Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Dexdor

ΤΙΜΈς

DEXDOR C/S.SOL.IN 100MCG/ML BTx4VIALSx10ML (κλεισμένο με γκρι ελαστικό πώμα από βρωμοβουτύλιο με επικάλυψη απο φθοριοπολυμερές omniflex plus)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 347,13 €
Λιανεμποριο: 404,75 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

DEXDOR C/S.SOL.IN 100MCG/ML BTx25AMPSx2ML

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 430,74 €
Λιανεμποριο: 497,68 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


Dexdor 100 μικρογραμμάρια/ml πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση

δεξμεδετομιδίνη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν σας χορηγηθεί αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.Κάθε φύσιγγα των 2 ml περιέχει 200 μικρογραμμάρια δεξμεδετομιδίνης (ως υδροχλωρική). Κάθε φιαλίδιο των 2 ml περιέχει 200 μικρογραμμάρια δεξμεδετομιδίνης (ως υδροχλωρική). Κάθε φιαλίδιο των 4 ml περιέχει 400 μικρογραμμάρια δεξμεδετομιδίνης (ως υδροχλωρική). Κάθε φιαλίδιο των 10 ml περιέχει 1000 μικρογραμμάρια δεξμεδετομιδίνης (ως υδροχλωρική).


Η συγκέντρωση του τελικού διαλύματος μετά την αραίωση πρέπει να είναι είτε 4 μικρογραμμάρια/ml ή 8 μικρογραμμάρια/ml.


Εμφάνιση του Dexdor και περιεχόμενα της συσκευασίας


Πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση (στείρο πυκνό διάλυμα). Το πυκνό διάλυμα είναι ένα διαυγές, άχρωμο διάλυμα.


Περιέκτες

γυάλινες φύσιγγες 2 ml γυάλινα φιαλίδια 2, 5 ή 10 ml

Συσκευασίες

5 x 2 ml φύσιγγες

25 x 2 ml φύσιγγες

5 x 2 ml φιαλίδια

4 x 4 ml φιαλίδια

4 x 10 ml φιαλίδια


Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας

Orion Corporation Orionintie 1

FI-02200 Espoo Φινλανδία


Παρασκευαστής

Orion Corporation Orion Pharma Orionintie 1

FI-02200 Espoo Φινλανδία


image

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείστε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του Κατόχου της Άδειας Κυκλοφορίας:


België/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg Orion Pharma BVBA/SPRL Tél/Tel: +32 (0)15 64 10 20


Nederland

Orion Pharma BVBA/SPRL Tel: +32 (0)15 64 10 20

Danmark

Orion Pharma A/S Tlf: + 45 8614 00 00


Česká republika Orion Pharma s.r.o. Tel: +420 234 703 305

Eesti

Orion Pharma Eesti Oü Tel: +372 6 644 550


Deutschland Österreich

Orion Pharma GmbH

Tel: + 49 40 899 6890

España

Orion Pharma S.L.

Tel: + 34 91 599 86 01


Ελλάδα

Orion Pharma Hellas Μ.Ε.Π.Ε Τηλ: + 30 210 980 3355

Ireland

Orion Pharma (Ireland) Ltd. Tel: + 353 1 428 7777


France

Orion Pharma

Tél: +33 (0) 1 85 18 00 00

Italia

Orion Pharma S.r.l. Tel: + 39 02 67876111


Ísland

Vistor hf.

Simi: +354 535 7000

Latvija

Orion Corporation

Orion Pharma pārstāvniecība Tel: +371 20028332

Κύπρος

Lifepharma (ZAM) Ltd Τηλ.: +357 22056300

Magyarország Orion Pharma Kft. Tel.: +36 1 239 9095


Lietuva

UAB Orion Pharma Tel: +370 5 276 9499

Polska

Orion Pharma Poland Sp. z.o.o. Tel.: + 48 22 8 333 177


Norge

Orion Pharma AS Tlf: + 47 4000 4210

Slovenija

Orion Pharma d.o.o.

Tel: +386 (0) 1 600 8015


Portugal

Orionfin Unipessoal Lda Tel: + 351 21 154 68 20

Suomi/Finland

Orion Corporation Puh/Tel: + 358 10 4261


България

Orion Pharma Poland Sp. z.o.o. Тел.: + 48 22 8 333 177

Hrvatska

PHOENIX Farmacija d.o.o. Tel: +385 1 6370450


Malta

Orion Corporation Tel: + 358 10 4261

România

Orion Corporation Tel: + 358 10 4261


Slovenská republika Orion Pharma s.r.o. Tel: +420 234 703 305

United Kingdom (Northern Ireland)

Orion Pharma (Ireland) Ltd. Tel: +353 1 428 7777


Sverige

Orion Pharma AB Tel: + 46 8 623 6440


image

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Οι πληροφορίες που ακολουθούν απευθύνονται μόνο σε επαγγελματίες υγείας:


Dexdor 100 μικρογραμμάρια/ml πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση


Τρόπος χορήγησης


Το Dexdor πρέπει να χορηγείται από επαγγελματίες υγείας εκπαιδευμένους στη διαχείριση ασθενών που απαιτούν νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας ή στην αναισθησιολογική διαχείριση ασθενών στη χειρουργική αίθουσα. Πρέπει να χορηγείται μόνο ως αραιωμένη ενδοφλέβια έγχυση με τη χρήση συσκευής ελεγχόμενης έγχυσης.


Προετοιμασία του διαλύματος

Το Dexdor μπορεί να αραιωθεί σε διάλυμα γλυκόζης 50 mg/ml (5%), διάλυμα Ringer, μαννιτόλη ή σε ενέσιμο διάλυμα χλωριούχου νατρίου 9 mg/ml (0,9%) για να επιτευχθεί η απαιτούμενη συγκέντρωση είτε των 4 μικρογραμμαρίων/ml ή των 8 μικρογραμμαρίων/ml πριν τη χορήγηση. Παρακαλείστε δείτε παρακάτω σε μορφή πίνακα τους όγκους που απαιτούνται για την προετοιμασία της έγχυσης.


Στηνπερίπτωσηπουηαπαιτούμενησυγκέντρωσηείναι4μικρογραμμάρια/ml:


Όγκος Dexdor

100 μικρογραμμάρια/ml πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση


Όγκος διαλύτη


Συνολικός όγκος έγχυσης

2 ml

48 ml

50 ml

4 ml

96 ml

100 ml

10 ml

240 ml

250 ml

20 ml

480 ml

500 ml


Στηνπερίπτωσηπουηαπαιτούμενησυγκέντρωσηείναι8μικρογραμμάρια/ml:


Όγκος Dexdor

100 μικρογραμμάρια/ml πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση


Όγκος διαλύτη


Συνολικός όγκος έγχυσης

4 ml

46 ml

50 ml

8 ml

92 ml

100 ml

20 ml

230 ml

250 ml

40 ml

460 ml

500 ml


Το διάλυμα πρέπει να ανακινείται ήπια για να ανακατευτεί καλά.

Το Dexdor πρέπει να ελέγχεται οπτικά για σωματίδια και αποχρωματισμό πριν τη χορήγηση. ΤοDexdor έχειδειχθεί ότι είναι συμβατό όταν χορηγείται με τα ακόλουθα ενδοφλέβια υγρά και

φαρμακευτικάπροϊόντα:


Γαλακτικούχο διάλυμα Ringer, διάλυμα γλυκόζης 5%, ενέσιμο διάλυμα χλωριούχου νατρίου 9 mg/ml (0,9%), μαννιτόλη 200 mg/ml (20%), θειοπεντάλη νατριούχος, ετομιδάτη, βεκουρόνιο βρωμιούχο, πανκουρόνιο βρωμιούχο, σουκινυλοχολίνη, ατρακούριο βεσιλικό, μιβακούριο χλωριούχο, ροκουρόνιο βρωμιούχο, γλυκοπυρολάτη βρωμιούχος, φαινυλεφρίνη HCL, ατροπίνη θειϊκή, ντοπαμίνη, νοραδρεναλίνη, δοβουταμίνη, μιδαζολάμη, μορφίνη θειϊκή, φαιντανύλη κιτρική, και ένα υποκατάστατο πλάσματος.


Μελέτες συμβατότητας έδειξαν ενδεχόμενη απορρόφηση της δεξμεδετομιδίνης από ορισμένους τύπους φυσικού ελαστικού. Παρότι η δεξμεδετομιδίνη χορηγείται σε δόση έως την επίτευξη του αποτελέσματος, συνιστάται να χρησιμοποιούνται εξαρτήματα με παρεμβύσματα από συνθετικό ή επικαλυμμένο φυσικό ελαστικό.


Διάρκεια ζωής

Η χημική και φυσική σταθερότητα κατά τη χρήση έχει καταδειχθεί για 24 ώρες στους 25oC.


Από μικροβιολογική άποψη, το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται αμέσως. Εάν δεν χρησιμοποιηθεί άμεσα, οι χρόνοι φύλαξης κατά τη χρήση και οι συνθήκες πριν τη χρήση αποτελούν ευθύνη του χρήστη και δεν πρέπει κανονικά να ξεπερνούν τις 24 ώρες στους 2o έως 8oC, εκτός και εάν η αραίωση έχει λάβει χώρα σε ελεγχόμενες και επικυρωμένες άσηπτες συνθήκες.