Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Fasenra

ΤΙΜΈς

FASENRA INJ.SOL 30MG/ML BTx1 PF.SYR

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 1.923,16 €
Λιανεμποριο: 2.104,80 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

FASENRA INJ.SOL 30MG/ML BTx1 PF. PEN

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 1.997,08 €
Λιανεμποριο: 2.185,71 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή


Fasenra 30 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα

μπενραλιζουμάμπη


image

Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Μπορείτε να βοηθήσετε μέσω της αναφοράς πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών που ενδεχομένως παρουσιάζετε. Βλ. τέλος της παραγράφου 4 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Απευθυνθείτε στον γιατρό, τον νοσοκόμο ή τον φαρμακοποιό σας πριν χρησιμοποιήσετε το Fasenra:


Μην πετάτε την προγεμισμένη σύριγγα στα οικιακά απορρίμματά σας.

Μην ξανακλείνετε με το πώμα την προγεμισμένη σύριγγα. Πετάξτε το πώμα και τα άλλα χρησιμοποιημένα αναλώσιμα στα οικιακά απορρίμματά σας.


Οδηγίες απόρριψης


Απορρίψτε όλο το δοχείο σύμφωνα με τις οδηγίες του επαγγελματία υγείας ή του φαρμακοποιού σας.

Μην ανακυκλώνετε το χρησιμοποιημένο δοχείο αιχμηρών αντικειμένων.