Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Increlex

ΤΙΜΈς

INCRELEX INJ.SOL 10MG/ML 1 VIALx4 ML

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 543,18 €
Λιανεμποριο: 621,83 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


INCRELEX 10 mg/ml ενέσιμο διάλυμα

Μεκασερμίνη


image Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Μπορείτε να βοηθήσετε μέσω της αναφοράς πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών που ενδεχομένως παρουσιάζετε. Βλ. τέλος της παραγράφου 4 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

παγόμορφο οξικό οξύ, οξικό νάτριο και ύδωρ για ενέσιμα.


Εμφάνιση του INCRELEX και περιεχόμενα της συσκευασίας


Το INCRELEX είναι ένα άχρωμο έως υποκίτρινο και διαυγές έως ελαφρώς ιριδίζον ενέσιμο διάλυμα (ένεση) που παρέχεται σε γυάλινο φιαλίδιο, το οποίο κλείνει με πώμα και σφράγιση. Το φιαλίδιο περιέχει 4 ml υγρού.


Συσκευασία του 1 φιαλιδίου.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής


Κάτοχος Αδειας Κυκλοφορίας: Ipsen Pharma

65, quai Georges Gorse

92100 Boulogne-Billancourt Γαλλία


Παρασκευαστής: Beaufour Ipsen Industrie Rue Ethé Virton

28100 Dreux Γαλλία


Tjoapack Netherlands B.V. Nieuwe Donk 9

4879 AC Etten-Leur Ολλανδία


image

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείστε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του Κατόχου της Άδειας Κυκλοφορίας.

België/Belgique/Belgien, Luxembourg/Luxemburg Ipsen NV

België /Belgique/Belgien Tél/Tel: + 32 9 243 96 00

Italia

Ipsen SpA

Tel: + 39 02 39 22 41


România, България Ipsen Pharma România

Tel/Тел.: + 40 (021) 231 27 20

Latvija

Ipsen Pharma pārstāvniecība Latvijā Tel: +371 67622233


Česká republika

Ipsen Pharma, s.r.o. Tel: + 420 242 481 821

Lietuva, Hrvatska

Ipsen Pharma Lietuvos filialas Lietuva

Tel. + 370 37 337854


Danmark, Norge, Suomi/Finland, Sverige, Ísland

Institut Produits Synthèse (IPSEN) AB Sverige/Ruotsi/Svíþjóð Tlf/Puh/Tel/Sími: +46 8 451 60 00

Magyarország

Ipsen Pharma SAS Magyarországi Tel.: + 36 1 555 5930


Deutschland, Österreich Ipsen Pharma GmbH Deutschland

Tel.: +49 89 262043289

Nederland

Ipsen Farmaceutica B.V. Tel: + 31 23 55 41 600


Eesti

Centralpharma Communications OÜ Tel: +372 6015540

Polska

Ipsen Poland Sp. z o.o. Tel.: + 48 (0) 22 653 68 00


Ελλάδα, Κύπρος, Malta Ipsen Μονοπρόσωπη EΠΕ Ελλάδα

Τηλ: + 30 210 984 3324

Portugal

Ipsen Portugal - Produtos Farmacêuticos S.A. Tel: + 351 21 412 3550


España

Ipsen Pharma S.A. Tel: + 34 936 858 100

Slovenija PharmaSwiss d.o.o. Tel: + 386 1 236 47 00


France

Ipsen Pharma

Tél: + 33 1 58 33 50 00

Slovenská republika

Ipsen Pharma, organizačná zložka Tel: + 420 242 481 821


Ireland, United Kingdom (Northern Ireland)

Ipsen Pharmaceuticals Limited Ireland

Tel: + 44(0)1753 627777


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις


Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί με τη διαδικασία των «εξαιρετικών περιστάσεων».

Αυτό σημαίνει ότι λόγω της σπανιότητας της ασθένειας δεν έχει καταστεί δυνατόν να ληφθεί πλήρης πληροφόρηση για το φαρμακευτικό προϊόν.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων θα αξιολογεί ετησίως κάθε νέα πληροφορία που θα είναι

διαθέσιμη για το φάρμακο αυτό και το παρόν Φύλλο Οδηγιών Χρήσης θα επικαιροποιείται αναλόγως.


Λεπτομερείς πληροφορίεςγια το φάρμακο αυτό είναι διαθέσιμες στο δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: https://www.emea.europa.eu. Υπάρχουν επίσης σύνδεσμοι με άλλες ιστοσελίδες που αφορούν σε σπάνιες ασθένειες και θεραπείες.


Τ ο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης είναι διαθέσιμο σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ/ΕΟΧ στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων.


<------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ


Το INCRELEX πρέπει να χορηγείται με χρήση στείρων αναλώσιμων συριγγών και βελονών ένεσης οι οποίες μπορεί να παρέχονται από τον γιατρό / φαρμακοποιό / νοσηλευτή. Οι σύριγγες πρέπει να είναι αρκετά μικρού όγκου, έτσι ώστε να είναι δυνατή η αναρρόφηση της συνταγογραφούμενης δόσης από το φιαλίδιο με εύλογη ακρίβεια.


Προετοιμασία της δόσης:


 1. Πλύνετε τα χέρια σας πριν ετοιμάσετε το INCRELEX για την ένεσή σας.


 2. Χρησιμοποιείτε νέα αναλώσιμη βελόνα και σύριγγα κάθε φορά που χορηγείτε μια δόση.

  Χρησιμοποιείτε σύριγγες και βελόνες μόνο μία φορά. Απορρίψτε τις μετά κατάλληλα σε ένα δοχείο αιχμηρών αντικειμένων (όπως ένα δοχείο βιολογικά επικίνδυνων υλικών), ένα σκληρό

  πλαστικό περιέκτη (όπως μια φιάλη απορρυπαντικού), ή μεταλλικό δοχείο (όπως ένα κενό δοχείο

  καφέ). Μην κάνετε ποτέ κοινή χρήση βελονών και συριγγών με άλλους.


 3. Ελέγξτε το υγρό για να βεβαιωθείτε ότι είναι διαυγές και άχρωμο. Μην το χρησιμοποιείτε μετά την ημερομηνία λήξης (η οποία αναγράφεται στην ετικέτα μετά το ΕΧΡ και αναφέρεται στην τελευταία ημέρα του μήνα) ή εάν είναι θολό ή εάν παρατηρείτε κομμάτια. Εάν ένα φιαλίδιο καταψυχθεί, απορρίψτε το κατάλληλα. Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας πώς να απορρίπτετε φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πλέον.


 4. Εάν χρησιμοποιείτε νέο φιαλίδιο, αφαιρέστε το προστατευτικό πώμα. Mην αφαιρείτε το ελαστικό πώμα.


 5. Σκουπίστε το ελαστικό πώμα του φιαλιδίου με βαμβάκι με αλκοόλη για την πρόληψη τυχόν μόλυνσης του φιαλιδίου από μικρόβια που ενδέχεται να εισαχθούν με επανειλημμένες εισαγωγές της βελόνας (Βλ. εικόνα 1).


  image


  image

  Εικόνα 1: Σκουπίστε το πώμα με αλκοόλη

 6. Πριν τοποθετήσετε τη βελόνα μέσα στο φιαλίδιο, τραβήξτε προς τα πίσω το έμβολο για να αναρροφήσετε αέρα μέσα στη σύριγγα σε όγκο ίσο με τη συνταγογραφημένη δόση. Τοποθετήστε τη βελόνα μέσω του ελαστικού πώματος του φιαλιδίου και ωθήστε το έμβολο για την έγχυση αέρα στο φιαλίδιο (Βλ. εικόνα 2).


  image


  image

  Εικόνα 2: Εγχύστε αέρα στο φιαλίδιο


 7. Αφήστε τη σύριγγα μέσα στο φιαλίδιο και γυρίστε και τα δύο ανάποδα. Κρατήστε τη σύριγγα και το φιαλίδιο σταθερά (Βλ. εικόνα 3).


  image

  image


  Εικόνα 3: Ετοιμάστε για εξαγωγή

 8. Βεβαιωθείτε ότι η άκρη της βελόνας βρίσκεται μέσα στο υγρό (Βλ. εικόνα 4).

  image

  Τραβήξτε το έμβολο για να αναρροφήσετε τη σωστή δόση μέσα στη σύριγγα (Βλ. εικόνα 5).


  image


  Εικόνα 4:

  Η άκρη στο υγρό


  image

  Εικόνα 5:Εξάγετε τη σωστή δόση


  image

 9. Πριν αφαιρέσετε τη βελόνα από το φιαλίδιο, ελέγξτε τη σύριγγα για τυχόν φυσαλίδες αέρα.

  Εάν υπάρχουν φυσαλίδες αέρα στη σύριγγα, κρατήστε το φιαλίδιο και τη σύριγγα με τη βελόνα κατευθείαν προς τα επάνω και κτυπήστε ελαφρά την πλευρά της σύριγγας έως ότου οι φυσαλίδες επιπλεύσουν στο άνω μέρος. Εξωθήστε τις φυσαλίδες με το έμβολο και αναρροφήστε υγρό προς τα μέσα, έως ότου έχετε τη σωστή δόση (Βλ. εικόνα 6).


  image


  image

  Εικόνα 6:Αφαιρέστε όλες τις φυσαλίδες αέρα και γεμίστε πάλι τη σύριγγα

  image

 10. Αφαιρέστε τη βελόνα από το φιαλίδιο και αντικαταστήστε το προστατευτικό κάλυμμα. Μην αφήσετε τη βελόνα να αγγίξει ο,τιδήποτε. Είστε τώρα έτοιμοι να κάνετε την ένεση (Βλ. εικόνα 7).


Σχήμα 7:

Έτοιμοι για ένεση


Ένεση της δόσης:


Κάνετε την ένεση του INCRELEX σύμφωνα με τις οδηγίες του ιατρού σας.

Μην κάνετε την ένεση εάν δεν είστε σε θέση να φάτε λίγο πριν ή μετά την ένεση.


image

image

 1. Αποφασίστε για την περιοχή της ένεσης – άνω τμήμα του βραχίονα, μηρός, γλουτός ή κοιλία (βλ. παρακάτω). Η θέση της ένεσης πρέπει να αλλάζει για κάθε ένεση (περιτροπή της θέσης ένεσης).


  image


  Άνω τμήμα του βραχίονα

  image

  Μηρός Γλουτός Κοιλία


 2. Χρησιμοποιήστε οινόπνευμα ή σαπούνι και νερό για να καθαρίσετε το δέρμα στο σημείο όπου πρόκειται να κάνετε την ένεση. Η θέση της ένεσης πρέπει να είναι στεγνή πριν κάνετε την ένεση.

 3. Συσφίξτε ελαφρά το δέρμα. Εισαγάγετε τη βελόνα με τον τρόπο που σας έδειξε ο γιατρός σας.

  Αφήστε το δέρμα (Βλ. εικόνα A).


  image

  image


  Εικόνα A: Συσφίξτε ελαφρά το δέρμα και κάντε την ένεση σύμφωνα με τις οδηγίες


 4. Ωθήστε αργά προς τα μέσα το έμβολο της σύριγγας έως το τέλος της διαδρομής του, διασφαλίζοντας ότι έχετε κάνει ένεση ολόκληρης της ποσότητας του υγρού. Τραβήξτε τη βελόνα κατευθείαν προς τα έξω και πιέστε απαλά στο σημείο όπου κάνατε την ένεση με γάζα ή βαμβακερό τολύπιο για λίγα δευτερόλεπτα. Μην τρίβετε την περιοχή (Βλ. εικόνα B).


  image

  image


  Εικόνα B: Πιέστε (μην τρίβετε) με γάζα ή βαμβάκι


 5. Ακολουθήστε τις οδηγίες του γιατρού για την απόρριψη της βελόνας και της σύριγγας. Μην επαναπωματίζετε τη σύριγγα. Η σύριγγα και η βελόνα που χρησιμοποιήθηκαν πρέπει να τοποθετούνται σε ένα δοχείο αιχμηρών αντικειμένων (όπως ένας περιέκτης βιολογικά επικίνδυνων υλικών), σε ένα σκληρό πλαστικό περιέκτη (όπως μια φιάλη απορρυπαντικού) ή σε ένα μεταλλικό περιέκτη (όπως ένα κενό δοχείο καφέ). Οι περιέκτες αυτοί πρέπει να είναι σφραγισμένοι και να απορρίπτονται καταλλήλως με τον τρόπο που σας περιέγραψε ο γιατρός σας.