Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

ellaOne

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


ellaOne 30 mg δισκίο

Ulipristal acetate


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Πρέπει πάντοτε να παίρνετε αυτό το φάρμακο ακριβώς όπως περιγράφεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης ή σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού, του φαρμακοποιού ή του παρόχου υγειονομικής περίθαλψής σας.

- εάν πάσχετε από σοβαρή ηπατική νόσο.


Σε όλες τις γυναίκες, η επείγουσα αντισύλληψη πρέπει να λαμβάνεται όσο το δυνατόν συντομότερα μετά τη σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις. Υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις ότι η αποτελεσματικότητα αυτού του φαρμάκου ενδέχεται να μειωθεί με την αύξηση του σωματικού βάρους ή του δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ). Ωστόσο, τα εν λόγω δεδομένα ήταν περιορισμένα και ασαφή. Συνεπώς, η λήψη του ellaOne εξακολουθεί να συνιστάται σε όλες τις γυναίκες ανεξαρτήτως σωματικού βάρους ή ΔΜΣ.

Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία για τυχόν προβλήματα που σχετίζονται με τη λήψη επείγουσας αντισύλληψης, απευθυνθείτε σε κάποιον επαγγελματία του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.


Εάν μείνετε έγκυος παρά τη λήψη του δισκίου, είναι σημαντικό να επισκεφτείτε τον γιατρό σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην παράγραφο «Κύηση, θηλασμός και γονιμότητα».


Άλλα αντισυλληπτικά και το ellaOne


Το φάρμακο αυτό μπορεί να μειώσει προσωρινά την αποτελεσματικότητα των ορμονικών αντισυλληπτικών που λαμβάνονται/χρησιμοποιούνται τακτικά, όπως χάπια και επιθέματα. Εάν λαμβάνετε επί του παρόντος ορμονική αντισύλληψη, συνεχίστε να τη χρησιμοποιείτε ως συνήθως μετά τη λήψη αυτού του φαρμάκου, αλλά να χρησιμοποιείτε προφυλακτικά σε κάθε σεξουαλική επαφή σας μέχρι την επόμενη περίοδο.


Μην πάρετε το φάρμακο αυτό μαζί με άλλο χάπι επείγουσας αντισύλληψης που περιέχει λεβονοργεστρέλη. Εάν τα πάρετε μαζί, μπορεί να μειώσετε την αποτελεσματικότητα αυτού του φαρμάκου.


Άλλα φάρμακα και ellaOne

Ενημερώστε τον φαρμακοποιό, τον γιατρό σας ή άλλον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης εάν παίρνετε, ή έχετε πρόσφατα πάρει άλλα φάρμακα, ακόμη και αυτά που χορηγούνται χωρίς συνταγή ή φυτικά φάρμακα.


Ορισμένα φάρμακα ενδέχεται να εμποδίσουν τη σωστή δράση του ellaOne. Εάν έχετε χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε από τα παρακάτω φάρμακα κατά τη διάρκεια των τελευταίων 4 εβδομάδων, το ellaOne μπορεί να είναι λιγότερο κατάλληλο για εσάς. Ο γιατρός σας μπορεί να συνταγογραφήσει κάποιον άλλο τύπο (μη ορμονικής) επείγουσας αντισύλληψης, δηλαδή ενδομήτριο σπείραμα με χαλκό (Cu- IUD):


Εμφάνιση του ellaOne και περιεχόμενα της συσκευασίας

Το ellaOne είναι δισκίο λευκό προς κρεμώδες με όψη μαρμάρου, στρογγυλεμένο, διαμέτρου 9 mm, με χαραγμένη την ένδειξη “еllа” και στις δύο πλευρές.


Το ellaOne διατίθεται σε κουτί που περιέχει μία κυψέλη με 1 δισκίο.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας

LABORATOIRE HRA PHARMA

200 avenue de Paris 92320 CHATILLON

Γαλλία

E-mail: info-ella@hra-pharma.com


image

Παρασκευαστής

Cenexi

17, rue de Pontoise

F-95520 Osny

image

Γαλλία


Laboratorios León Farma S.A.

C/ La Vallina, s/n Pol. Ind. Navatejera 24008 Navatejera, León

Ισπανία


Delpharm Lille S.A.S.

Parc d’activités Roubaix-Est 22, rue de Toufflers

CS 50070

59452 Lys-Lez-Lannoy Γαλλία


image

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείστε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του Κατόχου της Άδειας Κυκλοφορίας:


België/Belgique/Belgien HRA Pharma Benelux Tél/Tel: +32 2 709 2295

Lietuva

Orivas UAB

Tel: +370 5 252 6570


България

MagnaPharm Bulgaria EAD.

Teл.: +359 800 12 400

Luxembourg/Luxemburg HRA Pharma Benelux Tél/Tel: +32 2 709 2295


Česká republika

Akacia Group, s.r.o.

Tel: + 420-(0)220 610 491

Magyarország Zentiva Pharma Kft. Tel.: + 36 1 299 1058


Danmark

Midsona Danmark A/S Tlf: + 45 98 54 22 88

Malta

Laboratoire HRA Pharma

Tel: + 33-(0)1 40 33 11 30


Deutschland

HRA Pharma Deutschland GmbH Tel: + 49-(0) 611 890777-0

Nederland

OTC Medical BV

Tel: +31 (0) 24 2049707


Eesti

Orivas OÜ

Tel: +372 639 8845

Norge

Midsona Norge AS Tlf: + 47 24 11 01 00


Ελλάδα

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.

Τηλ: + 30 210 8009111-120

Österreich

HRA Pharma Deutschland GmbH

Tel: + 49-(0) 611 890777-0


España Polska

HRA Pharma Iberia S.L.

Tel: + 34-(0)902 107 428

MagnaPharm Poland Sp. z o. o.

Tel: + 48 (22) 570 27 00


France

HRA Pharma France

Tél/Tel: + 33-(0) 1 53 24 81 00

Portugal

HRA Pharma Iberia S.L. sucursal em Portugal Tel: +351 707 501 996


Hrvatska

Arenda d.o.o.

Tel: + 385-(0)1 644 44 80

România

MagnaPharm Marketing & Sales Romania S.R.L. Tel: + 40 372 502 221


Ireland

Laboratoire HRA Pharma

Tel: + 33-(0)1 40 33 11 30

Slovenija

Dr. Gorkič d.o.o.

Tel: + 386-(0)1 7590 251


Ísland

Laboratoire HRA Pharma Sími: + 33-(0)1 40 33 11 30

Slovenská republika

Liek, s.r.o.

Tel: + 421-(0)905 667 410


Italia

HRA Pharma Italia srl, società unipersonale

Tel: + 39 06 59 60 09 87

Suomi/Finland

Midsona Finland Oy

Puh/Tel: + 358-(0) 20 743 4755


Κύπρος

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.

Τηλ: + 30 210 8009111-120

Sverige

Midsona Sverige AB Tel: + 46-(0) 20 78 88 01


Latvija

Orivas SIA

Tel: +371 676 124 01

United Kingdom (Northern Ireland)

Laboratoire HRA Pharma

Tel: + 33-(0)1 40 33 11 30


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις


.


ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ

Όσο πιο σύντομα πάρετε το σκεύασμα επείγουσας αντισύλληψης, τόσο περισσότερο αυξάνονται οι πιθανότητες αποφυγής της εγκυμοσύνης.

Η επείγουσα αντισύλληψη δεν πρόκειται να επηρεάσει τη γονιμότητά σας.


Η επείγουσα αντισύλληψη μπορεί να καθυστερήσει την ωοθυλακιορρηξία κατά τη διάρκεια ενός καταμήνιου κύκλου, αλλά δεν θα σας προστατέψει από το να μείνετε έγκυος σε περίπτωση νέας σεξουαλικής επαφής χωρίς προφυλάξεις. Αφού λάβετε το δισκίο επείγουσας αντισύλληψης και μέχρι την επόμενη περίοδό σας, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε προφυλακτικό σε κάθε σεξουαλική επαφή.


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ


Εάν πάρετε επείγουσα αντισύλληψη και δεν χρησιμοποιείτε τακτική μέθοδο αντισύλληψης (ή δεν έχετε βρει τη μέθοδο αντισύλληψης που σας ταιριάζει), ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού σας ή μιας κλινικής

οικογενειακού προγραμματισμού. Διατίθενται πολλά διαφορετικά είδη αντισύλληψης, και θα πρέπει να βρείτε τη μέθοδο που είναι κατάλληλη για εσάς. Παραδείγματατακτικώνμεθόδωναντισύλληψης:

image

Καθημερινές μέθοδοι Αντισυλληπτικό χάπι Εβδομαδιαίες ή μηνιαίες μέθοδοι

Αντισυλληπτικό επίθεμα Κολπικός δακτύλιος

image

Μακροχρόνιες μέθοδοι

Αντισυλληπτικόεμφύτευμα Ενδομήτριοσπείραμα(IUD)