Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

ENOXAPARIN/ROVI

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για το χρήστη


Enoxaparin Rovi 2.000 IU (20 mg)/0,2 mL ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα Enoxaparin Rovi 4.000 IU (40 mg)/0,4 mL ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα Enoxaparin Rovi 6.000 IU (60 mg)/0,6 mL ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα Enoxaparin Rovi 8.000 IU (80 mg)/0,8 mL ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα Enoxaparin Rovi 10.000 IU (100 mg)/1 mL ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα


image

νατριούχος ενοξαπαρίνη


Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Μπορείτε να βοηθήσετε μέσω της αναφοράς πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών που ενδεχομένως παρουσιάζετε. Βλ. τέλος της παραγράφου 4 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:

 1. Τι είναι το Enoxaparin Rovi και ποια είναι η χρήση του

 2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν χρησιμοποιήσετε το Enoxaparin Rovi

 3. Πώς να χρησιμοποιήσετε το Enoxaparin Rovi

 4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

 5. Πώς να φυλάσσετε το Enoxaparin Rovi

 6. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες


 1. Τι είναι το Enoxaparin Rovi και ποια είναι η χρήση του


  Το Enoxaparin Rovi περιέχει ένα δραστικό συστατικό που ονομάζεται νατριούχος ενοξαπαρίνητο οποίο είναι μία ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους (LMWH).


  Το Enoxaparin Rovi δρα με δύο τρόπους.

  1. Σταματά την περαιτέρω αύξηση των υφιστάμενων θρόμβων αίματος. Αυτό βοηθά τον οργανισμό σας να τους διασπάσει και να τους εμποδίσει να σας βλάψουν

  2. Σταματά το σχηματισμό θρόμβων στο αίμα σας.


   Το Enoxaparin Rovi μπορεί να χρησιμοποιηθεί για:

   • Τη θεραπεία θρόμβων που υπάρχουν στο αίμα σας

   • Να σταματήσει το σχηματισμό θρόμβων στο αίμα σας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

    • Πριν και μετά από μία χειρουργική επέμβαση

    • Όταν έχετε μια οξεία νόσο και αντιμετωπίζετε μία περίοδο περιορισμένης κινητικότητας

    • Όταν έχετε ασταθή στηθάγχη (μία πάθηση στην οποία δεν φτάνει αρκετό αίμα στην καρδιά σας)

    • Μετά από καρδιακή προσβολή

   • Να σταματήσει το σχηματισμό θρόμβων στους σωλήνες της συσκευής αιμοκάθαρσης (χρησιμοποιείται για άτομα με σοβαρά νεφρικά προβλήματα).

 2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν χρησιμοποιήσετε το Enoxaparin Rovi Μην χρησιμοποιήσετε το Enoxaparin Rovi

  • Σε περίπτωση αλλεργίας στην νατριούχο ενοξαπαρίνη ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6). Στα σημεία μιας αλλεργικής αντίδρασης περιλαμβάνονται: εξάνθημα, προβλήματα στην κατάποση ή αναπνευστικά προβλήματα, οίδημα των χειλιών, του προσώπου, του φάρυγγα ή της γλώσσας.

  • Εάν είστε αλλεργικοί στην ηπαρίνη ή σε άλλες ηπαρίνες χαμηλού μοριακού βάρους, όπως ναδροπαρίνη, τινζαπαρίνη ή δαλτεπαρίνη.

  • Εάν εμφανίσατε αντίδραση στην ηπαρίνη η οποία προκάλεσε σοβαρή μείωση του αριθμού των κυττάρων που συμμετέχουν στην πήξη του αίματος (αιμοπετάλια) – η αντίδραση αυτή ονομάζεται επαγόμενη από την ηπαρίνη θρομβοπενία – εντός των τελευταίων 100 ημερών ή αν έχετε αντισώματα έναντι της ενοξαπαρίνης στο αίμα σας.

  • Εάν εμφανίζετε βαριά αιμορραγία ή έχετε μία πάθηση με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης αιμορραγίας (όπως έλκος στομάχου, πρόσφατη χειρουργική επέμβαση στον εγκέφαλο ή στους οφθαλμούς), συμπεριλαμβανομένου του πρόσφατου αιμορραγικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου.

  • Εάν χρησιμοποιείτε το Enoxaparin Rovi για τη θεραπεία των θρόμβων αίματος στον οργανισμό σας και πρόκειται να υποβληθείτε σε ραχιαία ή επισκληρίδιο αναισθησία ή οσφυονωτιαία παρακέντηση εντός 24 ωρών.


   Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

   Το Enoxaparin Rovi δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται εναλλάξ με άλλα φάρμακα που ανήκουν στην ομάδα των ηπαρινών χαμηλού μοριακού βάρους. Αυτό συμβαίνει επειδή δεν είναι ακριβώς ίδια και δεν έχουν την ίδια δράση και τις ίδιες οδηγίες χρήσης.


   Απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας πριν χρησιμοποιήσετε το Enoxaparin Rovi εάν:

   • εμφανίσατε ποτέ αντίδραση στην ηπαρίνη που προκάλεσε σοβαρή μείωση του αριθμού των αιμοπεταλίων σας

   • πρόκειται να υποβληθείτε σε ραχιαία ή επισκληρίδιο αναισθησία ή οσφυονωτιαία παρακέντηση (βλ. Χειρουργικές επεμβάσεις και αναισθητικά): θα πρέπει να τηρείται μία καθυστέρηση μεταξύ της χρήσης του Enoxaparin Rovi και της συγκεκριμένης διαδικασίας.

   • σας έχει τοποθετηθεί καρδιακή βαλβίδα

   • έχετε ενδοκαρδίτιδα (μία λοίμωξη της εσωτερικής επιφάνειας της καρδιάς)

   • έχετε ιστορικό γαστρικού έλκους

   • εμφανίσατε πρόσφατα αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο

   • έχετε υψηλή αρτηριακή πίεση

   • έχετε διαβήτη ή προβλήματα με τα αιμοφόρα αγγεία του ματιού που προκαλούνται από διαβήτη (ονομάζεται διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια)

   • υποβληθήκατε πρόσφατα σε χειρουργική επέμβαση στα μάτια ή στον εγκέφαλό σας

   • είστε ηλικιωμένος (ηλικίας άνω των 65 ετών) και ιδιαίτερα αν είστε ηλικίας άνω των 75 ετών

   • έχετε νεφρικά προβλήματα

   • έχετε ηπατικά προβλήματα

   • είστε λιποβαρής ή υπέρβαρος

   • έχετε υψηλά επίπεδα καλίου στο αίμα σας (αυτό μπορεί να ελεγχθεί με εξέτασης αίματος)

   • χρησιμοποιείτε επί του παρόντος φάρμακα που επηρεάζουν την αιμορραγία (βλ. παράγραφο

    παρακάτω – Άλλα φάρμακα).

    Μπορεί να υποβληθείτε σε εξέταση αίματος προτού ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο καθώς και σε τακτά χρονικά διαστήματα ενόσω το χρησιμοποιείτε. Αυτό γίνεται για τον έλεγχο του επιπέδου των κυττάρων που συμμετέχουν στην πήξη του αίματος (αιμοπετάλια) και του καλίου στο αίμα σας.


    Παιδιά και έφηβοι:

    Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της ενοξαπαρίνης σε παιδιά ή εφήβους δεν έχουν ακόμα τεκμηριωθεί.


    Άλλα φάρμακα και Enoxaparin Rovi

    Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα.

   • Βαρφαρίνη – χρησιμοποιείται για την αραίωση του αίματος

   • Ασπιρίνη (επίσης γνωστό και ως ακετυλοσαλικυλικό οξύ ή ΑΣΑ), κλοπιδογρέλη ή άλλα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για να εμποδίσουν το σχηματισμό θρόμβων στο αίμα (βλ. επίσης παράγραφο 3, «Αλλαγή αντιπηκτικού φαρμάκου»)

   • Ένεση δεξτράνης – χρησιμοποιείται για την αναπλήρωση του αίματος

   • ιβουπροφαίνη, δικλοφενάκη, κετορολάκη ή άλλα φάρμακα που είναι γνωστά ως μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση του πόνου και του πρηξίματος στην αρθρίτιδα και άλλες παθήσεις

   • Πρεδνιζολόνη, δεξαμεθαζόνη ή άλλα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση του άσθματος, της ρευματοειδούς αρθρίτιδας και άλλων παθήσεων

   • Φάρμακα τα οποία αυξάνουν το επίπεδο του καλίου στο αίμα σας, όπως άλατα καλίου, διουρητικά, ορισμένα φάρμακα για καρδιακά προβλήματα.


   Χειρουργικές επεμβάσεις και αναισθητικά

   Εάν πρόκειται να υποβληθείτε σε οσφυονωτιαία παρακέντηση ή σε χειρουργική επέμβαση στην οποία χρησιμοποιείται επισκληρίδιο ή νωτιαίο αναισθητικό, ενημερώστε το γιατρός σας ότι χρησιμοποιείτε το Enoxaparin Rovi. Βλ. «Μην χρησιμοποιήσετε το Enoxaparin Rovi». Ενημερώστε επίσης το γιατρός

   σας, εάν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα με την σπονδυλική σας στήλη ή εάν έχετε ποτέ υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στη σπονδυλική στήλη.


   Κύηση και θηλασμός

   Εάν είστε έγκυος, νομίζετε ότι μπορεί να είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας πριν πάρετε αυτό το φάρμακο.

   Εάν είστε έγκυος και έχετε μηχανική καρδιακή βαλβίδα, μπορεί να διατρέχετε αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης θρόμβων στο αίμα. Ο γιατρός σας θα πρέπει να το συζητήσει αυτό μαζί σας.


   Εάν θηλάζετε ή σκοπεύετε να θηλάσετε θα πρέπει να ζητήσετε τη συμβουλή του γιατρού σας πριν πάρετε αυτό το φάρμακο.


   Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων

   Το Enoxaparin Rovi δεν επηρεάζει την ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων.


   Συνιστάται στους επαγγελματίες υγείας να καταγράφουν την εμπορική ονομασία και τον αριθμό παρτίδας του προϊόντος που χρησιμοποιείτε.


   Το Enoxaparin Rovi περιέχει νάτριο

   Το φάρμακο αυτό περιέχει λιγότερο από 1 mmol νατρίου (23 mg) ανά μονάδα δόσης, είναι αυτό που ονομάζουμε «ελεύθερο νατρίου».


 3. Πώς να χρησιμοποιήσετε το Enoxaparin Rovi

Πάντοτε να χρησιμοποιείτε το φάρμακο αυτό αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.


Λήψη αυτού του φαρμάκου


 1. Αντιμετώπιση των θρόμβων που υπάρχουν στο αίμα σας

  • Η συνήθης δόση είναι 150 IU (1,5 mg) για κάθε κιλό του σωματικού σας βάρους κάθε ημέρα ή 100 IU (1 mg) για κάθε κιλό του σωματικού σας βάρους δύο φορές την ημέρα.

  • Ο γιατρός σας θα αποφασίσει για πόσο χρονικό διάστημα θα πρέπει να λάβετε το Enoxaparin Rovi.


 2. Διακοπή του σχηματισμού θρόμβων στο αίμα σας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Χειρουργικές επεμβάσεις ή περίοδοι περιορισμένης κινητικότητας που οφείλεται σε μια ασθένεια

   • Η δόση εξαρτάται από την πιθανότητα που έχετε να σχηματίσετε θρόμβο αίματος. Το Enoxaparin Rovi θα σας χορηγηθεί στη δόση των 2.000 IU (20 mg) ή των 4.000 IU (40 mg) κάθε ημέρα.

   • Αν πρόκειται να υποβληθείτε σε χειρουργική επέμβαση, η πρώτη ένεση χορηγείται συνήθως 2 ώρες ή 12 ώρες πριν από την επέμβαση.

   • Εάν εμφανίζετε περιορισμένη κινητικότητα λόγω ασθένειας, το Enoxaparin Rovi θα σας χορηγηθεί συνήθως στη δόση των 4.000 IU (40 mg) κάθε ημέρα.

   • Ο γιατρός σας θα αποφασίσει για πόσο χρονικό διάστημα θα πρέπει να λάβετε το Enoxaparin Rovi.


  • Μετά από καρδιακή προσβολή (έμφραγμα του μυοκαρδίου)

   Το Enoxaparin Rovi μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δύο διαφορετικούς τύπους καρδιακής προσβολής που ονομάζονται STEMI (έμφραγμα του μυοκαρδίου με ανάσπαση του διαστήματος ST) και Μη –STEMI (NSTEMI). Η ποσότητα του Enoxaparin Rovi που θα σας χορηγηθεί εξαρτάται από την ηλικία σας και τον τύπο της καρδιακής προσβολής που είχατε.


   Καρδιακή προσβολή τύπου NSTEMI:

   • Η συνήθης δόση είναι 100 IU (1 mg) για κάθε κιλό σωματικού βάρους κάθε 12 ώρες.

   • Ο γιατρός συνήθως θα σας ζητήσει να πάρετε και ασπιρίνη (ακετυλοσαλικυλικό οξύ).

   • Ο γιατρός σας θα αποφασίσει για πόσο χρονικό διάστημα θα πρέπει να λάβετε το Enoxaparin Rovi.

    Καρδιακή προσβολή τύπου STEMI, αν είστε ηλικίας κάτω των 75 ετών:

   • Θα σας χορηγηθεί αρχική δόση των 3.000 IU (30 mg) Enoxaparin Rovi

   • ως ένεση στη φλέβα σας.

   • Την ίδια στιγμή θα σας χορηγηθεί και Enoxaparin Rovi ως ένεση κάτω από το δέρμα σας (υποδόρια ένεση). Η συνήθης δόση είναι 100 IU (1 mg) για κάθε κιλό του σωματικού σας βάρους, κάθε 12 ώρες.

   • Ο γιατρός συνήθως θα σας ζητήσει να πάρετε και ασπιρίνη (ακετυλοσαλικυλικό οξύ).

   • Ο γιατρός σας θα αποφασίσει για πόσο χρονικό διάστημα θα πρέπει να λάβετε το Enoxaparin Rovi.


  Καρδιακή προσβολή τύπου STEMI, αν είστε ηλικίας 75 ετών και άνω:

  • Η συνήθης δόση είναι 75 IU (0,75 mg) για κάθε κιλό του σωματικού σας βάρους, κάθε 12 ώρες.

  • Η μέγιστη ποσότητα Enoxaparin Rovi που χορηγείται για τις πρώτες δύο ενέσεις είναι 7.500 IU (75 mg).

  • Ο γιατρός σας θα αποφασίσει για πόσο χρονικό διάστημα θα πρέπει να λάβετε το Enoxaparin Rovi.


   Για ασθενείς που υποβάλλονται σε μία επέμβαση που ονομάζεται διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση (PCI):

   Ανάλογα με το πότε σας χορηγήθηκε τελευταία φορά Enoxaparin Rovi, ο γιατρός σας μπορεί να αποφασίσει να σας χορηγήσει μια επιπλέον δόση Enoxaparin Rovi πριν από την επέμβαση PCI. Αυτό γίνεται μέσω ένεσης στη φλέβα σας.


 3. Διακοπή του σχηματισμού θρόμβων αίματος στους σωλήνες της συσκευής αιμοκάθαρσης

  • Η συνήθης δόση είναι 100 IU (1 mg) για κάθε κιλό του σωματικού σας βάρους.

  • Το Enoxaparin Rovi προστίθεται στο σωλήνα που εξέρχεται από το σώμα (αρτηριακή γραμμή) κατά την έναρξη της συνεδρίας αιμοκάθαρσης. Αυτή η ποσότητα επαρκεί συνήθως για μια 4ωρη συνεδρία. Ωστόσο, ενδέχεται ο γιατρός σας να σας χορηγήσει μια επιπλέον δόση 50 IU έως 100 IU (0,5 έως 1 mg) για κάθε κιλό του σωματικού σας βάρους, εάν απαιτείται.


Οδηγίες χρήσης για τη σύριγγα


Πώς να χορηγήσετε στον εαυτό σας ένεση Enoxaparin Rovi

Εάν είστε σε θέση να κάνετε μόνος/-η σας την ένεση Enoxaparin Rovi, ο γιατρός ή ο νοσοκόμος θα σας δείξει πώς γίνεται. Μην επιχειρήσετε να κάνετε μόνος/-η σας την ένεση, εάν δεν έχετε εκπαιδευτεί κατάλληλα. Εάν δεν είστε σίγουροι τι πρέπει να κάνετε, ρωτήστε αμέσως τον γιατρό ή τον νοσοκόμο σας. Η σωστή ένεση κάτω από το δέρμα (που ονομάζεται "υποδόρια ένεση") θα βοηθήσει στη μείωση του πόνου και των μώλωπας στο σημείο της ένεσης.


Πριν να χορηγήσετε στον εαυτό σας ένεση Enoxaparin Rovi


Οδηγίες για το πώς να χορηγήσετε στον εαυτό σας ένεση Enoxaparin Rovi:

(Οδηγίες για ενέσεις χωρίς διάταξη ασφαλείας)


Προετοιμασία της περιοχής της ένεσης

 1. Επιλέξτε μια περιοχή στη δεξιά ή στην αριστερή πλευρά του στομαχιού σας. Αυτή θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 cm μακριά από τον ομφαλό σας και εξωτερικά προς τα πλευρά σας.

  • Μην κάνετε ένεση στον εαυτό σας σε απόσταση μικρότερη των 5 cm από τον ομφαλό σας ή

   γύρω από υπάρχουσες ουλές ή μώλωπες.

  • Αλλάζετε το σημείο που κάνετε την ένεση μεταξύ τηςδεξιάς και της αριστερής πλευράς του στομαχιού σας, ανάλογα με την περιοχή που χορηγήθηκε η ένεση την τελευταία φορά.

image


2) Πλύνετε τα χέρια σας. Καθαρίστε (μην τρίβετε) την περιοχή που θα κάνετε την ένεση με οινόπνευμα ή με σαπούνι και νερό.

3) Καθίστε ή ξαπλώστε σε άνετη θέση, ώστε να είστε χαλαρός. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να δείτε τη θέση που θα κάνετε την ένεση. Μια πολυθρόνα, ανάκλιντρο ή κρεβάτι με στήριξη μαξιλαριών είναι ιδανικά.


Προσαρμογή της δόσης

 1. Αφαιρέστε προσεκτικά το κάλυμμα της βελόνας τραβώντας το από την σύριγγα. Πετάξτε το κάλυμμα.

  • Μην πιέζετε το έμβολο πριν να κάνετε την ένεση, προκειμένου να αφαιρέσετε τις φυσαλίδες αέρα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια του φαρμάκου.

  • Αφού αφαιρέσετε το κάλυμμα, μην αφήσετε την βελόνα να έρθει σε επαφή με τίποτα. Ο λόγος για

αυτό είναι να διασφαλιστεί ότι η βελόνα θα παραμείνει καθαρή (αποστειρωμένη).


image


 1. Όταν η ποσότητα φαρμάκου στη σύριγγα ταιριάζει ήδη με τη συνταγογραφούμενη δόση σας, δεν χρειάζεται να ρυθμίσετε τη δόση. Τώρα είστε έτοιμοι να κάνετε την ένεση.

 2. Όταν η δόση εξαρτάται από το σωματικό σας βάρος, ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε τη δόση στη σύριγγα ώστε να ταιριάζει με τη συνταγογραφούμενη δόση. Στην περίπτωση αυτή, μπορείτε να απαλλαγείτε από οποιοδήποτε επιπλέον ποσότητα φαρμάκου κρατώντας τη σύριγγα στραμμένη προς τα κάτω (για να διατηρήσετε τη φυσαλίδα αέρα στη σύριγγα) και αφαιρώντας την επιπλέον ποσότητα σε ένα δοχείο.

 3. Μπορεί να εμφανιστεί μια σταγόνα στο άκρο της βελόνας. Εάν συμβεί αυτό, αφαιρέστε τη φυσαλίδα πριν από την ένεση αγγίζοντας τη σύριγγα με τη βελόνα στραμμένη προς τα κάτω. Τώρα είστε έτοιμοι να κάνετε την ένεση.


  Κάνοντας την ένεση

  1. Κρατήστε τη σύριγγα με το χέρι με το οποίο γράφετε (σαν μολύβι) και με το άλλο σας χέρι, πιάστε προσεκτικά την καθαρισμένη περιοχή της κοιλιά σας μεταξύ του δείκτη και του αντίχειρα, έτσι ώστε να δημιουργήσετε μια πτυχή στο δέρμα.

   • Βεβαιωθείτε ότι κρατάτε την πτυχή του δέρματος καθόλη τη διάρκεια της ένεσης.

  2. Κρατήστε τη σύριγγα έτσι, ώστε η βελόνα να είναι στραμμένη προς τα κάτω (κάθετα σε γωνία 90º). Εισαγάγετε όλο το μήκος της βελόνας στην πτυχή του δέρματος.


   image


  3. Πιέστε προς τα κάτω το έμβολο με το δάχτυλό σας. Αυτό θα στείλει το φάρμακο στον λιπώδη ιστό του στομαχιού. Βεβαιωθείτε ότι κρατάτε την πτυχή του δέρματος καθόλη τη διάρκεια της ένεσης.

  4. Αφαιρέστε τη βελόνα από το σημείο της ένεσης τραβώντας την ευθεία προς τα έξω. Απομακρύνετε τη βελόνα από το χρήστη και οποιονδήποτε άλλον υπάρχει. Τώρα μπορείτε να αφήσετε την πτυχή του δέρματος.


image


Όταν έχετε τελειώσει

 1. Για να αποφύγετε τον σχηματισμό μώλωπα, μην τρίβετε τη θέση ένεσης μετά την ολοκλήρωση της ένεσης.

 2. Πετάξτε τη χρησιμοποιημένη σύριγγα σε δοχείο για αιχμηρά αντικείμενα. Κλείστε καλά το καπάκι του δοχείου και τοποθετήστε το δοχείο σε μέρος που δεν το φθάνουν τα παιδιά. Όταν το δοχείο γεμίσει, απορρίψτε το όπως σας έχει συμβουλεύσει ο γιατρός ή ο φαρμακοποιός σας.


Κάθε αχρησιμοποίητο φάρμακο ή απόβλητο υλικό πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.


Εάν έχετε την εντύπωση ότι η δόση είναι είτε πολύ ισχυρή (για παράδειγμα, αντιμετωπίζετε απροσδόκητη αιμορραγία) ή πάρα πολύ αδύναμη (για παράδειγμα, η δόση δεν φαίνεται να λειτουργεί), μιλήστε με το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας


Οδηγίες για ενέσεις με τη χρήση διάταξης ασφαλείας:


image

Προετοιμασία της περιοχής της ένεσης

 1. Επιλέξτε μια περιοχή στη δεξιά ή στην αριστερή πλευρά του στομαχιού σας. Αυτή θα πρέπει να


  είναι τουλάχιστον 5 cm μακριά από τον ομφαλό σας και εξωτερικά προς τα πλευρά σας.

  γύρω από υπάρχουσες ουλές ή μώλωπες.

  στομαχιού σας, ανάλογα με την περιοχή που χορηγήθηκε η ένεση την τελευταία φορά.

  • Μην κάνετε ένεση στον εαυτό σας σε απόσταση μικρότερη των 5 cm από τον ομφαλό σας ή

  • Αλλάζετε το σημείο που κάνετε την ένεση μεταξύ τηςδεξιάς και της αριστερής πλευράς του


  image


  image

 2. Πλύνετε τα χέρια σας. Καθαρίστε (μην τρίβετε) την περιοχή που θα κάνετε την ένεση με οινόπνευμα ή με σαπούνι και νερό.

 3. Καθίστε ή ξαπλώστε σε άνετη θέση, ώστε να είστε χαλαρός. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να δείτε τη θέση που θα κάνετε την ένεση. Μια πολυθρόνα, ανάκλιντρο ή κρεββάτι με στήριξη μαξιλαριών είναι ιδανικά.


image

Προσαρμογή της δόσης

 1. Αφαιρέστε προσεκτικά το κάλυμμα της βελόνας τραβώντας το από την σύριγγα. Πετάξτε το κάλυμμα.

  • Μην πιέζετε το έμβολο πριν να κάνετε την ένεση, προκειμένου να αφαιρέσετε τις

   φυσαλίδες αέρα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια του φαρμάκου.

  • Αφού αφαιρέσετε το κάλυμμα, μην αφήσετε την βελόνα να έρθει σε επαφή με τίποτα. Ο λόγος για αυτό είναι να διασφαλιστεί ότι η βελόνα θα παραμείνει καθαρή (αποστειρωμένη).


image

2) Όταν η ποσότητα φαρμάκου στη σύριγγα ταιριάζει ήδη με τη συνταγογραφούμενη δόση σας, δεν

χρειάζεται να ρυθμίσετε τη δόση. Τώρα είστε έτοιμοι να κάνετε την ένεση.

3) Όταν η δόση εξαρτάται από το σωματικό σας βάρος, ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε τη δόση στη

σύριγγα ώστε να ταιριάζει με τη συνταγογραφούμενη δόση. Στην περίπτωση αυτή, μπορείτε να

απαλλαγείτε από οποιοδήποτε επιπλέον ποσότητα φαρμάκου κρατώντας τη σύριγγα στραμμένη προς τα

κάτω (για να διατηρήσετε τη φυσαλίδα αέρα στη σύριγγα) και αφαιρώντας την επιπλέον ποσότητα σε

ένα δοχείο.

4) Μπορεί να εμφανιστεί μια σταγόνα στο άκρο της βελόνας. Εάν συμβεί αυτό, αφαιρέστε τη

φυσαλίδα πριν από την ένεση αγγίζοντας τη σύριγγα με τη βελόνα στραμμένη προς τα κάτω. Τώρα είστε

έτοιμοι να κάνετε την ένεση.


image

Κάνοντας την ένεση

 1. Κρατήστε τη σύριγγα με το χέρι με το οποίο γράφετε (σαν μολύβι) και με το άλλο σας χέρι, πιάστε προσεκτικά την καθαρισμένη περιοχή της κοιλιά σας μεταξύ του δείκτη και του αντίχειρα, έτσι ώστε να δημιουργήσετε μια πτυχή στο δέρμα.

  • Βεβαιωθείτε ότι κρατάτε την πτυχή του δέρματος καθόλη τη διάρκεια της ένεσης.

 2. Κρατήστε τη σύριγγα έτσι, ώστε η βελόνα να είναι στραμμένη προς τα κάτω (κάθετα σε γωνία 90º).

  Εισαγάγετε όλο το μήκος της βελόνας στην πτυχή του δέρματος.


  image


 3. Πιέστε προς τα κάτω το έμβολο με το δάχτυλό σας. Αυτό θα στείλει το φάρμακο στον λιπώδη ιστό του στομαχιού. Βεβαιωθείτε ότι κρατάτε την πτυχή του δέρματος καθόλη τη διάρκεια της ένεσης.

 4. Αφαιρέστε τη βελόνα από το σημείο της ένεσης τραβώντας την ευθεία προς τα έξω κρατώντας το δάχτυλό σας στη ράβδο του εμβόλου. Απομακρύνετε τη βελόνα από το χρήστη και οποιονδήποτε άλλον υπάρχει. Το σύστημα ασφαλείας ενεργοποιείται πιέζοντας σταθερά τη ράβδο του εμβόλου. Το προστατευτικό περίβλημα θα καλύπτει αυτόματα τη βελόνα και θα δημιουργήσει ένα ακουστικό "κλικ" που επιβεβαιώνει την ενεργοποίηση της συσκευής. Τώρα μπορείτε να αφήσετε την πτυχή του δέρματος.


image


image

Όταν έχετε τελειώσει

 1. Για να αποφύγετε τον σχηματισμό μώλωπα, μην τρίβετε τη θέση ένεσης μετά την ολοκλήρωση της ένεσης.

 2. Πετάξτε τη χρησιμοποιημένη σύριγγα σε δοχείο για αιχμηρά αντικείμενα. Κλείστε καλά το καπάκι του δοχείου και τοποθετήστε το δοχείο σε μέρος που δεν το φθάνουν τα παιδιά. Όταν το δοχείο γεμίσει, απορρίψτε το όπως σας έχει συμβουλεύσει ο γιατρός ή ο φαρμακοποιός σας.


image

Κάθε αχρησιμοποίητο φάρμακο ή απόβλητο υλικό πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.


image

Εάν έχετε την εντύπωση ότι η δόση είναι είτε πολύ ισχυρή (για παράδειγμα, αντιμετωπίζετε απροσδόκητη αιμορραγία) ή πάρα πολύ αδύναμη (για παράδειγμα, η δόση δεν φαίνεται να λειτουργεί), μιλήστε με το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας


Αλλαγή της αντιπηκτικής θεραπείας


Κάθε προγεμισμένη σύριγγα περιέχει νατριούχο ενοξαπαρίνη δραστικότητας 2.000 IU αντι-Xa (που ισοδυναμεί με 20 mg) σε 0,2 mL ύδωρ για ενέσιμα.

Κάθε προγεμισμένη σύριγγα περιέχει νατριούχο ενοξαπαρίνη δραστικότητας 4.000 IU αντι-Xa (που ισοδυναμεί με 40 mg) σε 0,4 mL ύδωρ για ενέσιμα.

Κάθε προγεμισμένη σύριγγα περιέχει νατριούχο ενοξαπαρίνη δραστικότητας 6.000 IU αντι-Xa (που ισοδυναμεί με 60 mg) σε 0,6 mL ύδωρ για ενέσιμα.

Κάθε προγεμισμένη σύριγγα περιέχει νατριούχο ενοξαπαρίνη δραστικότητας 8.000 IU αντι-Xa (που ισοδυναμεί με 80 mg) σε 0,8 mL ύδωρ για ενέσιμα.

Κάθε προγεμισμένη σύριγγα περιέχει νατριούχο ενοξαπαρίνη δραστικότητας 10.000 IU αντι-Xa (που ισοδυναμεί με 100 mg) σε 1,0 mL ύδωρ για ενέσιμα.


- Το άλλο συστατικό είναι ύδωρ για ενέσιμα.


Εμφάνιση του Enoxaparin Rovi και περιεχόμενα της συσκευασίας


Το Enoxaparin Rovi είναι ένα διαυγές, άχρωμο έως απαλό κίτρινο ενέσιμο διάλυμα σε μια προγεμισμένη γυάλινη σύριγγα Τύπου I με βελόνα, που κυκλοφορεί με ή χωρίς αυτόματο σύστημα ασφαλείας.

Παρέχεται ως εξής:


Enoxaparin Rovi 2.000 IU (20 mg)/0,2 mL ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη μη βαθμονομημένη σύριγγα 0,5 mL.

Συσκευασίες με 2, 6, 10, 20 και 50 σύριγγες.

image

Enoxaparin Rovi 4.000 IU (40 mg)/0,4 mL ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη μη βαθμονομημένη σύριγγα 0,5 mL.

Συσκευασίες με 2, 6, 10, 20, 30 και 50 σύριγγες.

image

Enoxaparin Rovi 6.000 IU (60 mg)/0,6 mL ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη βαθμονομημένη σύριγγα 1 mL.

Συσκευασίες με 2, 6, 10, 12, 20, 24, 30 και 50 σύριγγες.

image

Enoxaparin Rovi 8.000 IU (80 mg)/0,8 mL ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη βαθμονομημένη σύριγγα 1 mL.

Συσκευασίες με 2, 6, 10, 12, 20, 24, 30 και 50 σύριγγες.

image

Enoxaparin Rovi 10.000 IU (100 mg)/1 mL ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη βαθμονομημένη σύριγγα 1 mL.

Συσκευασίες με 2, 6, 10, 12, 20, 24, 30 και 50 σύριγγες. Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Σε ορισμένα μεγέθη συσκευασίας, η προγεμισμένη σύριγγα μπορεί να διαθέτει διάταξη ασφαλείας.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας Laboratorios Farmacéuticos ROVI, S.A. Julián Camarillo, 35

28037 – Μαδρίτη, Ισπανία


Παρασκευαστής

ROVI Pharma Industrial Services S.A. Julián Camarillo, 35

28037 – Μαδρίτη, Ισπανία


Αυτό το φάρμακο έχει εγκριθεί στα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και στο Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία) με τα ακόλουθα ονόματα:


Αυστρία, Δανία, Φινλανδία, Γερμανία, Νορβηγία, Σουηδία: Enoxaparin Becat


Βέλγιο, Γαλλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία: Enoxaparine Becat


Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία: Enoxaparina Rovi


Ελλάδα: Enoxaparin Rovi


Σλοβενία: Enoksaparin Rovi


Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Κροατία, Ουγγαρία, Λετονία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία:

Losmina


Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία): Arovi


Το παρόν φύλλο οδηγιών αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις


Νοέμβριος 2021https://www.eof.gr