Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

LEUSTATIN

ΤΙΜΈς

LEUSTATIN SOL.INF 10MG/10ML BTx7VIALSx10ML

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 1.658,02 €
Λιανεμποριο: 1.823,41 €
Επιστράφηξης: 0,00 €


Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη LEUSTATIN 10 mg/10 ml διάλυμα για έγχυση


Κλαδριβίνη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Εμφάνιση του LEUSTATIN και περιεχόμενα της συσκευασίας

Γυάλινο φιαλίδιο μίας χρήσης των 10 ml (καθαρό, άχρωμο υγρό), που περιέχει 10 mg (1 mg/ml) κλαδριβίνης (ως 10 ml). Κάθε συσκευασία περιέχει 7 φιαλίδια.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας

JANSSEN-CILAG Φαρμακευτική ΑΕΒΕ

Λεωφ. Ειρήνης 56

151 21, Πεύκη Αθήνα


Παρασκευαστής Janssen Pharmaceutica Turnhoutseweg 30

2340, NV Beerse, Belgium


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης ανανεωρήθηκε για τελευταία φορά στις