Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Zabdeno

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


Zabdeno ενέσιμο εναιώρημα

Εμβόλιο κατά του ιού Έμπολα (Ad26.ZEBOV-GP [ανασυνδυασμένο])


image

Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Μπορείτε να βοηθήσετε μέσω της αναφοράς πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών που ενδεχομένως παρουσιάζετε. Βλ. τέλος της παραγράφου 4 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν εμβολιασθείτε εσείς ή το παιδί σας, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

για την πρόληψη τραυματισμού από πτώση και την αντιμετώπιση των συγκοπτικών αντιδράσεων.


Οδηγίες χορήγησης και χειρισμού

Το Zabdeno είναι ένα άχρωμο έως ελαφρώς κίτρινο, διαυγές έως εξαιρετικά ιριδίζον εναιώρημα. Το εμβόλιο θα πρέπει να ελέγχεται οπτικά πριν από τη χορήγηση για την παρουσία σωματιδίων και

αποχρωματισμού. Το φιαλίδιο θα πρέπει να επιθεωρείται οπτικά πριν από τη χορήγηση για ρωγμές ή

τυχόν ανωμαλίες, όπως ενδείξεις παραβίασης. Σε περίπτωση που υπάρχουν σημεία κάποιου από αυτά, μη χορηγήσετε το εμβόλιο.


Μετά την απομάκρυνση του εμβολίου από τον καταψύκτη και την απόψυξη, χρησιμοποιήστε αμέσως ή αποθηκεύστε σε ψυγείο στους 2°C έως 8°C. Εφόσον έχει βγει από το ψυγείο προκειμένου να χορηγηθεί, θα πρέπει να χρησιμοποιείται αμέσως.


Αναμείξτε απαλά τα περιεχόμενα του φιαλιδίου στροβιλίζοντας για 10 δευτερόλεπτα. Μην ανακινείτε. Χρησιμοποιήστε μία αποστειρωμένη βελόνα και αποστειρωμένη σύριγγα για να αναρροφήσετε ολόκληρο το περιεχόμενο από το φιαλίδιο για χορήγηση.


Χρησιμοποιήστε ξεχωριστή αποστειρωμένη βελόνα και σύριγγα για κάθε άτομο. Δεν είναι απαραίτητη η αλλαγή βελόνας μετά την αναρρόφηση του εμβολίου από το φιαλίδιο για τη χορήγησή του σε έναν αποδέκτη, εκτός εάν η βελόνα έχει υποστεί βλάβη ή έχει επιμολυνθεί. Τυχόν απομένον περιεχόμενο στο φιαλίδιο θα πρέπει να απορρίπτεται.


Κάθε αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες διατάξεις. Πιθανές διαρροές θα πρέπει να απολυμαίνονται με παράγοντες με ιοκτόνο δράση έναντι του αδενοϊού.


Πληροφορίες σχετικά με τη φύλαξη

Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το εμβόλιο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί μετά τη ΛΗΞΗ. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.


Μεταφέρεται κατεψυγμένο σε θερμοκρασία -25°C έως -15°C. Μετά την παραλαβή, το προϊόν μπορεί να αποθηκευτεί όπως περιγράφεται ακολούθως:

Φυλάσσετε σε κατάψυξη σε θερμοκρασία -85°C έως -55°C στον διανομέα σε περίπτωση συγκέντρωσης αποθέματος. Η ημερομηνία λήξης για αποθήκευση σε θερμοκρασία -85°C έως -55°C είναι τυπωμένη στο φιαλίδιο και στην εξωτερική συσκευασία μετά το ΛΗΞΗ.


Το εμβόλιο μπορεί επίσης να φυλάσσεται από τον διανομέα ή τον τελικό χρήστη σε κατάψυξη σε θερμοκρασία -25°C έως -15°C για μία μόνο περίοδο διάρκειας έως 20 μηνών. Μετά την απομάκρυνση από την κατάψυξη σε θερμοκρασία από -85°C έως -55°C, η νέα ημερομηνία λήξης πρέπει να αναγράφεται από τον διανομέα ή τον τελικό χρήστη στην εξωτερική συσκευασία και το εμβόλιο θα πρέπει να χρησιμοποιείται ή να απορρίπτεται στο τέλος των 20 μηνών. Αυτή η νέα ημερομηνία λήξης δεν πρέπει να υπερβαίνει την αρχική ημερομηνία λήξης (ΛΗΞΗ). Η αρχική ημερομηνία λήξης θα πρέπει να καθίσταται μη αναγνώσιμη.


Το εμβόλιο μπορεί επίσης να φυλαχθεί από τον διανομέα ή τον τελικό χρήστη σε ψυγείο σε θερμοκρασία 2°C έως 8°C για μία μόνο περίοδο διάρκειας έως 8 μηνών. Μετά την μεταφορά του προϊόντος σε συνθήκες αποθήκευσης από 2°C έως 8°C, η ημερομηνία απόρριψης πρέπει να αναγράφεται από τον διανομέα ή τον τελικό χρήστη στην εξωτερική συσκευασία και το εμβόλιο θα πρέπει να χρησιμοποιείται ή να απορρίπτεται στο τέλος της περιόδου των 8 μηνών. Αυτή η ημερομηνία απόρριψης δεν πρέπει να υπερβαίνει την αρχική ημερομηνία λήξης (ΛΗΞΗ) ή την νέα ημερομηνία λήξης που ορίστηκε για τις συνθήκες φύλαξης σε θερμοκρασία από -25°C έως -15°C. Η αρχική ημερομηνία λήξης και/ή η νέα ημερομηνία λήξης που ορίστηκε για τις συνθήκες φύλαξης σε θερμοκρασία από -25°C έως -15°C θα πρέπει να καθίσταται μη αναγνώσιμη.


Εφόσον αποψυχθεί, το εμβόλιο δεν μπορεί να καταψυχθεί εκ νέου.


Το φιαλίδιο πρέπει να φυλάσσεται στην αρχική συσκευασία προκειμένου να προστατεύεται από το φως και να καταγράφεται η ημερομηνία λήξης ή απόρριψης για τις διαφορετικές συνθήκες φύλαξης.