Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Telmisartan Teva

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


Telmisartan Teva 20 mg Δισκία

telmisartan


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

σορβιτόλη (E420), μαγνήσιο στεατικό


Εμφάνιση του Telmisartan Teva και περιεχόμενο της συσκευασίας


Φαρμακευτικό προϊόν του οποίου η άδεια κυκλοφορίας δεν είναι πλέον σε ισχύ

Τα δισκία Telmisartan Teva 20 mg είναι λευκά έως υπόλευκα, σχήματος οβάλ δισκίαη μία πλευρά του δισκίου φέρει τυπωμένο τον αριθμό “93”. Η άλλη πλευρά του δισκίου φέρει τυπωμένο τον αριθμό “7458”.


Το Telmisartan Teva διατίθεται σε αποσπώμενες διάτρητες κυψέλες μονάδας δόσης αλουμινίου- αλουμινίου και διάτρητες κυψέλες μονάδας δόσης αλουμινίου-αλουμινίου που περιέχουν 14x1, 28x1, 30x1, 40x1, 56x1, 60x1, 84x1, 90x1, 98x1, 100x1 δισκία για κάθε τύπο κυψέλης, μολονότι ενδέχεται να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι στο εξωτερικό κουτί των αποσπώμενων κυψελών δίνονται οδηγίες σχετικά με τον τρόπο αφαίρεσης του δισκίου από την ταινία κυψέλης.


Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας και παραγωγός

Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας: Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem Ολλανδία


Παραγωγός:


TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company H-4042 Debrecen,

Pallagi út 13, Ουγγαρία


Ή:

Pharmachemie B.V. Swensweg 5,

2031 GA, Haarlem, Ολλανδία


Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείστε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.


België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Tel/Tél: +32 38207373

Lietuva

UAB Teva Baltics

Tel: +370 52660203


България

Тева Фарма ЕАД

Teл: +359 24899585

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Belgien/Belgique Tél/Tel: +32 38207373


Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Tel: +420 251007111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel.: +36 12886400


Danmark

Teva Denmark A/S Tlf: +45 44985511

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland L-Irlanda

Tel: +353 19127700


Deutschland

Φαρμακευτικό προϊόν του οποίου η άδεια κυκλοφορίας δεν είναι πλέον σε ισχύ

Teva GmbH

Tel: +49 73140208

Nederland

Teva Nederland B.V. Tel: +31 800 0228400


Eesti

UAB Teva Baltics Eesti filiaal

Tel: +372 661 0801

Norge

Teva Norway AS

Tlf: +47 66775590


Ελλάδα

Specifar A.B.E.E.

Τηλ: +30 2118805000

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Tel: +43 197007


España

Teva Pharma, S.L.U Tél: +(34) 91 387 32 80

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Tel.: +48 223459300


France

Teva Santé

Tél: +33 155917800

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos,

Lda

Tel: +351 214767550


Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o

Tel: + 385 13720000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L.

Tel: +40 212306524


Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +353 19127700

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 15890390

Ísland

Teva Finland Oy Finnland

Sími: +358 201805900

Slovenská republika

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Tel: +421 257267911


Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +39 028917981

Suomi/Finland

Teva Finland Oy

Puh/Tel: +358 201805900


Κύπρος

Specifar A.B.E.E.

Ελλάδα

Τηλ: +30 2118805000

Sverige

Teva Sweden AB

Tel: +46 42121100


Latvija

UAB Teva Baltics filiāle Latvijā

Tel: +371 67323666

United Kingdom Teva UK Limited Tel: +44 1977628500


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις {ΜΜ/ΕΕΕΕ}


Φαρμακευτικό προϊόν του οποίου η άδεια κυκλοφορίας δεν είναι πλέον σε ισχύ

Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το προϊόν είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: /.