Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Rekovelle

ΤΙΜΈς

REKOVELLE INJ.SOL 12MCG/0.36ML BTx1 PF.PEN + 2 injection needles

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 65,10 €
Λιανεμποριο: 82,81 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

REKOVELLE INJ.SOL 36MCG/1.08ML BTx1 PF.PEN + 9 injection needles

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 197,76 €
Λιανεμποριο: 238,98 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

REKOVELLE INJ.SOL 72MCG/2.16ML BTx1 PF.PEN + 15 injection needles

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 382,72 €
Λιανεμποριο: 446,25 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


REKOVELLE 72 μικρογραμμάρια/2,16 ml ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας

θυλακιοτροπίνη δέλτα


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

ενέσιμα.


Εμφάνιση του REKOVELLE και περιεχόμενα της συσκευασίας

Το REKOVELLE είναι ένα διαυγές και άχρωμο ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας (ένεση). Διατίθεται σε συσκευασίες της 1 προγεμισμένης συσκευής τύπου πένας και

15 βελονών ένεσης για συσκευή τύπου πένας.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας Ferring Pharmaceuticals A/S Amager Strandvej 405

2770 Kastrup

Δανία


Παρασκευαστής Ferring GmbH Wittland 11

D-24109 Kiel

Γερμανία

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείστε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του Κατόχου της Άδειας Κυκλοφορίας:


België/Belgique/Belgien

Ferring N.V.

Tel/Tél: +32 53 72 92 00

ferringnvsa@ferring.be

Lietuva

CentralPharma Communications UAB Tel: +370 5 243 0444

centralpharma@centralpharma.lt


България

Фармонт ЕООД

Тел: +359 2 807 5022

farmont@farmont.bg

Luxembourg/Luxemburg Ferring N.V. Belgique/Belgien

Tel/Tél: +32 53 72 92 00

ferringnvsa@ferring.be


Česká republika

Ferring Pharmaceuticals CZ s.r.o.

Tel: +420 234 701 333

cz1-info@ferring.com

Magyarország

Ferring Magyarország Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Tel: +36 1 236 3800

ferring@ferring.hu


Danmark

Ferring Lægemidler A/S Tlf: +45 88 16 88 17

Malta

E.J. Busuttil Ltd. Tel: +356 21447184

info@ejbusuttil.com


Deutschland

Ferring Arzneimittel GmbH Tel: +49 431 5852 0

info-service@ferring.de

Nederland

Ferring B.V.

Tel: +31 235680300

infoNL@ferring.com


Eesti

CentralPharma Communications OÜ Tel: +372 601 5540

centralpharma@centralpharma.ee

Norge

Ferring Legemidler AS Tlf: +47 22 02 08 80

mail@oslo.ferring.com


Ελλάδα

Ferring Ελλάς ΜΕΠΕ Τηλ: +30 210 68 43 449

Österreich

Ferring Arzneimittel Ges.m.b.H Tel: +43 1 60 8080

office@ferring.at


España

Ferring S.A.U.

Tel: +34 91 387 70 00

Registros@ferring.com

France

Ferring S.A.S.

Tél: +33 1 49 08 67 60

information.medicale@ferring.com

Polska

Ferring Pharmaceuticals Poland Sp. z o.o. Tel: +48 22 246 06 80

PL0-Recepcja@ferring.com

Portugal

Ferring Portuguesa – Produtos Farmacêuticos, Sociedade Unipessoal, Lda.

Tel: +351 21 940 51 90


Hrvatska

Clinres farmacija d.o.o. Tel: +385 1 2396 900

info@clinres-farmacija.hr

România

Ferring Pharmaceuticals Romania SRL Tel: +40 356 113 270


Ireland

Ferring Ireland Ltd. Tel: +353 1 4637355

EnquiriesIrelandMailbox@ferring.com

Slovenija

SALUS, Veletrgovina, d.o.o. Tel: +386 1 5899 179

regulatory@salus.si

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 70 00

Slovenská republika Ferring Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 54 416 010

SK0-Recepcia@ferring.com


Italia

Ferring S.p.A.

Tel: +39 02 640 00 11

Suomi/Finland

Ferring Lääkkeet Oy Puh/Tel: +358 207 401 440

info@ferring.fi


Κύπρος

A.Potamitis Medicare Ltd

Τηλ: +357 22583333

a.potamitismedicare@cytanet.com.cy

Sverige

Ferring Läkemedel AB Tel: +46 40 691 69 00

info@ferring.se


Latvija

CentralPharma Communications SIA

Tālr: +371 674 50497

centralpharma@centralpharma.lv

United Kingdom (Northern Ireland)

Ferring Ireland Ltd. Tel: +353 1 4637355

EnquiriesIrelandMailbox@ferring.com


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις .


Οδηγίες Χρήσης


Προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας REKOVELLE

θυλακιοτροπίνη δέλτα


Ένας επαγγελματίας υγείας πρέπει να σας δείξει πώς να προετοιμάσετε και να ενέσετε το REKOVELLE με τον σωστό τρόπο πριν το ενέσετε για πρώτη φορά.

Μην προσπαθήσετε να κάνετε την ένεση μόνη σας μέχρι να σας δείξει ο επαγγελματίας υγείας τον σωστό τρόπο για να κάνετε τις ενέσεις σας.

Διαβάστε πλήρως αυτό το φυλλάδιο πριν χρησιμοποιήσετε την προγεμισμένη συσκευή σας τύπου πένας REKOVELLE και κάθε φορά που παίρνετε μια νέα συσκευή τύπου πένας. Μπορεί να υπάρχουν νέες πληροφορίες. Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες ακόμα και εάν έχετε χρησιμοποιήσει πριν παρόμοια συσκευή τύπου πένας για ενέσεις. Εσφαλμένη χρήση της συσκευής τύπου πένας θα μπορούσε να οδηγήσει σε χορήγηση εσφαλμένης δόσης φαρμάκου.

Επικοινωνήστε με τον επαγγελματία υγείας (γιατρό, νοσοκόμο ή φαρμακοποιό) εάν έχετε

οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με το πώς να κάνετε την ένεση REKOVELLE.


Η προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας REKOVELLE είναι μία μιας χρήσεως συσκευή τύπου πένας με δυνατότητα επιλογής δόσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να χορηγήσει REKOVELLE περισσότερες από μία φορά. Η συσκευή τύπου πένας διατίθεται σε 3 διαφορετικές περιεκτικότητες:


Επιπρόσθετες πληροφορίες


Βελόνες

Οι βελόνες παρέχονται μαζί με τη συσκευή σας τύπου πένας. Εάν χρειάζεστε επιπλέον βελόνες, επικοινωνήστε με τον επαγγελματία υγείας. Χρησιμοποιείτε μόνο βελόνες που παρέχονται με την προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας REKOVELLE ή αυτές που σας συνταγογραφεί ο επαγγελματίας υγείας.


Επικοινωνία

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή προβληματισμούς σχετικά με τη συσκευή τύπου πένας, επικοινωνήστε με τον επαγγελματία υγείας ή τον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας (παρακαλείστε όπως ανατρέξετε στο φύλλο οδηγιών χρήσης για στοιχεία επικοινωνίας).


1. Οι αριθμοί σελίδων αναφέρονται στο έντυπο φυλλάδιο Οδηγιών Xρήσης και όχι στους αριθμούς σελίδων αυτού του εγγράφου.