Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Xagrid

ΤΙΜΈς

XAGRID CAPS 0,5MG/CAP BTx1VIALx100

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 263,93 €
Λιανεμποριο: 313,34 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή


Xagrid 0,5 mg σκληρά καψάκια

αναγρελίδη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών


image

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς που αναγράφεται στο Παράρτημα V. Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών, μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την

ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.


 1. Πώς να φυλάσσετε το Xagrid

  Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά. Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί και

  την ετικέτα της φιάλης μετά τη λέξη ΛΗΞΗ. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα

  που αναφέρεται εκεί.


  Το φάρμακο αυτό δεν απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες φύλαξης.


  Αν ο γιατρός σάς σταματήσει το φάρμακο, μην κρατήσετε τα καψάκια που έχουν απομείνει εκτός αν σας το πει ο γιατρός σας. Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα οικιακά απορρίμματα. Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.


 2. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες Τι περιέχει το Xagrid

Η δραστική ουσία είναι η αναγρελίδη. Κάθε καψάκιο περιέχει 0,5 mg αναγρελίδης (ως υδροχλωρική αναγρελίδη).


Τα άλλα συστατικά είναι:

Περιεχόμενα καψακίου: ποβιδόνη (E1201), κροσποβιδόνη, λακτόζη άνυδρη, λακτόζη μονοϋδρική, κυτταρίνη μικροκρυσταλλική (E460) και μαγνήσιο στεατικό.

Περίβλημα καψακίου: Ζελατίνη και τιτανίου διοξείδιο (E171).

Μελάνι εκτύπωσης: Κόμμεα λάκκας, ισχυρό διάλυμα αμμωνίου, καλίου υδροξείδιο (E525), σιδήρου οξείδιο μέλαν (E172).


Εμφάνιση του Xagrid και περιεχόμενα της συσκευασίας


Το Xagrid διατίθεται με τη μορφή αδιαφανών, λευκών, σκληρών καψακίων. Τα καψάκια έχουν το διακριτικό ‘S 063’.

Τα καψάκια κυκλοφορούν σε φιαλίδια που περιέχουν 100 σκληρά καψάκια. Το φιαλίδιο περιέχει

επίσης έναν μικρό σφραγισμένο περιέκτη. Αυτός περιέχει έναν παράγοντα ξήρανσης για να διατηρούνται τα καψάκια ξηρά. Διατηρήστε τον σφραγισμένο περιέκτη στο φιαλίδιο. Μην αφαιρέσετε ή φάτε τον παράγοντα ξήρανσης.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής


Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch Block 3 Miesian Plaza

50 – 58 Baggot Street Lower

Dublin 2

Ιρλανδία

Τηλ: +800 66838470

E-mail: medinfoEMEA@takeda.com


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις.


. Υπάρχουν επίσης σύνδεσμοι με άλλες ιστοσελίδες που αφορούν σπάνιες ασθένειες και θεραπείες.