Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Aspaveli

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


ASPAVELI 1.080 mg διάλυμα για έγχυση

πεγκσετακοπλάνη


image

Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Μπορείτε να βοηθήσετε μέσω της αναφοράς πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών που ενδεχομένως παρουσιάζετε. Βλ. τέλος της παραγράφου 4 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

image

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό, τον φαρμακοποιό ή τον/την νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς που αναγράφεται στο Παράρτημα V. Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά

με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.


 1. Πώς να φυλάσσετε το ASPAVELI


  • Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.

  • Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί μετά την «ΛΗΞΗ». Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.

  • Φυλάσσετε σε ψυγείο (2°C – 8°C).

  • Φυλάσσετε το φιαλίδιο στο αρχικό κουτί για να προστατεύεται από το φως.

  • Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης. Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.


 2. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες Τι περιέχει το ASPAVELI

Η δραστική ουσία είναι η πεγκσετακοπλάνη 1.080 mg (54 mg/ml σε φιαλίδιο των 20 ml).


Τα άλλα συστατικά είναι: σορβιτόλη (E 420) (βλ. παράγραφο 2 «Το ASPAVELI περιέχει σορβιτόλη»), παγόμορφο οξικό οξύ, νάτριο οξικό τριυδρικό (βλ. παράγραφο 2 «Το ASPAVELI περιέχει νάτριο»), νατρίου υδροξείδιο (βλ. παράγραφο 2 «Το ASPAVELI περιέχει νάτριο») και ύδωρ για ενέσιμα.


Εμφάνιση του ASPAVELI και περιεχόμενα της συσκευασίας

Το ASPAVELI είναι ένα διαυγές, άχρωμο ως ελαφρώς υποκίτρινο διάλυμα για υποδόρια έγχυση (54 mg/ml σε φιαλίδιο των 20 ml). Διαλύματα που είναι θολά ή έχουν σωματίδια ή χρωματική αλλοίωση δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται.


Συσκευασίες

Το ASPAVELI διατίθεται σε συσκευασία με 1 φιαλίδιο ή σε πολυσυσκευασία με 1 x 8 φιαλίδια.


Παρακαλούμε προσέξτε ότι τα αλκοολούχα μαντηλάκια, οι βελόνες και άλλα υλικά ή εξοπλισμός δεν περιέχονται στη συσκευασία.


Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) SE-112 76 Stockholm

Σουηδία


Παρασκευαστής

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Strandbergsgatan 49

112 51 Stockholm

Σουηδία

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις MM/ΕΕΕΕ.

. Υπάρχουν επίσης σύνδεσμοι με άλλες ιστοσελίδες που αφορούν σπάνιες ασθένειες και θεραπείες.