Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Ulunar Breezhaler

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


Ulunar Breezhaler 85 μικρογραμμάρια/43 μικρογραμμάρια κόνις για εισπνοή, σκληρά καψάκια

ινδακατερόλη/γλυκοπυρρόνιο


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

μαγνήσιο (βλέπε παράγραφο 2 «Το Ulunar Breezhaler περιέχει λακτόζη»).


Εμφάνιση του Ulunar Breezhaler και περιεχόμενο της συσκευασίας


Το Ulunar Breezhaler 85 μικρογραμμάρια/43 μικρογραμμάρια κόνις για εισπνοή, σκληρά καψάκια, είναι διαφανές και κίτρινο και περιέχει μία λευκή έως σχεδόν λευκή κόνη. Έχει τον κωδικό προϊόντος

«IGP110.50» τυπωμένο με μπλε χρώμα κάτω από δύο μπλε ράβδους στο σώμα και το λογότυπο της

εταιρείας (image) τυπωμένο με μαύρο χρώμα πάνω στο καπάκι.


Σε αυτή τη συσκευασία, θα βρείτε μια συσκευή που ονομάζεται συσκευή εισπνοής, μαζί με καψάκια σε κυψέλες. Κάθε κυψέλη περιέχει 6 ή 10 σκληρά καψάκια.


Διατίθενται τα εξής μεγέθη συσκευασίας:

Μονή συσκευασία που περιέχει 6x1, 10x1, 12x1, 30x1 ή 90x1 σκληρά καψάκια, με 1 συσκευή εισπνοής.


Πολυσυσκευασίες που περιέχουν 96 (4 συσκευασίες των 24x1) σκληρά καψάκια και 4 συσκευές εισπνοής.

Πολυσυσκευασίες που περιέχουν 150 (15 συσκευασίες των 10x1) σκληρά καψάκια και 15 συσκευές

εισπνοής.

Πολυσυσκευασίες που περιέχουν 150 (25 συσκευασίες των 6x1) σκληρά καψάκια και 25 συσκευές εισπνοής.


Μπορεί να μην διατίθενται όλες οι συσκευασίες στη χώρα σας.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας Novartis Europharm Limited Vista Building

Elm Park, Merrion Road Dublin 4

Ιρλανδία


Παρασκευαστής

Novartis Farmacéutica SA

Ronda de Santa Maria 158

08210 Barberà del Vallès, Βαρκελώνη Ισπανία

Novartis Pharma GmbH Roonstraße 25

D-90429 Νυρεμβέργη Γερμανία


image

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείστε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του Κατόχου της Άδειας Κυκλοφορίας:


België/Belgique/Belgien Novartis Pharma N.V. Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

SIA Novartis Baltics Lietuvos filialas Tel: +370 5 269 16 50


България

Novartis Bulgaria EOOD Тел: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg Novartis Pharma N.V. Tél/Tel: +32 2 246 16 11


Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország Novartis Hungária Kft. Tel.: +36 1 457 65 00


Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2122 2872


Deutschland

Apontis Pharma GmbH & Co. KG

Tel: +49 2173 8955 4949

Nederland

Novartis Pharma B.V. Tel: +31 88 04 52 111


Eesti

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal

Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00


Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570


España

Laboratorios Farmacéuticos ROVI, S.A. Tel: +34 91 375 62 30

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o. Tel.: +48 22 375 4888


France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600


Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o. Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL Tel: +40 21 31299 01


Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika Novartis Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A. Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200


Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc. Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB Tel: +46 8 732 32 00


Latvija

SIA Novartis Baltics

Tel: +371 67 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις


image

Διαβάστε τις πλήρεις Οδηγίες Χρήσης πριν να χρησιμοποιήσετε το Ulunar Breezhaler.


image


image

Εισάγετε Τρυπήστε και αφήστε

image

image

Εισπνεύστε βαθιά Ελέγξτε ότι το καψάκιο είναι άδειο


1 2 3 Έλεγχ ος


Βήμα 1α:

Αφαιρέστε το πώμα

Βήμα 2α:

Τρυπήστε το καψάκιο μία φορά

Κρατήστε τη συσκευή εισπνοής σε όρθια θέση.

Τρυπήστε το καψάκιο πιέζοντας σταθερά τα δύο πλευρικά πλήκτρα συγχρόνως.

Θα πρέπει να ακούσετε ένας θόρυβο καθώς διατρυπάται το καψάκιο. Τρυπήστε το καψάκιο μόνο μία φορά.

Βήμα 3α: Εκπνεύστε εντελώς. Μη φυσήξετε στο επιστόμιο.

Ελέγξτε ότι το καψάκιο είναι άδειο

Ανοίξτε τη συσκευή

εισπνοής για να δείτε εάν έχει απομείνει τυχόν κόνις στο καψάκιο.


Εάν έχει απομείνει κόνις στο καψάκιο:

Κλείστε τη συσκευή εισπνοής.

Επαναλάβετε τα βήματα 3α έως 3γ.


Βήμα 1β:

Ανοίξτε τη συσκευή εισπνοής


Βήμα 2β:

Αφήστε τα πλευρικά πλήκτρα.

Βήμα 3β:

Εισπνεύστε το φάρμακο βαθιά

Κρατήστε τη συσκευή

εισπνοής, όπως φαίνεται στην εικόνα. Τοποθετήστε το επιστόμιο στο στόμα σας και κλείστε σφιχτά τα χείλη σας γύρω του. Μην πιέζετε τα πλευρικά πλήκτρα.


Κόνις που Άδειο απομένει


image

image

image

Εισπνεύστε γρήγορα και

όσο βαθιά μπορείτε. Καθώς εισπνέετε θα ακούτε ένα θόρυβο στροβιλισμού. Μπορεί

να αισθανθείτε τη γεύση του φαρμάκου καθώς εισπνέετε.


Βήμα 3γ:

Κρατήστε την αναπνοή Κρατήστε την αναπνοή σας για 5 δευτερόλεπτα.

image


Αφαιρέστε το άδειο καψάκιο Τοποθετήστε το άδειο καψάκιο στα οικιακά απορρίμματα.


Κλείστε τη συσκευή εισπνοής και επανατοποθετήστε το πώμα.

Βήμα 1γ:

Αφαιρέστε το καψάκιο:

Αφαιρέστε μία από τις κυψέλες από την κάρτα κυψελών.

Αποκολλήστε την προστατευτική επένδυση και αφαιρέστε το καψάκιο.

Μη σπρώχνετε το καψάκιο μέσω του φύλλου αλουμινίου. Μην καταπίνετε το καψάκιο.

image

Βήμα 1δ:

Εισάγετε το καψάκιο: Μην τοποθετείτε ποτέ ένα καψάκιο απευθείας στο επιστόμιο.

image


image

Σημαντικές Πληροφορίες

image


Βήμα 1ε:

Κλείστε τη συσκευή εισπνοής

να το αφαιρέσετε από την κυψέλη.

image


Η συσκευασία σας Ulunar Breezhaler Inhaler

περιέχει:

  • Μία συσκευή εισπνοής Ulunar Breezhaler

  • Μία ή περισσότερες κυψέλες, όπου η καθεμία περιέχει είτε 6 είτε 10 καψάκια Ulunar Breezhaler προς χρήση στη συσκευή εισπνοής

Θάλαμος

καψακίου Επιστόμιο

Κάλυμμα


Φίλτρο Πλευρικά

πλήκτρα

Βάση Κυψέλες


Συσκευή εισπνοής Βάση συσκευής ειπνοής Κάρτα κυψελών

Συνήθεις Ερωτήσεις


Γιατί η συσκευή εισπνοής δεν έκανε κάποιο θόρυβο κατά την εισπνοή;

Το καψάκιο ενδέχεται να

έχει κολλήσει στο θάλαμο του καψακίου. Εάν συμβεί αυτό χαλαρώστε προσεκτικά το καψάκιο χτυπώντας απαλά τη βάση της συσκευής εισπνοής. Εισπνεύυστε πάλι το φάρμακο επαναλαμβάνοντας τα βήματα 3α έως 3γ.


Τι να κάνω εάν έχει απομείνει κόνις στο καψάκιο;

Δεν έχετε λάβει αρκετό

από το φάρμακο σας. Κλείστε τη συσκευή εισπνοής και επαναλάβετε τα βήματα 3α έως 3γ.


Έχω βήξει μετά την εισπνοή – έχει σημασία αυτό;

Αυτό μπορεί να συμβεί.

Εφόσον το καψάκιο είναι άδειο έχετε λάβει αρκετό φάρμακο.


Αισθάνθηκα μικρά τεμάχια πάνω στη γλώσσα μου – έχει σημασία αυτό;

Αυτό μπορεί να συμβεί.

Δεν είναι επιβλαβές. Οι πιθανότητες θρυμματισμού

του καψακίου θα είναι αυξημένες εάν το καψάκιο τρυπηθεί περισσότερες

από μία φορά.

Καθαρισμός της συσκευής εισπνοής Σκουπίστε το επιστόμιο μέσα και έξω με ένα καθαρό, στεγνό πανί χωρίς χνούδια, ώστε να αφαιρέσετε τυχόν κατάλοιπα κόνεως. Διατηρείτε τη συσκευή

εισπνοής στεγνή. Ποτέ μην πλένετε τη συσκευή εισπνοής με νερό.


Απόρριψη της συσκευής εισπνοής μετά τη χρήση Η συσκευή εισπνοής σε κάθε συσκευασία πρέπει να απορρίπτεται αφότου έχουν χρησιμοποιηθεί όλα τα καψάκια της συσκευασίας. Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας πώς να απορρίψετε τα φάρμακα και τις συσκευές εισπνοής που δε χρειάζονται πια.