Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Azarga

ΤΙΜΈς

AZARGA EY.DRO.SUS (10+5)MG/ML BTx 1φιαλίδιο (LDPE) x 5ML (LDPE) x 5ML

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 8,40 €
Λιανεμποριο: 11,58 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


AZARGA 10 mg/ml + 5 mg/ml οφθαλμικές σταγόνες, εναιώρημα

βρινζολαμίδη/τιμολόλη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

του ματιού δίπλα από τη μύτη για τουλάχιστον 2 λεπτά.


Η συνιστώμενη δόση είναι

Μια σταγόνα στον(στους) πάσχοντα(ες) οφθαλμό(ούς), δύο φορές την ημέρα.

Να χρησιμοποιείτε το AZARGA και στα δύο μάτια μόνον αν σας το έχει πει ο γιατρός σας. Να

χρησιμοποιείτε το φάρμακο για όσο χρονικό διάστημα σας έχει πει ο γιατρός σας.

Πώς να το χρησιμοποιήσετε

image

image

image

1 2 3

Προστίθενται ελάχιστες ποσότητες υδροχλωρικού οξέος και/ή νατρίου υδροξείδιο για

διατήρηση της οξύτητας (επίπεδα pH) σε φυσιολογικά επίπεδα.


Εμφάνιση του AZARGA και περιεχόμενα της συσκευασίας

Το AZARGA είναι ένα υγρό (λευκό έως υπόλευκο ομοιογενές εναιώρημα) που παρέχεται σε συσκευασία η οποία περιλαμβάνει μία πλαστική φιάλη των 5 ml με βιδωτό πώμα ή σε συσκευασία

που περιλαμβάνει τρεις φιάλες των 5 ml. Ενδέχεται να μη διατίθενται όλα τα μεγέθη συσκευασίας στην αγορά.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας Novartis Europharm Limited Vista Building

Elm Park, Merrion Road Dublin 4

Ιρλανδία


Παρασκευαστής


Novartis Pharma GmbH Roonstraße 25

image

D-90429 Nuremberg Γερμανία


S.A. Alcon-Couvreur N.V Rijksweg 14

B-2870 Puurs

image

Βέλγιο


Novartis Farmacéutica, S.A.

Gran Via de les Corts Catalanes, 764 08013 Barcelona

image

Ισπανία


Siegfried El Masnou, S.A. Camil Fabra 58

El Masnou 08320 Barcelona

Ισπανία

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείστε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του Κατόχου της Άδειας Κυκλοφορίας:


België/Belgique/Belgien Novartis Pharma N.V. Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

SIA Novartis Baltics Lietuvos filialas Tel: +370 5 269 16 50


България

Novartis Bulgaria EOOD Тел.: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg Novartis Pharma N.V. Tél/Tel: +32 2 246 16 11


Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Danmark

Novartis Healthcare A/S Tlf: +45 39 16 84 00

Magyarország Novartis Hungária Kft. Tel.: +36 1 457 65 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc. Tel: +356 2122 2872


Deutschland

Novartis Pharma GmbH Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V. Tel: +31 88 04 52 111


Eesti

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS Tlf: +47 23 05 20 00


Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E. Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH Tel: +43 1 86 6570


España

Novartis Farmacéutica, S.A. Tel: +34 93 306 42 00

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o. Tel.: +48 22 375 4888


France

Novartis Pharma S.A.S. Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A. Tel: +351 21 000 8600


Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o. Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL Tel: +40 21 31299 01


Ireland

Novartis Ireland Limited Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc. Tel: +386 1 300 75 50


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika Novartis Slovakia s.r.o. Tel: + 421 2 5542 5439


Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc. Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB Tel: +46 8 732 32 00


Latvija

SIA Novartis Baltics Tel: +371 67 887 070

United Kingdom (Northern Ireland)

Novartis Ireland Limited Tel: +44 1276 698370


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις


image