Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Apixaban/Sandoz

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή


Apixaban/Sandoz 2,5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

apixaban


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

Βλέπε παράγραφο 2 «Το Apixaban/Sandoz περιέχει λακτόζη (ένας τύπος σακχάρου) και νάτριο».


Εμφάνιση του Apixaban/Sandoz και περιεχόμενα της συσκευασίας


Το Apixaban/Sandoz 2,5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία είναι κίτρινο, στρογγυλό, αμφίκυρτο, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο, με ανάγλυφο το «ΑΧ» στην μία πλευρά και το

«2.5» στην άλλη πλευρά με διάμετρο 5,7 – 6,5 mm. Το προϊόν διατίθεται σε:

Κυψέλες Alu-PVC/PVdC των 10, 12, 14, 20, 28, 30, 56, 60, 100, 168, 180 και 200 επικαλυμμένων με λεπτό υμένιο δισκίων.

Διάτρητες κυψέλες μονάδας δόσης Alu-PVC/PVdC των 20 x 1, 60 x 1, 100 x 1 και 168 x 1 επικαλυμμένων με λεπτό υμένιο δισκίων.


Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.


Κάρτα προειδοποίησης ασθενούς: χειρισμός πληροφοριών

Μέσα στη συσκευασία του Apixaban/Sandoz, μαζί με το φύλλο οδηγιών χρήσης θα βρείτε μια Κάρτα Προειδοποίησης Ασθενούς ή ο πάροχος υγειονομικής περίθαλψης μπορεί να σας δώσει μια παρόμοια κάρτα.


Αυτή η Κάρτα Προειδοποίησης Ασθενούς περιλαμβάνει πληροφορίες που θα σας είναι χρήσιμες και που θα προειδοποιούν άλλους γιατρούς ότι παίρνετε Apixaban/Sandoz. Πρέπει να έχετε την κάρτα αυτή μαζί σας ανά πάσα στιγμή.


 1. Πάρτε την κάρτα.

 2. Συμπληρώστε τις ακόλουθες ενότητες ή ζητήστε από τον γιατρό σας να τις συμπληρώσει για εσάς:

  • Ονοματεπώνυμο:

  • Ημερομηνία Γέννησης:

  • Ένδειξη:

  • Δόση: ........mg δύο φορές ημερησίως

  • Ονοματεπώνυμο γιατρού:

  • Τηλέφωνο γιατρού:


 3. Διπλώστε την κάρτα και έχετε την μαζί σας ανά πάσα στιγμή

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας

Sandoz Pharmaceuticals d.d. Verovškova ulica 57

SI-1000 Ljubljana Σλοβενία


Παρασκευαστής

Lek Pharmaceuticals, d.d. Verovškova 57, 1526 Ljubljana Σλοβενία


Αυτό το φάρμακο έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) με τις ακόλουθες ονομασίες:


<{Όνομα του Κράτους Μέλους}> <{Ονομασία του φαρμάκου}>

<{Όνομα του Κράτους Μέλους}> <{Ονομασία του φαρμάκου}>

< Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία)> <{ Ονομασία του φαρμάκου}>


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις {ημερομηνία} Στοιχεία επικοινωνίας στην Ελλάδα:

Novartis (Hellas) A.E.B.E/Sandoz division Τηλ.: 210 2811 712