Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion 50 mg/12,5 mg/200 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

λεβοντόπα/καρβιντόπα/εντακαπόνη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Εμφάνιση του Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion και περιεχόμενα της συσκευασίας


Τα δισκία Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion 50 mg/12,5 mg/200 mg είναι καφεκόκκινα ή γκριζοκόκκινα, στρογγυλά, κυρτά επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο, χωρίς εγκοπή, φέροντα την ένδειξη “LCE 50” στη μία πλευρά τους.


Το Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion διατίθεται σε έξι διαφορετικά μεγέθη συσκευασίας (10, 30, 100, 130, 175 ή 250 δισκία). Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας

Orion Corporation Orionintie 1

FI-02200 Espoo Φινλανδία


Παρασκευαστής

Orion Corporation Orion Pharma Joensuunkatu 7

FI-24100 Salo

Φινλανδία


Orion Corporation Orion Pharma Orionintie 1

FI-02200 Espoo Φινλανδία


Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείστε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του Κατόχου της Άδειας Κυκλοφορίας:


België/Belgique/Belgien Orion Corporation Tél/Tel: +358 10 4261

Lietuva

Orion Corporation Tel: +358 10 4261


България

Orion Corporation Тел.: +358 10 4261

Luxembourg/Luxemburg

Orion Corporation Tél/Tel: +358 10 4261


Česká republika Orion Corporation Tel: +358 10 4261

Magyarország Orion Corporation Tel.: +358 10 4261


Danmark

Orion Pharma A/S Tlf: +45 8614 0000

Malta

Orion Corporation Tel: +358 10 4261


Deutschland

Orion Pharma GmbH Jürgen-Töpfer-Straße 46

22763 Hamburg

Tel: +49 40 899 689-0

Nederland

Orion Corporation Tel: +358 10 4261


Eesti

Orion Corporation Tel: +358 10 4261

Norge

Orion Pharma AS Tlf: +47 40 00 42 10


Ελλάδα

Orion Corporation Τηλ: +358 10 4261

Österreich

Orion Corporation Tel: +358 10 4261


España

Orion Corporation Tel: +358 10 4261

Polska

Orion Pharma Poland Sp z.o.o. Tel.: + 48 22 8333177

France

Orion Corporation Tél: +358 10 4261

Portugal

Orion Corporation Tel: +358 10 4261


Hrvatska

Orion Corporation Tel: +358 10 4261

România

Orion Corporation Tel: +358 10 4261


Ireland

Orion Corporation Tel: +358 10 4261

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenija

Orion Corporation Tel: +358 10 4261

Slovenská republika Orion Corporation Tel: +358 10 4261


Italia

Orion Corporation Tel: +358 10 4261

Suomi/Finland

Orion Corporation Puh./Tel: +358 10 4261


Κύπρος

Orion Corporation Τηλ: +358 10 4261

Sverige

Orion Pharma AB Tel: +46 8 623 6440


Latvija

Orion Corporation Tel: +358 10 4261

United Kingdom (Northern Ireland)

Orion Corporation Tel: +358 10 4261


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις.