Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

NATECAL D3

ΤΙΜΈς

NATECAL D3 CHW.TAB 1500 (600 Ca++) MG+400 IU/TAB BOTTLE x 60

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 4,65 €
Λιανεμποριο: 6,41 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

NATECAL D3 OR.DISP.TA 1500 (600 Ca++) MG+400 IU/TAB BTx60 BOTTLE

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 5,11 €
Λιανεμποριο: 7,04 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή NATECAL D3 600 mg + 400 I.U. μασώμενο δισκίο ασβέστιο + χοληκαλσιφερόλη

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Η συχνότητα των ακόλουθων ανεπιθύμητων ενεργειών είναι μη γνωστή (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα): Σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις (υπερευαισθησία), όπως οίδημα του προσώπου, των χειλιών ή της γλώσσας.


Άλλος ειδικός πληθυσμός

Οι ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία ενδέχεται να διατρέχουν πιθανό κίνδυνο υπερφωσφαταιμίας, νεφρολιθίασης και νεφρασβέστωσης.


Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό ή τον/την νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, μέσω του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα,

Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: https://www.eof.gr. Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.


  1. Πώς φυλάσσετε το NATECAL D3

    • Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.

    • Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία για να προστατεύεται από την υγρασία.

    • Να μη χρησιμοποιείτε το Natecal D3 μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί μετά τη «ΛΗΞΗ». Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.

    • Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα οικιακά απορρίμματα. Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.


  2. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες Τι περιέχει το Natecal D3


Εμφάνιση του Natecal D3 και περιεχόμενα της συσκευασίας

Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν είναι ένα μασώμενο δισκίο.

Το μασώμενο δισκίο έχει στρογγυλό σχήμα με λοξοτομημένες άκρες και είναι λευκό έως υπόλευκο, φέροντας την επιγραφή "D" στη μία πλευρά.

Περιέκτης δισκίων που περιέχει 60 δισκία.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας

ITF HELLAS A.E.

Άρεως 103 & Αγίας Τριάδος 36, 175 62, Παλαιό Φάληρο, Ελλάδα

Τηλέφωνο: 210 9373330


Παρασκευαστής

ITALFARMACO S.P.A.

Viale F. Testi, 330 - 20126 Milano, Ιταλία Τηλέφωνο: +39 02 64431


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις .