Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Fyremadel


Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


Fyremadel 0,25 mg/0,5 ml ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα

γκανιρελίξη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

Το pH (μία μέτρηση της οξύτητας) μπορεί να έχει ρυθμιστεί με υδροξείδιο του νατρίου και οξικό οξύ, παγόμορφο.


Εμφάνιση του Fyremadel και περιεχόμενα της συσκευασίας

Το Fyremadel είναι ένα διαυγές και άχρωμο ενέσιμο υδατικό διάλυμα. Το διάλυμα είναι έτοιμο προς χρήση και προορίζεται για υποδόρια χορήγηση. Το κάλυμμα της βελόνας περιέχει ξηρό φυσικό ελαστικό/λάτεξ το οποίο έρχεται σε επαφή με τη βελόνα.


Το Fyremadel διατίθεται σε συσκευασίες με 1 ή 5 προγεμισμένες σύριγγες μαζί με βελόνες ένεσης (27 G).


Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp Ολλανδία


για ερωτήσεις και πληροφορίες

FERRING ΕΛΛΑΣ ΜΕΠΕ

Καραγιώργη Σερβίας 2

105 62 Αθήνα

Tηλ.: 21 0684 3449


Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) με τις ακόλουθες ονομασίες:


Αυστρία: Ganirelix Astro 0,25 mg/0,5 ml Injektionslösung in einer Fertigspritze Βέλγιο: Fyremadel, 0,25 mg/0,5 ml oplossing voor injectie in voorgevulde spuit

Fyremadel 0,25 mg/0,5 mL, solution injectable en seringue pré-remplie Fyremadel 0,25 mg/0,5 ml Injektionslösung in einer Fertigspritze

Δανία: Fyremadel 0,25 mg/0,5 ml injektionsvæske, opløsning, i fyldt injektionssprøjte

Φινλανδία: Fyremadel 0,25 mg/0,5 ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku Γαλλία: Fyremadel 0,25 mg/0,5 ml solution injectable en seringue pré-remplie Γερμανία: Fyremadel 0,25 mg/0,5 ml Injektionslösung in einer Fertigspritze Ελλάδα: Fyremadel 0,25 mg/0,5 ml ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα Ιταλία: Fyremadel 0,25 mg/0,5 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita Ολλανδία: Fyremadel 0,25 mg/0,5 ml oplossing voor injectie in voorgevulde spuit

Νορβηγία: Fyremadel 0,25 mg/0,5 ml injeksjonsvæske, oppløsning, i ferdigfylt sprøyte Ισπανία: Fyremadel 0,25 mg/0,5 ml solución inyectable en jeringa precargada EFG Σουηδία: Fyremadel 0,25 mg/0,5 ml injektionsvätska, lösning, förfylld spruta Ηνωμένο Βασίλειο: Fyremadel 0.25 mg/0.5 ml solution for injection in pre-filled syringe Τσεχική Δημοκρατία: Fyremadel 0,25 mg/0,5 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Πολωνία: Fyremadel 0,25 mg / 0,5 ml roztwór do wstrzykiwań w ampułko strzykawce Πορτογαλία: Fyremadel 0,25 mg/0,5 ml solução injetável em seringa pré-cheia

Σλοβακική Δημοκρατία: Fyremadel 0,25 mg / 0,5 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις 10/2020