Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Memantine ratiopharm

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή


Memantine ratiopharm 20 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

memantine hydrochloride


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

Πυρήνας δισκίου

Κυτταρίνη μικροκρυσταλλική (E 460), προζελατινοποιημένο άμυλο (E 1404), λακτόζη, κολλοειδές άνυδρο οξείδιο του πυριτίου (E 551), στεατικό μαγνήσιο (E 470b). Επικάλυψη

Πολυσορβικό 80 (E 433), πολυβινυλική αλκοόλη (E 1203), τιτανίου διοξείδιο (Ε 171), τάλκης (E 553b), λεκιθίνη σόγιας (E 322), κόμμι ξανθάνης (E 415).


Εμφάνιση του Memantine ratiopharm και περιεχόμενα της συσκευασίας

Λευκά έως υπόλευκα, σχήματος καψακίου, αμφίκυρτα δισκία με εγκοπή στην μια πλευρά και εσώγλυφη την ένδειξη “20” στην άλλη πλευρά.


Το Memantine ratiopharm είναι διαθέσιμο σε συσκευασίες των 10, 14, 21, 28, 30, 42, 56, 98 και

100 επικαλυμμένων με λεπτό υμένιο δισκίων.


Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής

ratiopharm GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Γερμανία


Παρασκευαστής

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Straße 3

89143 Blaubeuren Γερμανία


TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13, 4042 Debrecen Ουγγαρία


HBM Pharma s.r.o. Slabinská 30, 03680 Martin Σλοβακία


Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείστε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του Κατόχου της Άδειας Κυκλοφορίας:


België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Tél/Tel: +32 38207373

Lietuva

UAB Teva Baltics

Tel: +370 52660203

България

Тева Фарма ЕАД Тел: +359 24899585

Luxembourg/Luxemburg ratiopharm GmbH Allemagne/Deutschland Tél/Tel: +49 73140202


Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Tel: +420 251007111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel: +36 12886400


Danmark

Teva Denmark A/S Tlf: +45 44985511

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland L-Irlanda

Tel: +44 2075407117


Deutschland ratiopharm GmbH Tel: +49 73140202

Nederland

Teva Nederland B.V. Tel: +31 8000228400


Eesti

UAB Teva Baltics Eesti filiaal

Tel: +372 6610801

Norge

Teva Norway AS

Tlf: +47 66775590


Ελλάδα

Specifar A.B.E.E. Τηλ: +30 2118805000

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH Tel: +43 1970070


España

Teva Pharma, S.L.U. Tel: +34 913873280

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Tel: +48 223459300


France

Teva Santé

Tél: +33 155917800

Portugal

ratiopharm - Comércio e Indústria de Produtos

Farmacêuticos, Lda. Tel: +351 214767550


Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 13720000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L.

Tel: +40 212306524


Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland Tel: +44 2075407117

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o. Tel: +386 15890390


Ísland

Alvogen ehf.

Sími: +354 5222900

Slovenská republika

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +421 257267911


Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +39 028917981

Suomi/Finland

Teva Finland Oy

Puh/Tel: +358 201805900


Κύπρος

Specifar A.B.E.E. Ελλάδα

Τηλ: +30 2118805000

Sverige

Teva Sweden AB Tel: +46 42121100

Latvija

UAB Teva Baltics filiāle Latvijā Tel: +371 67323666

United Kingdom (Northern Ireland)

Teva Pharmaceuticals Ireland Ireland

Tel: +44 2075407117


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις


.