Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Onbrez Breezhaler

ΤΙΜΈς

ONBREZ BREEZHALER INHPD.CAP 150MCG/CAP BTx30 σε BLISTERS (PA/ALU/PVC) + 1 συσκευή εισπνοής (PA/ALU/PVC) + 1 συσκευή εισπνοής

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 21,45 €
Λιανεμποριο: 29,56 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

ONBREZ BREEZHALER INHPD.CAP 300MCG/CAP BTx30 σε BLISTERS (PA/ALU/PVC) + 1 συσκευή εισπνοής (PA/ALU/PVC) + 1 συσκευή εισπνοής

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 22,08 €
Λιανεμποριο: 30,42 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


Onbrez Breezhaler 150 μικρογραμμάρια, κόνις για εισπνοή, σκληρά καψάκια Onbrez Breezhaler 300 μικρογραμμάρια, κόνις για εισπνοή, σκληρά καψάκια ινδακατερόλη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

ινδακατερόλη ως μηλεϊνική ινδακατερόλη. Τα άλλα συστατικά συμπεριλαμβάνουν λακτόζη και το καψάκιο αποτελείται από ζελατίνη.


Εμφάνιση του Onbrez Breezhaler και περιεχόμενα της συσκευασίας

Σε αυτή τη συσκευασία, θα βρείτε μια συσκευή εισπνοής, μαζί με καψάκια σε κυψέλες. Τα καψάκια είναι διαφανή (άχρωμα) και περιέχουν λευκή κόνι.


προϊόντος “IDL 300” πάνω από μία μπλε ράβδο και ένα μπλε εταιρικό λογότυπο (image) τυπωμένο κάτω από τη μπλε ράβδο.


Διατίθενται τα εξής μεγέθη συσκευασίας:

Κουτί που περιέχει 10 καψάκια και 1 συσκευή εισπνοής.

Κουτί που περιέχει 30 καψάκια και 1 συσκευή εισπνοής.

Πολυσυσκευασία που περιέχει 2 συσκευασίες (η καθεμιά περιέχει 30 καψάκια και 1 συσκευή εισπνοής).

Πολυσυσκευασία που περιέχει 3 συσκευασίες (η καθεμιά περιέχει 30 καψάκια και 1 συσκευή εισπνοής).

Πολυσυσκευασία που περιέχει 30 συσκευασίες (η καθεμιά περιέχει 10 καψάκια και 1 συσκευή εισπνοής).


Μπορεί να μην διατίθενται όλες οι συσκευασίες ή όλες οι περιεκτικότητες στη χώρα σας.

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας Novartis Europharm Limited Vista Building

Elm Park, Merrion Road Dublin 4

Ιρλανδία


Παρασκευαστής Novartis Pharma GmbH Roonstraße 25

D-90429 Νυρεμβέργη Γερμανία


Novartis Farmacéutica SA

Gran Via de les Corts Catalanes, 764

08013 Βαρκελώνη Ισπανία


image

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείστε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του Κατόχου της Άδειας Κυκλοφορίας:


België/Belgique/Belgien Novartis Pharma N.V. Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

SIA Novartis Baltics Lietuvos filialas

Tel: +370 5 269 16 50


България

Novartis Bulgaria EOOD Тел.: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg Novartis Pharma N.V. Tél/Tel: +32 2 246 16 11


Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország Novartis Hungária Kft. Tel.: +36 1 457 65 00


Danmark

Novartis Healthcare A/S Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc. Tel: +356 2122 2872


Deutschland

Novartis Pharma GmbH Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V. Tel: +31 88 04 52 111


Eesti

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS Tlf: +47 23 05 20 00


Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E. Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH Tel: +43 1 86 6570


España

Novartis Farmacéutica, S.A. Tel: +34 93 306 42 00

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o. Tel.: +48 22 375 4888


France

Novartis Pharma S.A.S. Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A. Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o. Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01


Ireland

Novartis Ireland Limited Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc. Tel: +386 1 300 75 50


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika Novartis Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 5542 5439


Italia

Novartis Farma S.p.A. Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200


Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc. Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB Tel: +46 8 732 32 00


Latvija

SIA Novartis Baltics Tel: +371 67 887 070

United Kingdom (Northern Ireland)

Novartis Ireland Limited Tel: +44 1276 698370


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις


ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ONBREZ BREEZHALER


image

Διαβάστε τις πλήρεις Οδηγίες Χρήσης πριν να χρησιμοποιήσετε το Onbrez Breezhaler.


image


image

Εισάγετε Τρυπήστε και αφήστε

image

image

Εισπνεύστε βαθιά Ελέγξετε ότι το

καψάκιο είναι άδειο1 2 3

Έλεγ χος


Βήμα 1α:

Αφαιρέστε το πώμα

Βήμα 2α:

Τρυπήστε το καψάκιο μία φορά

Κρατήστε τη συσκευή εισπνοής σε όρθια θέση. Τρυπήστε το καψάκιο πιέζοντας σταθερά τα δύο πλευρικά πλήκτρα συγχρόνως.

Θα πρέπει να ακούσετε

ένας θόρυβο καθώς διατρυπάται το καψάκιο. Τρυπήστετοκαψάκιο μόνομίαφορά

Βήμα 3α: Εκπνεύστε εντελώς Μηφυσήξετεστο επιστόμιο.

Ελέγξτε ότι το καψάκιο είναι άδειο

Ανοίξτε τη συσκευή εισπνοής για να δείτε εάν

έχει απομείνει τυχόν κόνις στο καψάκιο.


Εάν έχει απομείνει κόνις στο καψάκιο:


Βήμα 1β:

Ανοίξτε τη συσκευή εισπνοής


Βήμα 2β:

Αφήστε τα πλευρικά πλήκτρα.

Βήμα 3β:

Εισπνεύστε το φάρμακο βαθιά

Κρατήστε τη συσκευή εισπνοής, όπως φαίνεται

στην εικόνα. Τοποθετήστε το επιστόμιο στο στόμα σας

και κλείστε σφιχτά τα χείλη σας γύρω του. Μηνπιέζετεταπλευρικά πλήκτρα.


Κόνις που Άδειο απομένει

image

image

imageimage


Βήμα 1γ:

Αφαιρέστε το καψάκιο. Αφαιρέστε ένα καψάκιο από την κάρτα κυψέλη.

Μην καταπίνετε το

καψάκιο.

Εισπνεύστε γρήγορα και

όσο βαθιά μπορείτε. Καθώς εισπνέετε θα ακούτε ένα θόρυβο στροβιλισμού. Μπορεί να αισθανθείτε τη γεύση του φαρμάκου καθώς εισπνέετε.

image

Βήμα 3γ:

Κρατήστε την αναπνοή Κρατήστε την αναπνοή σας για 5 δευτερόλεπτα.

image

Αφαιρέστε το άδειο καψάκιο

Τοποθετήστε το άδειο

καψάκιο στα οικιακά απορρίμματα. Κλείστε τη συσκευή εισπνοής και επανατοποθετήστε το

πώμα.

image

Βήμα 1δ:

Εισάγετε το καψάκιο: Μηντοποθετείτεποτέένα καψάκιοαπευθείαςστο επιστόμιο.

image

Βήμα 1ε:

Κλείστε τη συσκευή εισπνοής

Σημαντικές Πληροφορίες

 • Τα καψάκια Onbrez Breezhaler πρέπει πάντοτε να φυλάσσονται

 • Μην καταπίνετε το καψάκιο.

 • Μη χρησιμοποιείτε καψάκια Onbrez Breezhaler με

 • Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εισπνοής Onbrez Breezhaler για

 • Μην τοποθετείτε ποτέ ένα καψάκιο απευθείας στο στόμα σας ή στο επιστόμιο της συσκευής εισπνοής.

 • Μην πιέζετε τα πλευρικά πλήκτρα για περισσότερες από μία φορά.

 • Μην φυσήξετε στο επιστόμιο.

 • Μην πιέζετε τα πλευρικά πλήκτρα καθώς εισπνέετε από το

 • Μην χειρίζεστε τα καψάκια με υγρά χέρια.

 • Ποτέ μην πλένετε τη συσκευή εισπνοής με νερό.

στην κυψέλη και να αφαιρούνται μόνο αμέσως πριν από τη χρήση.

οποιαδήποτε άλλη συσκευή εισπνοής.

να πάρετε οποιοδήποτε άλλο φάρμακο σε καψάκιο.

επιστόμιο.

image

image

image

Θάλαμος

καψακίου


Η συσκευασία σας Onbrez Breezhaler Inhaler pack περιέχει:

 • Μία συσκευή εισπνοής Onbrez Breezhaler

 • Μία ή περισσότερες κυψέλες, όπου η καθεμία περιέχει είτε 6 είτε 10 καψάκια Onbrez Breezhaler προς χρήση στη συσκευή εισπνοής


Θάλαμος Επιστόμιο καψακίου


Πώμα

Φίλτρο Πλευρικά

πλήκτρα

Κυψέλες Βάση


Συσκευή εισπνοής Βάση συσκευής ειπνοής Κάρτα κυψελών

Συνήθεις Ερωτήσεις


Γιατί η συσκευή εισπνοής δεν έκανε κάποιο θόρυβο κατά την εισπνοή;

Το καψάκιο ενδέχεται να

έχει κολλήσει στο θάλαμο του καψακίου. Εάν συμβεί αυτό χαλαρώστε προσεκτικά το καψάκιο χτυπώντας απαλά τη βάση της συσκευής εισπνοής. Εισπνεύστε πάλι το φάρμακο επαναλαμβάνοντας τα βήματα 3α έως 3γ.


Τι να κάνω εάν έχει απομείνει κόνις στο καψάκιο;

Δεν έχετε λάβει αρκετό από το φάρμακο σας.

Κλείστε τη συσκευή εισπνοής και επαναλάβετε τα βήματα 3α έως 3γ.


Έχω βήξει μετά την εισπνοή – έχει σημασία αυτό;

Αυτό μπορεί να συμβεί.

Εφόσον το καψάκιο είναι άδειο έχετε λάβει αρκετό φάρμακο.


Αισθάνθηκα μικρά τεμάχια πάνω στη γλώσσα μου – έχει σημασία αυτό;

Αυτό μπορεί να συμβεί. Δεν είναι επιβλαβές. Οι

πιθανότητες θρυμματισμού του καψακίου θα είναι

αυξημένες εάν το καψάκιο τρυπηθεί περισσότερες από μία φορά.

Καθαρισμός της συσκευής εισπνοής Σκουπίστε το επιστόμιο μέσα και έξω με ένα καθαρό, στεγνό πανί χωρίς χνούδια, ώστε να αφαιρέσετε τυχόν κατάλοιπα κόνεως. Διατηρείτε τη συσκευή εισπνοής στεγνή. Ποτέ μην πλένετε τη συσκευή εισπνοής με νερό.

Απόρριψη της συσκευής εισπνοής μετά τη χρήση Η συσκευή εισπνοής σε κάθε συσκευασία πρέπει να απορρίπτεται αφότου έχουν χρησιμοποιηθεί όλα τα καψάκια της συσκευασίας. Ρωτήστε το

φαρμακοποιό σας πώς να απορρίψετε τα φάρμακα και τις συσκευές εισπνοής που δε χρειάζονται πια.