France

Orion Pharma

Tél: +33 (0) 1 85 18 00 00

Portugal

Orionfin Unipessoal Lda Tel: + 351 21 154 68 20


Hrvatska

Orion Pharma d.o.o.

Tel: +386 (0) 1 600 8015

România

Orion Corporation Tel: +358 10 4261


Ireland

Orion Pharma (Ireland) Ltd. c/o Allphar Services Ltd. Tel: +353 1 428 7777

Slovenija

Orion Pharma d.o.o.

Tel: +386 (0) 1 600 8015


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika Orion Pharma s.r.o Tel: +420 234 703 305

Italia

Orion Pharma S.r.l. Tel: + 39 02 67876111

Suomi/Finland

Orion Corporation Puh./Tel: +358 10 4261


Κύπρος

Lifepharma (ZAM) Ltd Τηλ.: +357 22056300

Sverige

Orion Pharma AB Tel: +46 8 623 6440


Latvija

Orion Corporation

Orion Pharma pārstāvniecība Tel: +371 20028332

United Kingdom (Northern Ireland)

Orion Pharma (Ireland) Ltd. c/o Allphar Services Ltd. Tel: +353 1 428 7777


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις.