Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Capecitabine Teva

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


Capecitabine Teva 150 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Capecitabine Teva 500 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία καπεσιταβίνη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

Πυρήναςδισκίου: λακτόζη, μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, υπρομελλόζη, νατριούχος κροσκαρμελλόζη, στεατικό μαγνήσιο.

Επικάλυψηδισκίου: πολυαιθυλενογλυκόλη 400, υπρομελλόζη, διοξείδιο τιτανίου (Ε171), κίτρινο οξείδιο σιδήρου (Ε172), κόκκινο οξείδιο σιδήρου (Ε172)


Εμφάνιση του Capecitabine Teva και περιεχόμενα της συσκευασίας


Capecitabine Teva 150 mgεπικαλυμμέναμελεπτόυμένιοδισκία

Οβάλ αμφίκυρτα χρώματος ανοικτού ροδακινί επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία με την ένδειξη “C” στη μία πλευρά και “150” στην άλλη πλευρά.


Τα δισκία διατίθενται σε κυψέλες που περιέχουν 10 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. Κάθε συσκευασία περιέχει 60 δισκία.


Capecitabine Teva 500 mgεπικαλυμμέναμελεπτόυμένιοδισκία

Οβάλ αμφίκυρτα χρώματος ανοικτού ροδακινί επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία με την ένδειξη “C” στη μία πλευρά και “500” στην άλλη πλευρά.


Τα δισκία διατίθενται σε κυψέλες που περιέχουν 10 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. Κάθε συσκευασία περιέχει 120 δισκία.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας


Teva B.V. Swensweg 5

2031 GA Haarlem Ολλανδία


Παρασκευαστής


Teva Czech Industries s.r.o. Ostravska 29, c.p. 305, 74770 Opava-Komarov

Τσεχική Δημοκρατία


Pharmachemie B.V.

Swensweg 5, 2031 GA Haarlem Ολλανδία


Merckle GmbH Ludwig Merckle Str. 3

89143 Blaubeuren Γερμανία


Teva Operations Poland Sp. z.o.o ul. Mogilska 80,

31-546 Krakow Πολωνία


Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείστε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του Κατόχου της Άδειας Κυκλοφορίας:


België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG Tél/Tel: +32 38207373

Lietuva

UAB Teva Baltics Tel: +370 52660203


България

Тева Фарма ЕАД Тел: +359 24899585

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 38207373


Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Tel: +420 251007111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt. Tel: +36 12886400


Danmark

Teva Denmark A/S Tlf: +45 44985511

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland

L-Irlanda

Τel: +44 2075407117


Deutschland

TEVA GmbH

Tel: +49 73140208

Nederland

Teva Nederland B.V. Tel: +31 8000228400


Eesti

UAB Teva Baltics Eesti filiaal Tel: +372 6610801

Norge

Teva Norway AS Tlf: +47 66775590


Ελλάδα

Specifar A.B.E.E. Τηλ: +30 2118805000

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH Tel: +43 1970070


España

Teva Pharma, S.L.U. Tel: +34 913873280

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Tel: +48 223459300


France

Teva Santé

Tél: +33 155917800

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda. Tel: +351 214767550


Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o. Tel: +385 13720000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L. Tel: +40 212306524


Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland Tel: +44 2075407117

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o. Tel: +386 15890390

Ísland

Teva Pharma Iceland ehf. Sími: +354 5503300

Slovenská republika

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Tel: +421 257267911


Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +39 028917981

Suomi/Finland

Teva Finland Oy

Puh/Tel: +358 201805900


Κύπρος

Specifar A.B.E.E. Ελλάδα

Τηλ: +30 2118805000

Sverige

Teva Sweden AB Tel: +46 42121100


Latvija

UAB Teva Baltics filiāle Latvijā Tel: +371 67323666

United Kingdom (Northern Ireland)

Teva Pharmaceuticals Ireland Ireland

Tel: +44 2075407117


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις


.