Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Seebri Breezhaler

ΤΙΜΈς

SEEBRI BREEZHALER INHPD.CAP 50mcg/CAP ή 44mcg/DOSE BTx30x1 καψάκιο σε BLIST (alu/alu) + 1 συσκευή εισπνοής BLIST (alu/alu) + 1 συσκευή εισπνοής

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 23,50 €
Λιανεμποριο: 32,38 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τοv χρήστη


Seebri Breezhaler 44 μικρογραμμάρια κόνις για εισπνοή, σκληρά καψάκια

γλυκοπυρρόνιο

(ως βρωμιούχο γλυκοπυρρόνιο)


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για εσάς.


Εμφάνιση του Seebri Breezhaler και περιεχόμενα της συσκευασίας

Τα Seebri Breezhaler 44 μικρογραμμάρια κόνις για εισπνοή, σκληρά καψάκια είναι διαφανή και

πορτοκαλί και περιέχουν λευκή κόνι. Έχουν τυπωμένο τον κωδικό προϊόντος «GPL50» σε μαύρο χρώμα πάνω από μία μαύρη ράβδο και ένα εταιρικό λογότυπο (image) τυπωμένο σε μάυρο χρώμα κάτω από τη μαύρη ράβδο.


Κάθε συσκευασία περιέχει μια συσκευή που ονομάζεται συσκευή εισπνοής, μαζί με καψάκια σε κυψέλες. Κάθε κυψέλη περιέχει 6 ή 10 σκληρά καψάκια.


Διατίθενται τα εξής μεγέθη συσκευασίας:

Συσκευασίες που περιέχουν 6 x 1, 10 x 1, 12 x 1 ή 30 x 1 σκληρά καψάκια, με μια συσκευή εισπνοής.


Πολυσυσκευασίες που περιέχουν 90 (3 συσκευασίες των 30 x 1) σκληρά καψάκια και 3 συσκευές εισπνοής.

Πολυσυσκευασίες που περιέχουν 96 (4 συσκευασίες των 24 x 1) σκληρά καψάκια και 4 συσκευές εισπνοής.

Πολυσυσκευασίες που περιέχουν 150 (15 συσκευασίες των 10 x 1) σκληρά καψάκια και 15 συσκευές

εισπνοής.

Πολυσυσκευασίες που περιέχουν 150 (25 συσκευασίες των 6 x 1) σκληρά καψάκια και 25 συσκευές εισπνοής.


Μπορεί να μην διατίθενται όλες οι συσκευασίες στη χώρα σας.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας Novartis Europharm Limited Vista Building

Elm Park, Merrion Road Dublin 4

Ιρλανδία


Παρασκευαστής

Novartis Farmacéutica SA

Gran Via de les Corts Catalanes, 764 08013 Barcelona

Ισπανία


Novartis Pharma GmbH Roonstraße 25

D-90429 Νυρεμβέργη

Γερμανία


image

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείστε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του Κατόχου της Άδειας Κυκλοφορίας:


België/Belgique/Belgien Novartis Pharma N.V. Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

SIA Novartis Baltics Lietuvos filialas

Tel: +370 5 269 16 50


България

Novartis Bulgaria EOODТел.: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg Novartis Pharma N.V. Tél/Tel: +32 2 246 16 11


Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország Novartis Hungária Kft. Tel.: +36 1 457 65 00


Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2122 2872


Deutschland

Novartis Pharma GmbH Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V. Tel: +31 88 04 52 111


Eesti

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal

Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E. Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH Tel: +43 1 86 6570


España

Novartis Farmacéutica, S.A. Tel: +34 93 306 42 00

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o. Tel.: +48 22 375 4888


France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600


Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o. Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL Tel: +40 21 31299 01


Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika Novartis Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 5542 5439


Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200


Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00


Latvija

SIA Novartis Baltics Tel: +371 67 887 070

United Kingdom (Northern Ireland)

Novartis Ireland Limited Tel: +44 1276 698370


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις


Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το προϊόν αυτό είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του

Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: https://www.ema.europa.eu

Οδηγίες χρήσης της συσκευής εισπνοής Seebri Breezhaler


image

Διαβάστε τις πλήρεις Οδηγίες Χρήσης πριν να χρησιμοποιήσετε το Seebri Breezhaler.


image


image

Εισάγετε Τρυπήστε και αφήστε

image

image

Εισπνεύστε βαθιά Ελέγξτε ότι το καψάκιο είναι άδειο1 2 3

Έλεγ χος


Βήμα 1α:

Αφαιρέστε το πώμα

Βήμα 2α:

Τρυπήστε το καψάκιο μία φορά

Κρατήστε τη συσκευή εισπνοής σε όρθια θέση. Τρυπήστε το καψάκιο πιέζοντας σταθερά τα δύο πλευρικά πλήκτρα συγχρόνως.

Θα πρέπει να ακούσετε

ένας θόρυβο καθώς διατρυπάται το καψάκιο. Τρυπήστε το καψάκιο μόνο μία φορά.

Βήμα 3α: Εκπνεύστε εντελώς Μη φυσήξετε στο επιστόμιο.

Ελέγξετε ότι το καψάκιο είναι άδειο

Ανοίξτε τη συσκευή

εισπνοής για να δείτε εάν έχει απομείνει τυχόν κόνις στο καψάκιο.


Εάν έχει απομείνει κόνις στο καψάκιο:

image


Η συσκευασία σας Seebri Breezhaler Inhaler

περιέχει:

  • Μία συσκευή εισπνοής Seebri Breezhaler

  • Μία ή περισσότερες κυψέλες, όπου η καθεμία περιέχει είτε 6 είτε 10 καψάκια Seebri Breezhaler προς χρήση στη συσκευή εισπνοής


Θάλαμος Επιστόμιο καψακίου

Πώμα

Φίλτρο Πλευρικά

πλήκτρα

Βάση Κυψέλεςς


Συσκευή Βάση συσκευής Κάρτα κυψελών

εισπνοής ειπνοής

Συνήθεις Ερωτήσεις


Γιατί η συσκευή εισπνοής δεν έκανε κάποιο θόρυβο κατά την εισπνοή;

Το καψάκιο ενδέχεται να

έχει κολλήσει στο θάλαμο του καψακίου. Εάν συμβεί αυτό χαλαρώστε προσεκτικά το καψάκιο χτυπώντας απαλά τη βάση της συσκευής εισπνοής. Εισπνεύστε πάλι το φάρμακο επαναλαμβάνοντας τα βήματα 3α έως 3γ.


Τι να κάνω εάν έχει απομείνει κόνις στο καψάκιο;

Δεν έχετε λάβει αρκετό

από το φάρμακο σας. Κλείστε τη συσκευή εισπνοής και επαναλάβετε τα βήματα 3α έως 3γ.


Έχω βήξει μετά την εισπνοή – έχει σημασία αυτό;

Αυτό μπορεί να συμβεί.

Εφόσον το καψάκιο είναι άδειο έχετε λάβει αρκετό φάρμακο.


Αισθάνθηκα μικρά τεμάχια πάνω στη γλώσσα μου – έχει σημασία αυτό;

Αυτό μπορεί να συμβεί.

Δεν είναι επιβλαβές. Οι πιθανότητες θρυμματισμού

του καψακίου θα είναι αυξημένες εάν το καψάκιο τρυπηθεί περισσότερες

από μία φορά.

Καθαρισμός της συσκευής εισπνοής Σκουπίστε το επιστόμιο μέσα και έξω με ένα καθαρό, στεγνό πανί χωρίς χνούδια, ώστε να αφαιρέσετε τυχόν κατάλοιπα κόνεως. Διατηρείτε τη συσκευή

εισπνοής στεγνή. Ποτέ μην πλένετε τη συσκευή εισπνοής με νερό.

Απόρριψη της συσκευής

εισπνοής μετά τη χρήση Η συσκευή εισπνοής σε κάθε συσκευασία πρέπει να απορρίπτεται αφότου έχουν χρησιμοποιηθεί όλα τα καψάκια της συσκευασίας. Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας πώς να απορρίψετε τα φάρμακα και τις συσκευές εισπνοής που δε χρειάζονται πια.