Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Losartan/Liconsa

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ


Losartan/ Liconsa 12.5 mg, 50 mg και 100 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

καλιούχου λοσαρτάνης


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Οι ανεπιθύμητες ενέργειες στα παιδιά είναι παρόμοιες με εκείνες που παρατηρήθηκαν στους ενήλικες.


Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό, ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε να αναφέρετε τις ανεπιθύμητες ενέργειες άμεσα μέσω του <να συμπληρωθεί τοπικά>.

Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.

.


 1. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ LOSARTAN/ LICONSA


  Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.


  Να μη χρησιμοποιείτε το Losartan/ Liconsa μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί μετά το ΛΗΞ. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται.


  Να φυλάσσεται το Losartan/ Liconsa στην αρχική συσκευασία.


  Μην ανοίγετε την συσκευασία blister έως ότου είστε έτοιμοι να λάβετε το φάρμακο.


  Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρειάζονται πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Τι περιέχει το Losartan/ Liconsa


Η δραστική ουσία είναι η καλιούχος λοσαρτάνη.

Κάθε δισκίο Losartan/ Liconsa 12.5 mg περιέχει 12.5 mg καλιούχο λοσαρτάνη. Κάθε δισκίο Losartan/ Liconsa 50 mg περιέχει 50 mg καλιούχο λοσαρτάνη.

Κάθε δισκίο Losartan/ Liconsa 100 mg περιέχει 100 mg καλιούχο λοσαρτάνη.


Τα άλλα συστατικά είναι: microcrystalline cellulose (E460), lactose monohydrate, pregelatinized maize starch, magnesium stearate (E572), hydroxypropyl cellulose (E463), hypromellose (E464).


Losartan/ Liconsa 12.5 mg, 50 mg and 100 mg περιέχουν κάλιο στις ακόλουθες ποσότητες: 1.06 mg (0.027 mEq), 4.24 mg (0.108 mEq) and 8.48 mg (0.216 mEq) respectively.


Τα δισκία Losartan/ Liconsa 12.5 mg μπορεί επίσης να περιέχουν titanium dioxide E171, Blue lake (E 133, Brilliant blue FCF) .


Τα δισκία Losartan/ Liconsa 50 mg μπορεί επίσης να περιέχουν titanium dioxide E171. Τα δισκία Losartan/ Liconsa 100 mg μπορεί επίσης να περιέχουν titanium dioxide E171. Εμφάνιση του Losartan/ Liconsa και περιεχόμενο της συσκευασίας

Το Losartan/ Liconsa διατίθεται ως μη διχοτομούμενο οβάλ μπλε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο, που περιέχει 12.5 mg losartan potassium.


Το Losartan/ Liconsa διατίθεται ως μη διχοτομούμενο οβάλ λευκό επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο, που περιέχει 50 mg losartan potassium


Το Losartan/ Liconsa διατίθεται ως μη διχοτομούμενο οβάλ λευκό επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο, που περιέχει 100 mg losartan potassium


Το Losartan/ Liconsa διατίθεται στις ακόλουθες συσκευασίες


Losartan/ Liconsa 12.5 mg- blister PVC/PE/PVDC με aluminum foil lidding σε συσκευασίες των 7, 10, 14, 15, 21, 28, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 210 ή 280 δισκίων.


Losartan/ Liconsa 50 mg- blister PVC/PE/PVDC με aluminum foil lidding σε συσκευασίες των 7, 10, 14, 15, 21, 28, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 210 ή 280 δισκίων.


Losartan/ Liconsa 100 mg - PVC/PE/PVDC blister συσκευασία με aluminum foil lidding σε συσκευασίες των 7, 10, 14, 15, 21, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 210 ή 280 δισκίων.


Μπορεί να μη κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας και Παραγωγός Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας

[Να συμπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]

{Όνομα και διεύθυνση}

<{τηλ}>

<{φαξ}>

<{e-mail}>


Παραγωγός

LABORATORIOS LICONSA, S.A.

Avda. Miralcampo, Nº 7, Polígono Industrial Miralcampo 19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara)

ΙΣΠΑΝΙΑ


Το παρόν φαρμακευτικό προϊόν εγκρίθηκε στα Κράτη Μέλη της ΕΟΧ με τις ακόλουθες ονομασίες: Κράτος Μέλος Επινοηθείσα ονομασία

Αυστρία Losartan +pharma 50 / 100 mg Filmtabletten

Δανία Lotanec

Ελλάδα Losartan/ Liconsa 12,5/50/100 mg Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο

Ισπανία Losartan APOTEX AG 12.5 mg INICIO/ 50 mg/ 100 mg comprimidos recubiertos con película EFG


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις {MM/ΕΕΕΕ}.


<[Να συμπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]>