Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Copiktra

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή


Copiktra 15 mg σκληρά καψάκια Copiktra 25 mg σκληρά καψάκια ντουβελισίμπη


image

Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Μπορείτε να βοηθήσετε μέσω της αναφοράς πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών που ενδεχομένως παρουσιάζετε. Βλ. τέλος της παραγράφου 4 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας

Secura Bio Limited 32 Molesworth Street

Dublin 2 Ιρλανδία


Παρασκευαστής

Millmount Healthcare Limited (δραστηριοποιείται ως PCI Pharma Services) Block 7, City North Business Campus

Stamullen, Co. Meath, K32 YD60 Ιρλανδία


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις

.