Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

IOPAMIRO 200

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


IOPAMIRO 150, 200, 300, 370 ενέσιμο διάλυμα

Ιοπαμιδόλη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Αν νομίζετε ότι παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια μετά τη λήψη μιας ένεσης IOPAMIRO, ενημερώστε αμέσως το ιατρικό προσωπικό.


Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, μέσω του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: https://www.eof.gr. Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.


 1. Πώς να φυλάσσετε το IOPAMIRO


  Δεν θα χρειαστεί να αποθηκεύσετε το φάρμακο εσείς οι ίδιοι. Ο γιατρός ή ο φαρμακοποιός του νοσοκομείου γνωρίζει πώς να αποθηκεύσει το IOPAMIRO.

  Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά. Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία μέχρι 25 C και να προστατεύεται από το φώς.


  Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στην επισήμανση. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.

  Το IOPAMIRO θα πρέπει να σας χορηγείται αμέσως αφού αναρροφηθεί στην σύριγγα.


  Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή τα σκουπίδια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.


 2. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες Τι περιέχει το IOPAMIRO

Δραστική ουσία: Ιοπαμιδόλη

Τα άλλα συστατικά είναι: τρομεταμόλη, υδροχλωρικό οξύ, δινάτριο εδετικό ασβέστιο και ενέσιμο ύδωρ


Εμφάνιση του IOPAMIRO και περιεχόμενο της συσκευασίας

Το IOPAMIRO συσκευάζεται σε φύσιγγες ή φιάλες από γυαλί που περιέχουν:

- 150: 50, 100 και 250 ml

- 200: 10 ml

- 300: 10, 30, 50, 100 και 200 ml

- 370: 10, 30, 50, 100 και 200 ml


Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας και παραγωγός Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας

BRACCO IMAGING S.PA

Via Egidio Folli No. 50, 20134, Milano,


Παραγωγός

Patheon Italia S.p.A. – Via Morolense 87, 03012 Ferentino (FR) (Italy)


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά: Σεπτέμβριο 2016