Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Vimpat

ΤΙΜΈς

VIMPAT F.C.TAB 50MG/TAB ΒΤ x 14 σε BLISTERS (PVC/PVDC/ALU) (PVC/PVDC/ALU)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 7,58 €
Λιανεμποριο: 10,44 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

VIMPAT F.C.TAB 100MG/TAB ΒΤ x 14 σε BLISTERS (PVC/PVDC/ALU) (PVC/PVDC/ALU)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 16,08 €
Λιανεμποριο: 22,15 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

VIMPAT SYR 10MG/ML 1Φιάλη γυάλινηx200ml

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 23,84 €
Λιανεμποριο: 32,85 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

VIMPAT F.C.TAB 150MG/TAB ΒΤ x 14 σε BLISTERS (PVC/PVDC/ALU) (PVC/PVDC/ALU)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 24,09 €
Λιανεμποριο: 33,20 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

VIMPAT SOL.INF 10MG/ML 1 VIAL x 20ML

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 29,85 €
Λιανεμποριο: 41,14 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

VIMPAT F.C.TAB 100MG/TAB ΒΤ x 56 σε BLISTERS (PVC/PVDC/ALU) (PVC/PVDC/ALU)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 60,32 €
Λιανεμποριο: 76,72 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

VIMPAT F.C.TAB 150MG/TAB ΒΤ x 56 σε BLISTERS (PVC/PVDC/ALU) (PVC/PVDC/ALU)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 90,49 €
Λιανεμποριο: 115,11 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

VIMPAT F.C.TAB 200MG/TAB ΒΤ x 56 σε BLISTERS (PVC/PVDC/ALU) (PVC/PVDC/ALU)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 120,66 €
Λιανεμποριο: 148,37 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή


Vimpat 50 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο Vimpat 100 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο Vimpat 150 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο Vimpat 200 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο λακοσαμίδη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Το Vimpat διατίθεται σε συσκευασίες των 14, 28, 56, 60, 14 x 1 και 56 x 1 επικαλυμμένου με λεπτό υμένιο δισκίου. Το Vimpat 50 mg και το Vimpat 100 mg διατίθενται σε συσκευασίες των 168 επικαλυμμένων με λεπτό υμένιο δισκίων και το Vimpat 150 mg και το Vimpat 200 mg διατίθενται σε πολλαπλές συσκευασίες των 3 κουτιών, που περιέχουν 56 δισκία το καθένα. Οι συσκευασίες

των 14 x 1 και 56 x 1 επικαλυμμένων με λεπτό υμένιο δισκίων διατίθενται σε διάτρητες κυψέλες μονάδων δόσης από PVC/PVDC σφραγισμένες με φύλλο αλουμινίου, οι συσκευασίες των 14, 28, 56 και 168 διατίθενται σε κανονικές κυψέλες PVC/PVDC σφραγισμένες με φύλλο αλουμινίου, οι συσκευασίες των 60 διατίθενται σε φιάλες HDPE με πώμα ασφαλείας για παιδιά.

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας

UCB Pharma S.A., Allée de la Recherche 60, B-1070 Bruxelles, Βέλγιο.


image

Παρασκευαστής: UCB Pharma S.A., Chemin du Foriest, B-1420 Braine-l’Alleud, Βέλγιο ή

Aesica Pharmaceuticals GmbH., Alfred-Nobel Strasse 10, D-40789 Monheim am Rhein, Γερμανία.


Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείστε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του Κατόχου της Άδειας Κυκλοφορίας.


België/Belgique/Belgien UCB Pharma SA/NV Tél/Tel: + 32 / (0)2 559 92 00

Lietuva

UCB Pharma Oy Finland

Tel: + 358 9 2514 4221 (Suomija)


България

Ю СИ БИ България ЕООД Teл.: + 359 (0) 2 962 30 49

Luxembourg/Luxemburg UCB Pharma SA/NV Tél/Tel: + 32 / (0)2 559 92 00


Česká republika

UCB s.r.o.

Tel: + 420 221 773 411

Magyarország

UCB Magyarország Kft. Tel.: + 36-(1) 391 0060


Danmark

UCB Nordic A/S

Tlf: + 45 / 32 46 24 00

Malta

Pharmasud Ltd.

Tel: + 356 / 21 37 64 36


Deutschland

UCB Pharma GmbH

Nederland

UCB Pharma B.V.

Tel: + 49 /(0) 2173 48 4848 Tel.: + 31 / (0)76-573 11 40


Eesti

UCB Pharma Oy Finland

Tel: + 358 9 2514 4221 (Soome)

Norge

UCB Nordic A/S

Tlf: + 45 / 32 46 24 00


Ελλάδα

UCB Α.Ε.

Τηλ: + 30 / 2109974000

Österreich

UCB Pharma GmbH Tel: + 43 (0) 1 291 80 00


España

UCB Pharma, S.A.

Tel: + 34 / 91 570 34 44

Polska

UCB Pharma Sp. z o.o. Tel: + 48 22 696 99 20


France

UCB Pharma S.A.

Tél: + 33 / (0)1 47 29 44 35


Hrvatska

Medis Adria d.o.o.

Tel: +385 (0) 1 230 34 46

Portugal

Bial – Portela & Cª, S.A. Tel: + 351 22 986 6100


România

UCB Pharma Romania S.R.L. Tel: + 40 21 300 29 04


Ireland

UCB (Pharma) Ireland Ltd. Tel: + 353 / (0)1-46 37 395

Slovenija

Medis, d.o.o.

Tel: + 386 1 589 69 00


Ísland

Vistor hf.

Simi: + 354 535 7000

Slovenská republika

UCB s.r.o., organizačná zložka

Tel: + 421 (0) 2 5920 2020


Italia

UCB Pharma S.p.A. Tel: + 39 / 02 300 791

Suomi/Finland

UCB Pharma Oy Finland Puh/Tel: + 358 9 2514 4221


Κύπρος

Lifepharma (Z.A.M.) Ltd

Τηλ: + 357 22 05 63 00

Sverige

UCB Nordic A/S

Tel: + 46 / (0) 40 29 49 00


Latvija

UCB Pharma Oy Finland

Tel: + 358 9 2514 4221 (Somija)

United Kingdom (Northern Ireland)

UCB (Pharma) Ireland Ltd Tel: + 353 / (0)1-46 37 395


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις {μήνας/ΕΕΕΕ}.

.