Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Protopy

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ


Protopy 0,03% Αλοιφή

Τακρόλιμους μονοϋδρική


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο.

λευκός κηρός μελισσών και σκληρή παραφίνη.


Εμφάνιση του Protopy και περιεχόμενο της συσκευασίας

Το Protopy είναι μία αλοιφή λευκή έως ελαφρά κιτρινωπή. Διατίθεται σε σωληνάρια που περιέχουν αλοιφή 10, 30 ή 60 γραμμάρια. Μπορεί να μη κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. Το Protopy διατίθεται σε δύο περιεκτικότητες (Protopy 0,03% και Protopy 0,1% αλοιφή).


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας: Astellas Pharma GmbH, Neumarkter Str. 61, D-81673 München,

Γερμανία.


Παραγωγός: Astellas Ireland Co. Ltd., Killorglin, County Kerry, Ιρλανδία.


Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείστε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.


België/Belgique/Belgien Astellas Pharma B.V. Branch Erasmus Park/Parc Erasme Square Marie Curie 50

B-1070 Brüssel/Bruxelles Tél/Tel: +32 (0)2 5580737

Luxembourg/Luxemburg Astellas Pharma B.V. Branch Erasmus Park/Parc Erasme Square Marie Curie 50

Φαρμακευτικό προϊόν του οποίου η άδεια κυκλοφορίας δεν είναι πλέον σε ισχύ

B-1070 Brüssel/Bruxelles Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 (0)2 5580737


България

Астелас Фарма Юръп Б.В./ЕВАГ ул. „Бигла” 6

София 1407

Teл.: + 359 2 862 53 72

Magyarország Astellas Pharma Kft. Kelenhegyi út 43

H-1118 Budapest

Tel.: +36 (06)1 3614673


Česká republika

Astellas Pharma s.r.o. Meteor Centre Office Park Sokolovskà 100/94

CZ-18600 Praha 8

Tel: +420 236 080300

Malta

Astellas Pharma GmbH Neumarkter Str. 61

D-81673 München Germanja

Tel: +49 (0)89 454406


Danmark

Astellas Pharma a/s Naverland 4

DK-2600 Glostrup

Tlf: +45 43 430355

Nederland

Astellas Pharma B.V. Elisabethhof 19

NL-2353 EW Leiderdorp

Tel: +31 (0)71 5455745


Deutschland

Astellas Pharma GmbH Neumarkter Str. 61

D-81673 München

Tel: +49 (0)89 454401

Norge

Astellas Pharma Solbråveien 47 N-1383 Asker

Tlf: +47 6676 4600

Eesti

AS Sirowa Tallinn Salve 2c

EE-11612 Tallinn Tel: +372 6 830700

Österreich

Astellas Pharma Ges.m.b.H. Linzer Straße 221/E02

A-1140 Wien

Tel: +43 (0)1 8772668


Ελλάδα

Astellas Pharmaceuticals AEBE

10° χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας GR-144 51, Μεταμόρφωση Αττικής Τηλ: + 30 210 2812640

Polska

Astellas Pharma Sp.z o.o. ul. Poleczki 21

PL-02-822 Warszawa Tel.: +48 (0) 225451 111


España

Astellas Pharma S.A.

Paseo del Club Deportivo n° 1 Bloque 14-2a

E-28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid Tel: +34 91 4952700

Portugal

Astellas Farma, Lda. Edifício Cinema

Rua José Fontana, n.°1, 1°Andar

P-2770-101 Paço de Arcos Tel: +351 21 4401320


France

Astellas Pharma S.A.S. 114 rue Victor Hugo

F-92300 Levallois Perret

Tél: +33 (0)1 55917500

România

Astellas Pharma International Detalii de contact pentru Romania Calea Bucurestilor 283

Otopeni 075100 - RO Tel: +40 350 37 42


Ireland

Φαρμακευτικό προϊόν του οποίου η άδεια κυκλοφορίας δεν είναι πλέον σε ισχύ

Astellas Pharma Co. Ltd. 25, The Courtyard

Kilcarbery Business Park, Clondalkin IRL-Dublin 22

Tel: +353 (0)1 4671555

Slovenija Pharmaswiss d.o.o. Wolfova 1

SI-1000 Ljubljana Tel: +386 1 2364700


Ísland Vistor hf. Hörgatúni 2

IS-210 Garðabæ Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Astellas Pharma s.r.o., organizačná zložka Záborského 29

SK-831 03 Bratislava

Tel: +421 2 4444 2157


Italia

Astellas Pharma S.p.A. Via delle Industrie 1

I-20061 Carugate (Milano) Tel: +39 (0)2 921381

Suomi/Finland Algol Pharma Oy PL 13

FIN-02611 Espoo/Esbo Puh/Tel: +358 9 50991


Κύπρος

Astellas Pharmaceuticals AEBE

10° χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας GR-144 51, Μεταμόρφωση Αττικής Τηλ: + 30 210 2812640

Sverige

Astellas Pharma AB Haraldsgatan 5

S-41314 Göteborg

Tel: +46 (0)31 7416160

Latvija

AS Sirowa Riga Katrinas dambis 16 Riga, LV-1045

Tel: +371 7 098 250

United Kingdom Astellas Pharma Ltd. Lovett House

Lovett Road, Staines Middlesex, TW18 3AZ-UK Tel: +44 (0) 1784 419615


Lietuva

UAB Sirowa Vilnius Švitrigailos g. 11b LT-03228 Vilnius

Tel. +370 (5) 2394155


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις {MM/EEEE}


Φαρμακευτικό προϊόν του οποίου η άδεια κυκλοφορίας δεν είναι πλέον σε ισχύ

Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το προϊόν είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΕΑ): https://www.emea.europa.eu