Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Tarka

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για το χρήστη


Tarka® 180 mg/2 mg καψάκια ελεγχόμενης αποδέσμευσης

Bεραπαμίλη υδροχλωρική/Τραντολαπρίλη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

Maize starch, lactose monohydrate , povidone, sodium stearyl fumarate


Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία βεραπαμίλης:

Microcrystalline cellulose, povidone, sodium alginate, magnesium stearate,hypromellose, hyprolose, macrogol 400, macrogol 6000, talc, silica, colloidal anhydrous, docusate sodium, titanium dioxide


Σκληρά καψάκια ζελατίνης:

Titanium dioxide, iron oxide red, gelatin, sodium lauryl sulphate


Εμφάνιση του Tarka και περιεχόμενο της συσκευασίας

Το Tarka είναι αδιαφανές καψάκιο ανοικτού ροζ χρώματος.


Συσκευασίες που εγκρίθηκαν κατά την αμοιβαία διαδικασία:

Το Tarka 180 mg/2 mg διατίθεται σε συσκευασία των 14, 20, 28, 30, 50, 56, 98, 100, 280 και 300 καψακίων ελεγχόμενης αποδέσμευσης σε κυψέλες.

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. Συσκευασίες που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά:

Συσκευασία των 30 καψακίων ελεγχόμενης αποδέσμευσης σε κυψέλες.

Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας και παραγωγός Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας:

BGP ΠΡΟΪΟΝΤΑ Μ.Ε.Π.Ε.

Αγ. Δημητρίου 63

174 56 Άλιμος

Τηλ.: 210 9891 777


Παραγωγός:

AbbVie Deutschland GmbH & Co KG Knollstrasse

67061 Ludwigshafen Γερμανία

Τηλ. 0049 621 589-0 (τηλεφωνικό κέντρο)

Fax 0049 621 589 2896

info.de@abbott.com


ή


ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε. Εργοστάσιο Ανθούσας Λεωφόρο Ανθούσας 7

Ανθούσα, Αττική 15349 Ελλαδα


Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) με τις ακόλουθες ονομασίες:


Ελλάδα: Tarka 180 mg/2 mg καψάκια ελεγχόμενης αποδέσμευσης Ισπανία: Tarka 180 mg/2 mg cápsulas de liberación modificada Ολλανδία: Tarka 180mg/2 mg, capsules met gereguleerde afgifte


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις