Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Exelon

ΤΙΜΈς

EXELON CAPS 1.5MG/CAP BTx28(BLIST2x14)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 8,43 €
Λιανεμποριο: 11,62 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

EXELON CAPS 3MG/CAP BTx28(BLIST2x14)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 12,13 €
Λιανεμποριο: 16,72 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

EXELON CAPS 4.5MG/CAP BTx28(BLIST2x14)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 14,01 €
Λιανεμποριο: 19,30 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

EXELON CAPS 6MG/CAP BTx28(BLIST2x14)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 14,51 €
Λιανεμποριο: 19,99 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

EXELON TTS 4,6MG/24h 30 Φακελλίσκοι

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 18,05 €
Λιανεμποριο: 24,88 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

EXELON TTS 4,6MG/24h BTx30 SACHETS

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 18,05 €
Λιανεμποριο: 24,88 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

EXELON TTS 9,5MG/24h 30 Φακελλίσκοι

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 26,67 €
Λιανεμποριο: 36,75 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

EXELON TTS 9,5MG/24h BTx30 SACHETS

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 26,67 €
Λιανεμποριο: 36,75 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

EXELON TTS 13,3MG/24h 30 Φακελλίσκοι

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 40,67 €
Λιανεμποριο: 56,04 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

EXELON TTS 13,3MG/24h BTx30 SACHETS

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 40,67 €
Λιανεμποριο: 56,04 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

EXELON ORAL.SOL 2MG/ML FLx120ML

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 43,14 €
Λιανεμποριο: 59,44 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


Exelon 4,6 mg/24h διαδερμικό έμπλαστρο Exelon 9,5 mg/24h διαδερμικό έμπλαστρο Exelon 13,3 mg/24h διαδερμικό έμπλαστρο rivastigmine


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για εσας.

Ένα διαδερμικό έμπλαστρο είναι σφραγισμένο σε ένα φακελλίσκο.

Τα Exelon 4,6 mg/24 h διαδερμικά έμπλαστρα και τα Exelon 9,5 mg/24 h διαδερμικά έμπλαστρα διατίθενται σε κουτιά που περιέχουν 7, 30 ή 42 φακελλίσκους και σε πολυσυσκευασίες που περιέχουν 60, 84 ή 90 φακελλίσκους.

Τα Exelon 13,3 mg/24 h διαδερμικά έμπλαστρα διατίθενται σε κουτιά που

περιέχουν 7 ή 30 φακελλίσκους και σε πολυσυσκευασίες που περιέχουν 60 ή 90 φακελλίσκους. Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας Novartis Eurοpharm Limited Vista Building

Elm Park, Merrion Road Dublin 4

Ιρλανδία


Παρασκευαστής

Novartis Farmaceutica, S.A.

Gran Via de les Corts Catalanes, 764 08013 Barcelona

Ισπανία


Novartis Pharma GmbH Roonstraße 25

D-90429 Nürnberg Γερμανία


image

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείστε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του Κατόχου της Άδειας Κυκλοφορίας:


België/Belgique/Belgien Novartis Pharma N.V. Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

SIA Novartis Baltics Lietuvos filialas Tel: +370 5 269 16 50


България

Novartis Bulgaria EOOD Тел: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg Novartis Pharma N.V. Tél/Tel: +32 2 246 16 11


Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország Novartis Hungária Kft. Tel.: +36 1 457 65 00


Danmark

Novartis Healthcare A/S Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc. Tel: +356 2122 2872


Deutschland

Novartis Pharma GmbH Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V. Tel: +31 88 04 52 111


Eesti

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS Tlf: +47 23 05 20 00


Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E. Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH Tel: +43 1 86 6570

España

Novartis Farmacéutica, S.A. Tel: +34 93 306 42 00


France

Novartis Pharma S.A.S. Tél: +33 1 55 47 66 00


Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o. Tel. +385 1 6274 220


Ireland

Novartis Ireland Limited Tel: +353 1 260 12 55


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000


Italia

Novartis Farma S.p.A. Tel: +39 02 96 54 1


Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc. Τηλ: +357 22 690 690


Latvija

SIA Novartis Baltics

Tel: +371 67 887 070

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o. Tel.: +48 22 375 4888


Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A. Tel: +351 21 000 8600


România

Novartis Pharma Services Romania SRL Tel: +40 21 31299 01


Slovenija

Novartis Pharma Services Inc. Tel: +386 1 300 75 50


Slovenská republika Novartis Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 5542 5439


Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200


Sverige

Novartis Sverige AB Tel: +46 8 732 32 00


United Kingdom (Northern Ireland)

Novartis Ireland Limited

Tel: +44 1276 698370


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις