Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Reyataz

ΤΙΜΈς

REYATAZ CAPS 300MG/CAP Φιάλη (HDPE) x30

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 270,28 €
Λιανεμποριο: 320,87 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

REYATAZ CAPS 200MG/CAP ΒΤx60 σε BLISTERS (ALU/ALU) σε BLISTERS (ALU/ALU)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 283,24 €
Λιανεμποριο: 336,26 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


REYATAZ 150 mg σκληρά καψάκια

atazanavir


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

image

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή το νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς που αναγράφεται στο Παράρτημα V. Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.


  1. Πώς να φυλάσσετε το REYATAZ

    Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά. Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στην ετικέτα της

    φιάλης, στο κουτί, ή στην κυψέλη. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.

    Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25°C.


    Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα οικιακά απορρίμματα. Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.


  2. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες Τι περιέχει το REYATAZ


Εμφάνιση του REYATAZ και περιεχόμενα της συσκευασίας


Κάθε καψάκιο του REYATAZ 150 mg περιέχει 150 mg atazanavir.

Αδιαφανές μπλε και ανοικτό μπλε καψάκιο τυπωμένο με λευκά και μπλε μελάνια, με "BMS 150 mg" στο ένα μισό και με "3624" στο άλλο μισό.


Τα σκληρά καψάκια REYATAZ 150 mg διατίθενται σε φιάλες που περιέχουν 60 καψάκια.


Τα σκληρά καψάκια REYATAZ 150 mg διατίθενται επίσης σε κυψέλες συσκευασμένες σε κουτιά που περιέχουν 60 καψάκια.


Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλα τα μεγέθη των συσκευασιών σε όλες τις χώρες.

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας


Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG Plaza 254

Blanchardstown Corporate Park 2

Dublin 15, D15 T867 Ιρλανδία


Παρασκευαστής


CATALENT ANAGNI S.R.L.

Loc. Fontana del Ceraso snc Strada Provinciale 12 Casilina, 41

03012 Anagni (FR) Ιταλία


Swords Laboratories Unlimited Company T/A Bristol-Myers Squibb Pharmaceutical Operations, External Manufacturing

Plaza 254

Blanchardstown Corporate Park 2 Dublin 15, D15 T867

Ιρλανδία


image

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά τον {ΜΜ/ΕΕΕΕ}