Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Estracyt

ΤΙΜΈς

ESTRACYT CAPS 140MG/CAP ΒΤ x 100 (Γυάλινα φιαλίδια με βιδωτά πώματα ΡΕ)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 78,40 €
Λιανεμποριο: 99,73 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


ΕSTRACYT 140 mg καψάκια σκληρά

φωσφορική εστραμουστίνη (ως μονοϋδρικό μετά νατρίου άλας φωσφορικής εστραμουστίνης)


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Εμφάνιση του Estracyt και περιεχόμενα της συσκευασίας

To Estracyt διατίθεται σε γυάλινο φυαλίδιο των 100 καψακίων.

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας

Pfizer Ελλάς A.E. Λ. Μεσογείων 243

154 51 Ν. Ψυχικό, Αθήνα Ελλάδα

Τηλέφωνο: 210 6785800


Παρασκευαστής Pfizer Italia S.r. L., Ascoli Piceno Ιταλία

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης ανανεωρήθηκε για τελευταία φορά στις