Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

MIGRACOR


1

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη MIGRACOR 10 mg/dose ρινικό εκνέφωμα,διάλυμα MIGRACOR 20 mg/dose ρινικό εκνέφωμα,διάλυμα


Sumatriptan


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Εμφάνιση του MIGRACOR και περιεχόμενα της συσκευασίας

Γυάλινo φιαλίδιo των 1,8 ml (18 δόσεις) με δοσομετρική αντλία


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής


Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας

Nassington Ltd Ιπποκράτους 3Α Ακρόπολη, 2006, Λευκωσία, Κύπρος


Παρασκευαστής

One Pharma S.A.

60οχλμ. Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας, Σχηματάρι Βοιωτίας, 32009

Ελλάδα

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης ανανεωρήθηκε για τελευταία φορά στις {ημερομηνία} Bήμα-προς-βήμα οδηγός χρήσης του MIGRACOR ρινικού εκνεφώματος:

 1. Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα από το ακροφύσιο πριν από τη χρήση.

  Πριν χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά το ρινικό εκνέφωμα MIGRACOR, πρέπει η αντλία να ενεργοποιηθεί. Κρατήστε το φιαλίδιο όπως δείχνει η εικόνα Α. Βεβαιωθείτε ότι το φιαλίδιο έχει κατεύθυνση προς τα επάνω και βρίσκεται μακριά από τους οφθαλμούς σας, πιέστε προς τα κάτω και απελευθερώστε την αντλία 2 φορές.

  Εάν το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για περισσότερο από 2 εβδομάδες, η αντλία θα πρέπει να επανενεργοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο, πιέζοντας προς τα κάτω και απελευθερώνοντάς 2 φορές.


  image


 2. Βρείτε σε μια άνετη θέση. Μπορεί να προτιμάτε να καθίσετε.

 3. Φυσήξτε τη μύτη σας, ώστε να καθαρίσουν οι ρώθωνες, εάν αυτό είναι απαραίτητο.

 4. Κρατήστε τον περιέκτη όπως δείχνει η εικόνα Α.


  image

 5. Κλείστε τον ένα ρώθωνα τοποθετώντας το δάκτυλο σας επάνω στη μύτη σας. Δεν έχει σημασία ποιο ρώθωνα θα επιλέξετε.


  image


 6. Εισάγετε το ακροφύσιο του ρινικού εκνεφώματος στον άλλο ρώθωνα, έως το σημείο που σας κάνει να αισθάνεστε άνετα – περίπου 1 cm (εικόνα Β).

  Εκπνεύστε με ήπιο τρόπο από το στόμα

  Κρατήστε το κεφάλι σας όρθιο και κλείστε το στόμα σας.

 7. Ξεκινήστε να εισπνέετε απαλά από τη μύτη σας.

  Καθώς εισπνέετε πιέστε την αντλία. Συνεχίστε να εισπνέετε κατά τον ψεκασμό (εικόνα Β)

 8. Απομακρύνετε το φιαλίδιο του προϊόντος καθώς και το δάχτυλό σας από τον άλλο ρώθωνα. Κρατήστε το κεφάλι σας όρθιο για 10-20 δευτερόλεπτα, εισπνέοντας από τη μύτη και εκπνέοντας από το στόμα. Αυτό βοηθά το φάρμακο να παραμείνει στη μύτη σας.

  Μπορεί να νιώθετε τη μύτη σας βρεγμένη στο εσωτερικό της και ίσως παρατηρήσετε ελαφρά γεύση μετά τη χρήση του ψεκασμού - αυτό είναι φυσιολογικό και σύντομα θα περάσει.

 9. Επανατοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα.


Το φιαλίδιο πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ένα άτομο γιατί διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης ιογενών ή βακτηριακών λοιμώξεων.