Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

ASARKIN

ΤΙΜΈς

ASARKIN TAB 1MG/TAB BTx30 (PVC/PVDC/Alu Blisters)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 25,91 €
Λιανεμποριο: 35,70 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ


ASARKIN 1mg δισκία

Ρασαγιλίνη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Πρέπει να περιμένετε να περάσουν τουλάχιστον 14 ηµέρες από την διακοπή του ASARKIN

για την έναρξη της θεραπείας µε αναστολείς ΜΑΟ ή µε πεθιδίνη.


Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Απευθυνθείτε στον γιατρό πριν πάρετε το ASARKIN.


Προσέξτε ιδιαιτέρως µε το ASARKIN


Παιδιά

Το ASARKIN δεν συνιστάται για χρήση από άτοµα κάτω των 18 ετών.


Άλλα φάρμακα και ASARKIN

Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πρόσφατα πάρει ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα, συµπεριλαµβανοµένων και των φαρµάκων που δεν χρειάζονται συνταγή ιατρού, ή εάν καπνίζετε ή προτίθεστε να σταµατήσετε το κάπνισµα.


Ζητήστε την συµβουλή του γιατρού σας πριν από την λήψη οποιωνδήποτε από τα παρακάτω φάρκακα µαζί µε το ASARKIN:


Επιπλέον, καρκίνος του δέρµατος έχει αναφερθεί περίπου στο 1% των ασθενών σε ελεγχόµενες µε εικονικό φάρµακο κλινικές µελέτες. Παρόλα αυτά, επιστηµονικά δεδοµένα υποδεικνύουν ότι η ασθένεια Πάρκινσον, και όχι κάποιο φάρµακο συγκεκριµένα, σχετίζεται

µε αυξηµένο κίνδυνο καρκίνου του δέρµατος (όχι αποκλειστικά µελάνωµα). Θα πρέπει να

µιλήσετε µε τον γιατρό σας για οποιεσδήποτε αλλαγές στο δέρµα.


Η νόσος του Πάρκινσον σχετίζεται µε συµπτώµατα ψευδαισθήσεων και σύγχυσης.

Στην εµπειρία από την κυκλοφορία της ρασαγιλίνης στην αγορά αυτά τα συµπτώµατα επίσης έχουν παρατηρηθεί σε ασθενείς µε νόσο Πάρκινσον που έλαβαν θεραπεία µε ρασαγιλίνη.


Υπήρξαν περιπτώσεις ασθενών οι οποίοι, ενόσω λάμβαναν ένα ή περισσότερα φάρµακα για τη θεραπεία της νόσου του Πάρκινσον, δεν ήταν σε θέση να αντισταθούν στην παρόρµηση, το ένστικτο ή τον πειρασµό να εκτελέσουν µια ενέργεια που θα µπορούσε να είναι επιβλαβής για τον εαυτό τους ή τους άλλους. Αυτά ονοµάζονται διαταραχές ελέγχου των παρορµήσεων. Σε ασθενείς που λαµβάνουν ρασαγιλίνη και/ή άλλα φάρµακα που χρησιµοποιούνται για τη θεραπεία της νόσου του Πάρκινσον, έχουν παρατηρηθεί τα ακόλουθα:


Ενηµερώστε το γιατρό σας εάν παρουσιάζετε οποιαδήποτε από αυτές τις συµπεριφορές. Θα συζητήσει τρόπους για τη διαχείριση ή τη µείωση των συµπτωµάτων.


Εάν οποιαδήποτε από τις ανεπιθύµητες ενέργειες εξελιχθεί σε σοβαρή ή εάν παρατηρήσετε ανεπιθύµητες ενέργειες που δεν καταγράφονται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας.


Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Μεσογείων 284 GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: https://www.eof.gr.

Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.


  1. Πώς να φυλάσσετε το ASARKIN


    Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.


    Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί ή στο blister. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.


    Μη φυλάσσεται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25οC.


    Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα οικιακά απορρίματα. Ρωτείστε το φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.


  2. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες


Τι περιέχει το ASARKIN

Η δραστική ουσία είναι η ρασαγιλίνη. Κάθε δισκίο περιέχει 1 mg ρασαγιλίνη (ως τρυγική ρασαγιλίνη).

Τα άλλα συστατικά είναι microcrystalline cellulose, tartric acid, maize starch, pregelatinized starch, talc, stearic acid.


Εμφάνιση του ASARKIN και περιεχόμενο της συσκευασίας

Τα δισκία ρασαγιλίνης είναι λευκά έως υπόλευκα, επιμήκη (περίπου 11,5 mm x 6 mm), αμφίκυρτα δισκία, που φέρουν χαραγµένη την ένδειξη “R9SE” στη μία πλευρά και “1” στην άλλη πλευρά.

Τα δισκία είναι διαθέσιμα σε συσκευασία blister με 7, 10, 28, 30, 100 και 112 δισκία. Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας και Παραγωγός


ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.

Οδός Τατοΐου

14671 Νέα Ερυθραία

Τηλ. 2108009111-120


Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) με τις ακόλουθες ονομασίες:


<[Να συμπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]>


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης ανανεωρήθηκε για τελευταία φορά στις {ημερομηνία}


<[Να συμπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]>