Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Sildenafil Actavis

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή


image

Sildenafil Actavis 25 mg, 50 mg και 100 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Sildenafil Actavis 25 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Sildenafil Actavis 50 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Sildenafil Actavis 100 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

σιλδεναφίλη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο , διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

(E171), πολυαιθυλενογλυκόλη 6000, λάκα αλουμινίου indigo carmine (E132).


Εμφάνιση του Sildenafil Actavis και περιεχόμενο της συσκευασίας:


Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο.


Sildenafil Actavis 25 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία είναι μπλε χρώματος, αμφίκυρτα με σχήμα στρογγυλοποιημένου ρόμβου, 10.0 x 5.0 mm και φέρουν χαραγμένο το σήμα “SL25” στη μία πλευρά.

Sildenafil Actavis 50 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία είναι μπλε χρώματος, αμφίκυρτα με σχήμα στρογγυλοποιημένου ρόμβου, 13.0 x 6.5 mm και φέρουν χαραγμένο το σήμα “SL50” στη μία πλευρά.

Sildenafil Actavis 100 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία είναι μπλε χρώματος, αμφίκυρτα με σχήμα στρογγυλοποιημένου ρόμβου, 17.0 x 8.5 mm και φέρουν χαραγμένο το σήμα “SL100” στη μία πλευρά.


Τα δισκία φέρονται σε συσκευασία κυψελών που περιέχουν 1, 2, 4, 8, 12 ή 24 δισκία. Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής:


Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας Actavis Group PTC ehf. Reykjavíkurvegi 76-78

IS-220 Hafnarfjörður

Ισλανδία

Παρασκευαστής

Actavis Ltd.

BLB 015-016 Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 3000

Μάλτα


Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείστε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.


België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG Tél/Tel: +32 38207373

Lietuva

UAB Teva Baltics Tel: +370 52660203


България

Тева Фарма ЕАД Teл: +359 24899585

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 38207373


Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Tel: +420 251007111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt. Tel: +36 12886400


Danmark

Teva Denmark A/S Tlf: +45 44985511

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland L-Irlanda

Tel: +44 2075407117


Deutschland ratiopharm GmbH Tel: +49 73140202

Nederland

Teva Nederland B.V. Tel: +31 8000228400


Eesti

UAB Teva Baltics Eesti filiaal Tel: +372 6610801

Norge

Teva Norway AS Tlf: +47 66775590


Ελλάδα

Specifar A.B.E.E.

Τηλ: +30 2118805000

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH Tel: +43 1970070


España

Teva Pharma, S.L.U. Tel: +34 913873280

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Tel: +48 223459300


France

Teva Santé

Tél: +33 155917800

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda. Tel: +351 214767550


Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o. Tel: +385 13720000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L. Tel: +40 212306524


Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland Tel: +44 2075407117

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o. Tel: +386 15890390

Ísland

Teva Pharma Iceland ehf. Sími: +354 5503300

Slovenská republika

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Tel: +421 257267911


Italia

Teva Italia S.r.l. Tel: +39 028917981

Suomi/Finland

Teva Finland Oy

Puh/Tel: +358 201805900


Κύπρος

Specifar A.B.E.E.

Ελλάδα

Τηλ: +30 2118805000

Sverige

Teva Sweden AB Tel: +46 42121100


Latvija

UAB Teva Baltics filiāle Latvijā

Tel: +371 67323666

United Kingdom (Northern Ireland)

Teva Pharmaceuticals Ireland Ireland

Tel: +44 2075407117


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά τον


Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το προϊόν είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: /.